Skoči na vsebino
 1. Poslovno poročilo rektorja 2016
 2. Organizacijska shema Univerze v Ljubljani
 3. Organi Univerze v Ljubljani
 4. Nagovor rektorja
 5. Poročilo predsednika Upravnega odbora
 6. Poročilo Študentskega sveta Univerze v Ljubljani
 7. Odmevi leta 2016
 8. Izobraževanje
 9. Kakovost
 10. Raziskovanje
 11. Prenos znanja
 12. Umetnost
 13. Knjižnična dejavnost
 14. Skrb za prihodnost
 15. Univerza v številkah
 16. Dosežki Univerze v Ljubljani v mandatnem obdobju 2013-2017
 17. Kolofon

Dosežki Univerze v Ljubljani v mandatnem obdobju 2013-2017
Strateško področje: Uporaba znanja – tretja dimenzija univerze

Cilji do leta 2020
 • Za tretjino povečati število in vrednost projektov z gospodarstvom in javnim sektorjem 
 • Podvojiti število udeležencev v programih vseživljenjskega učenja 

Število projektov z gospodarstvom in javnim sektorjem smo zmanjšali za pet odstotkov, a smo vrednost teh projektov povečali za deset odstotkov. Na obseg sodelovanja z okoljem je vplivala gospodarska kriza. Delno je ta upad nadomestil program pametne specializacije, na katerem smo na Univerzi v Ljubljani v prvem razpisu pridobili okrog deset milijonov evrov. 

Število patentnih prijav in izumov se v tem obdobju ni povečalo. Število udeležencev na akreditiranih programih izpopolnjevanja se je v letih od 2013 do 2016 zmanjšalo s 461 na 383. Za petdeset odstotkov se je povečalo število udeležencev drugih oblik izpopolnjevanja (z 2.529 na 3.736 udeležencev).

 

Izvedene aktivnosti

Oblikovanje strateško razvojnih partnerstev in razvojnih skupin ter izvajanje razvojnih projektov z družbenim okoljem 

 • Sodelovanje v vseh devetih Strateških razvojnih partnerstvih Pametne specializacije
 • Pobuda in soustanoviteljstvo Slovenskega inovacijskega stičišča
 • Izvedenih več kot dvesto interdisciplinarnih projektov, v katerih so študenti skupaj z mentorji pristopili k reševanju družbenih izzivov v gospodarstvu in javnem sektorju
 • Vzpostavitev baze več kot dvesto delodajalcev, ki prek informacijske platforme objavljajo informacije, aktualne za študente
 • Organizacija in izvedba dogodkov Rektorjeva nagrada za naj inovacijo Univerze v Ljubljani in Falling Walls Lab, ki krepita prenos znanja v prakso

 

Okrepitev pisarne za prenos tehnologij in oblikovanje vloge menedžerjev znanja kot promotorjev prenosa znanja v praktično uporabo 

 • Izvedeni letni posveti o upravljanju z intelektualno lastnino
 • Vzpostavitev skupine za kroženje znanja, v kateri so predstavniki članic Univerze v Ljubljani
 • Sprejetje Pravilnika o upravljanju s pravicami industrijske lastnine

 

Razvoj ponudbe programov vseživljenjskega učenja 

 • Letno akreditiran vsaj en nov program vseživljenjskega učenja
 • Vzpostavitev pregleda poletnih šol na Univerzi v Ljubljani in njihove promocije na ravni Univerze.

 

Krepitev dejavnosti kariernih centrov Univerze v Ljubljani 

 • Razširitev ter poglobitev dejavnosti kariernih centrov: delo s srednjimi šolami, študenti s posebnimi potrebami, klubi diplomantov
 • Priprava posveta in analiza stanja klubov diplomantov Univerze v Ljubljani za sistemsko ureditev področja in vzpostavitev informacijskega sistema