Skoči na vsebino
 1. Poslovno poročilo rektorja 2016
 2. Organizacijska shema Univerze v Ljubljani
 3. Organi Univerze v Ljubljani
 4. Nagovor rektorja
 5. Poročilo predsednika Upravnega odbora
 6. Poročilo Študentskega sveta Univerze v Ljubljani
 7. Odmevi leta 2016
 8. Izobraževanje
 9. Kakovost
 10. Raziskovanje
 11. Prenos znanja
 12. Umetnost
 13. Knjižnična dejavnost
 14. Skrb za prihodnost
 15. Univerza v številkah
 16. Dosežki Univerze v Ljubljani v mandatnem obdobju 2013-2017
 17. Kolofon

Univerza v številkah

Univerza v Ljubljani na sejmu Informativa
Univerza v Ljubljani na sejmu Informativa

Na Univerzi v Ljubljani se zavedamo pomena zagotavljanja razvoja kompetenc in usposabljanja zaposlenih. Posebno pozornost namenjamo tudi krepitvi njihove integritete. Sprejeli smo pravne akte, ki urejajo področje izogibanja konfliktov interesov zaposlenih in področje dela izven Univerze.

Po nekaj letih smo zabeležili rast skupnih prihodkov, ki pa še vedno ne dosegajo ravni iz leta 2012, ko se je javnofinančna kriza začela odražati tudi v financiranju visokega šolstva. Skupni prihodki so bili v primerjavi z letom 2015 višji za 5,1 odstotek. Poslovanje Univerze v Ljubljani je bilo v letu 2016 sicer pozitivno, vendar financiranje, tako izobraževalne kot raziskovalne dejavnosti, ne omogoča razvoja Univerze.

 

82a.jpg

SKUPNI PRIHODKI V MIO EUR


 

 

Porast prihodkov zadošča za pokrivanje stroškov, pri čemer stroški dela naraščajo (v letu 2016 za 4,3 odstotkov) zaradi odprave ukrepov na področju plač. Zmanjšanje stroškov za blago in storitve za 1,1 odstotek kaže na to, da na Univerzi še vedno izvajamo ukrepe zniževanja stroškov, in sicer s skupnimi javnimi naročili, s katerimi dosegamo ugodnejše cene blaga in storitev, ter z racionalizacijo nekaterih procesov.

 

82b.jpg

SKUPNI ODHODKI V MIO EUR


 

Uspešen finančni izid bo vsaj delno ublažil situacijo večletnega pomanjkanja sredstev za investiranje in posodabljanje opreme za opravljanje osnovne dejavnosti, zaradi katere na Univerzi opravljamo svojo dejavnost z opremo z visoko stopnjo odpisanosti. Kljub večjim investicijskim projektom v zadnjem obdobju, kot so novogradnja Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo ter Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, rekonstrukcija in novogradnja Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, nov prizidek in obnova laboratorija na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, rekonstrukcija in obnova Fakultete za socialno delo Univerze v Ljubljani in začetki reševanja prostorske problematike umetniških akademij Univerze v Ljubljani, se le-ta nenehno povečuje in je v letu 2016 znašala kar 86 odstotkov. Na Univerzi v Ljubljani smo v letu 2016 za investiranje v nepremičnine in opremo, skladno z razpoložljivimi sredstvi, namenili 22.223.042 evrov, od tega za opremo 12.258.693 evrov. Znesek je v primerjavi z letom 2015 za 18,5 odstotkov višji, a v primerjavi z letom 2014 kar za 55,7 odstotkov nižji. Kar 64,1 odstotkov vlaganj smo na Univerzi pokrili iz lastnih virov financiranja.

 

82slo.jpg

Investicijska vlaganja glede na vire prejetih sredstev

 


Kadrovski sistem

Mihaela-Bauman.jpg

Po odpravi zakonske zahteve po zmanjševanju števila zaposlenih smo ponovno optimistični pri načrtih zaposlovanja mladih strokovnjakov, mednarodno uveljavljenih znanstvenikov in učiteljev. K sodelovanju želimo pritegniti tudi Slovence, diplomante Univerze v Ljubljani, ki delujejo na tujih institucijah.

Mihaela Bauman Podojsteršek,
glavni tajnik

Na Univerzi v Ljubljani se zavedamo pomena zagotavljanja razvoja kompetenc in usposabljanja zaposlenih. Zato že nekaj let organiziramo usposabljanja za pedagoške in nepedagoške delavce in na ta način omogočamo dostopnost, cenovno ugodnejša in časovno ustreznejša usposabljanja. Programi so usmerjeni v krepitev znanj in veščin novih in sodobnih metod dela, s poudarkoma na izboljševanju kulture kakovosti ter izboljševanju učenja in poučevanja. Zaposlenim zagotavljamo tudi formalne in neformalne oblike izobraževanja. V formalne oblike izobraževanja je bilo v letu 2016 vključenih 517 zaposlenih (48 več kot v letu 2015), v neformalne oblike pa 1.588 (81 več kot v letu 2015). Oblike neformalnih izobraževanj so predvsem konference, poletne šole, strokovni tečaji, seminarji, simpoziji. Na sobotnem letu je bilo 23 učiteljev (22 učiteljev v letu 2015). 

Posebno pozornost namenjamo krepitvi integritete zaposlenih. Sprejeli smo pravne akte, ki urejajo področje izogibanja konfliktov interesov zaposlenih in področje dela izven Univerze. Postopno urejamo položaj visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter raziskovalcev, katerih zaposlitve so vezane na določen čas oziroma so glede na opravljeno delo in naziv neustrezne. 

Po odpravi zakonske zahteve po zmanjševanju števila zaposlenih smo ponovno optimistični pri načrtih zaposlovanja mladih strokovnjakov, mednarodno uveljavljenih znanstvenikov in učiteljev. K sodelovanju želimo pritegniti tudi Slovence, diplomante Univerze v Ljubljani, ki delujejo na tujih institucijah. Tudi zato organiziramo redna srečanja Svetovne mreže Univerze v Ljubljani (SMUL).