Skoči na vsebino
 1. Poslovno poročilo rektorja 2016
 2. Organizacijska shema Univerze v Ljubljani
 3. Organi Univerze v Ljubljani
 4. Nagovor rektorja
 5. Poročilo predsednika Upravnega odbora
 6. Poročilo Študentskega sveta Univerze v Ljubljani
 7. Odmevi leta 2016
 8. Izobraževanje
 9. Kakovost
 10. Raziskovanje
 11. Prenos znanja
 12. Umetnost
 13. Knjižnična dejavnost
 14. Skrb za prihodnost
 15. Univerza v številkah
 16. Dosežki Univerze v Ljubljani v mandatnem obdobju 2013-2017
 17. Kolofon

Skrb za prihodnost
Ustvarjalne razmere za delo in študij

Na Univerzi v Ljubljani smo v našem poslanstvu lahko uspešni le, če imamo visoko motivirane, odlične učitelje, raziskovalce, strokovne delavce in študente. Zato na Univerzi v Ljubljani skrbimo za ustvarjalne delovne in študijske razmere, ki poleg spodbujanja zavzetega dela ter študija študentom in zaposlenim omogočajo kakovostno delovno in študijsko življenje. Za delo s študenti s posebnimi potrebami smo pripravili smernice, ki med drugim vključujejo zaposlitev strokovnjaka, ki jim bo nudil strokovno pomoč in hkrati svetoval zaposlenim. Za študente s posebnimi potrebami načrtujemo tudi pregled opreme in arhitekturnih prilagoditev. 

Udeleženci poletne šole na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani<br />
<br />
Foto: arhiv Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani
Udeleženci poletne šole na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani

Foto: arhiv Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani

Redno organiziramo poletne šole z različnih disciplinarnih področij, vzpostavljene imamo alumni klube, preko katerih razvijamo sodelovanje z diplomanti in spodbujamo (ne)gospodarstvo. Ker se zavedamo pomena uporabnosti znanja in sposobnosti pridobivanja lastnih finančnih virov, razvijamo tudi tržno dejavnost, zato se na Univerzi v Ljubljani tesno povezujemo s slovenskim gospodarstvom in tujimi podjetji. Med našimi partnerji so multinacionalke in najuspešnejša domača podjetja.

Na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani študentom namenjamo odprt laboratorij MakerLab, ki nudi dostop do orodij in znanj, potrebnih za razvoj programerskih, ustvarjalnih in drugih inovativnih spretnosti. Zajema tako pasivno kot proaktivno vlogo podpore inovativnosti pri študentih. 

Na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani smo organizirali prvi povezovalni dogodek dveh alumni klubov z naslovom Slovenski poslovni voditelji v svetu. S tem smo prek odličnih podjetij, ki jih vodita predsednika alumni klubov, povezali elektroinženirje in ekonomiste, električno energijo in poslovanje. 

Na Fakulteti za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani posebno pozornost namenjamo ustavno zagotovljeni pravici do zdravega življenjskega okolja, pri čemer fakulteta izvaja svoje študijske programe in praktični del usposabljanja v duhu skrbi za morsko okolje v skladu z mednarodnimi konvencijami, pravnim redom Evropske unije, nacionalno zakonodajo in evropsko prometno in celostno pomorsko politiko. Študijska programa Navtike in Ladijskega strojništva sta v tem okviru deležna dodatne mednarodne akreditacije, ki jo izvaja EMSA (Evropska agencija za varnost v pomorstvu), kot tudi standardom IMO (Mednarodna pomorska organizacija). 

Na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani smo s podjetjem Mahle Letrika in Letrika Lab podpisali pismo o nameri sodelovanja. Sodelovanje se bo nanašalo na znanstveno in industrijsko raziskovanje, izobraževanje in usposabljanje kadrov. S fakulteto v okviru Slovenske strategije pametne specializacije sodelujemo na prednostnih področjih, kot so Pametne zgradbe in dom z lesno verigo, Mreže za prehod v krožno gospodarstvo, Tovarne prihodnosti, Mobilnost in Razvoj materialov kot končnih produktov. 

S pomočjo športne vadbe, ki jo za zaposlene na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani izvajamo dvakrat tedensko, zagotavljamo visoko stopnjo motivacije za delo zaposlenih in tako vplivamo na večjo učinkovitost in kakovost pri delu. 

Na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani študentom v obliki prostovoljstva omogočamo delovanje pri organizaciji različnih dogodkov, konferenc in poletnih šol. Z aktivnim sodelovanjem študenti pridobijo organizacijske in komunikacijske veščine, ki so pomembne za vstop na trg dela.