Skoči na vsebino
 1. Poslovno poročilo rektorja 2016
 2. Organizacijska shema Univerze v Ljubljani
 3. Organi Univerze v Ljubljani
 4. Nagovor rektorja
 5. Poročilo predsednika Upravnega odbora
 6. Poročilo Študentskega sveta Univerze v Ljubljani
 7. Odmevi leta 2016
 8. Izobraževanje
 9. Kakovost
 10. Raziskovanje
 11. Prenos znanja
 12. Umetnost
 13. Knjižnična dejavnost
 14. Skrb za prihodnost
 15. Univerza v številkah
 16. Dosežki Univerze v Ljubljani v mandatnem obdobju 2013-2017
 17. Kolofon

Dosežki Univerze v Ljubljani v mandatnem obdobju 2013-2017
Strateško področje: Zagotavljanje pogojev za uresničevanje strategije

Cilji do leta 2020
 • Aktivno načrtovati prostorske pogoje delovanja Univerze v Ljubljani in bolje upravljati z razpoložljivimi prostorskimi zmogljivostmi
 • Oblikovati dejavnejšo kadrovsko politiko
 • Izboljšati informacijsko podporo študiju 

V sodelovanju s Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani smo vzpostavili elektronsko bazo nepremičnin. Ta nam bo omogočala, da bomo lahko učinkoviteje upravljali z nepremičninami in tudi bolje načrtovali bodoče prostorske možnosti. 

V pogojih, ko smo morali letno zmanjševati število zaposlenih za en odstotek, smo izvajali usposabljanja zaposlenih, še posebej pedagogov na področju novih metod učenja in poučevanja. Pripravili smo tudi nekaj normativnih podlag za zaposlovanje in upokojevanje. 

Informacijsko podporo študiju smo izboljšali tako, da smo vzpostavili elektronsko evidenco študijskih programov in sproti posodabljali študijske informatike na način, da se prek koordinacije usklajujejo potrebe za vse članice.

 

Izvedene aktivnosti

Urejanje prostorskih pogojev 

 • Ureditev treh stanovanjskih enot za gostujoče učitelje
 • Začetek investicije v pomol Fakultete za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani
 • Delna ureditev vpisov v zemljiško knjigo
 • Zaključek izgradnje novih prostorov Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, Fakultete za računalništvo in informatiko ter Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani 
 • Začetek aktivnosti za ureditev prostorov akademij Univerze v Ljubljani: pridobitev prostorov Kazine in nakup zemljišča za prizidek k stavbi Kazine za potrebe Akademije za glasbo, pridobitev prostorov na Trubarjevi ulici in rekonstrukcija objekta na Aškerčevi cesti za potrebe Akademije za gledališče, radio, film in televizijo, izvedba arhitekturnega natečaja za Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje ter izvedba aktivnosti za pridobitev zemljišča za prizidek k objektu na Erjavčevi cesti
 • Izvedena energetska obnova Filozofske fakultete in Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani
 • Prenova prostorov Fakultete za socialno delo Univerze v Ljubljani
 • S pomočjo Inovacijsko -razvojnega inštituta Univerze v Ljubljani (UL IRI) priprava energetskega koncepta Univerze v Ljubljani in vzpostavitev energetskega računovodstva

 

Pospeševanje kadrovskega razvoja 

 • Uvedba minimalnega trimesečnega bivanja v tujini kot pogoja za habilitacijo izrednih in rednih profesorjev
 • Priprava nove organizacijske strukture kadrovske službe rektorata, ki bo omogočala razvoj kadrovske funkcije
 • Sprejetje navodil o zaposlovanju visokošolskih učiteljev z zahtevo odprtih mednarodnih raz-pisov in začetek urejanja položaja visokošol-skih učiteljev na asistentskih delovnih mestih
 • Sprejetje navodil o določanju plač
 • Sprejetje normativov za zaposlovanje v strokovnih službah
 • Sistematično izvajanje izobraževanj za učitelje in strokovne delavce s poudarkom na novih oblikah dela s študenti
 • Povečanje števila tujih učiteljev in raziskovalcev ter začetek urejanja zaposlovanja raziskovalcev za nedoločen čas

 

Nadgradnja informacijskega sistema 

 • Priprava načrta integracije informacijskih
 • sistemov Univerze v Ljubljani, pristop vseh članic Univerze v Ljubljani k vzpostavitvi enotnega poslovnoinformacijskega sistema in izvedba javnega razpisa za izbiro ponudnika
 • Prenova univerzitetne informacijske strukture
 • Kadrovska okrepitev službe za informatiko