Prva stran
 1. Leto plus
 2. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 3. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
 4. Magistrski študijski programi
 5. Doktorski študijski programi
 6. Partnerji
 7. Prijavno-sprejemni postopki
 8. Cenik storitev za študente
 9. Študentski svet
 10. Študenti s posebnim statusom
 11. Duševno zdravje

Kandidati s tujimi listinami o izobraževanju

Postopki priznavanja temeljijo na določbah Zakona o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (Uradni list RS, št. 87/11, 97/11 - popr. in 109/12) ob upoštevanju mednarodnih in nacionalnih predpisov ter večstranskih in dvostranskih sporazumov, ki jih je ratificirala Republika Slovenija na področju priznavanja izobraževanja.
Postopek priznavanja tujega izobraževanja se začne na podlagi prijave na študij na Univerzi v Ljubljani. Prijavni obrazec se za vse kandidate s tujo izobrazbo šteje tudi kot Vloga za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja.
Vse informacije o vpisu kandidat dobi na visokošolskem zavodu ter v razpisu za vpis v želene študijske programe. Razpisi za vpis so objavljeni predvidoma v začetku februarja vsako leto za naslednje študijsko leto.

1) Postopek priznavanja tujih srednješolskih spričeval za vpis v prvi letnik študijskih programov prve stopnje in enovitih magistrskih študijskih programov
Postopek se začne s prijavo kandidata na študij v Republiki Sloveniji, ki se odda v elektronski obliki na portalu http://portal.evs.gov.si/prijava/

Postopek vodi pooblaščena oseba na univerzi, kamor se kandidat prijavi za študij pod prvo željo.
Navodila za izpolnjevanje vloge in podrobnejše informacije o dokazilih, ki jih morajo kandidati poslati, so objavljene na spletni strani: http://portal.evs.gov.si/navodila-za-ii.-in-iii.-stopnjo

Seznam dokumentov, ki so potrebni za postopek priznavanja, se lahko razlikuje glede na državo izvora listine o izobraževanju, zato priporočamo, da se o podrobnejšem seznamu dokumentov oz. informacijah v zvezi s postopkom, kandidati predhodno pozanimajo pri pooblaščeni osebi, ki vodi postopek.

Rok za izdajo sklepa je dva meseca od dneva prejema popolne vloge.

Opozorilo – spričevala, ki se brez postopka priznavanja, neposredno uporabljajo kot dokazilo o izpolnjevanju pogojev za vpis v prvostopenjske in enovite magistrske študijske programe:
-    Spričevala iz nekdanjih jugoslovanskih republik, ki so pridobljena pred 25. junijem 1991 se upoštevajo v postopkih prijave in vpisa brez postopka priznavanja, kar je v skladu s 1. členom ustavnega zakona za izvedbo Ustave Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 33/91).
-    DIPLOMA o mednarodni maturi (IB) je enakovredno maturitetnemu spričevalu, pridobljenemu v Republiki Sloveniji po Zakonu o gimnazijah (Ur. l. RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo) brez postopka priznavanja.
-    Zaključno spričevalo Evropske mature (European Baccalaureate Certificate) je po Zakonu o izvajanju mednarodnih programov s področja vzgoje in izobraževanja enakovredna javni listini o zaključku izobraževanja, izdani v javno veljavnih izobraževalnih programih brez postopka priznavanja.

Informacije

Tel.: +386 (1) 241-85-85, +386 (1) 241-85-86
Elektronska pošta: recognition@uni-lj.si
Spletna stran: http://www.uni-lj.si
Uradne ure:
od ponedeljka do petka 9–11 osebno;
od ponedeljka do petka 12–15 po telefonu

2) Postopek priznavanja tujih dodiplomskih listin (diplom) za vpis v prvi letnik podiplomskih študijskih programov
Postopek se začne s prijavo kandidata na študij v Republiki Sloveniji. Postopek vodi pooblaščena oseba na fakulteti/akademiji (članici univerze), kamor se kandidat prijavi za študij.
 

Informacije

Kontaktne osebe za vodenje postopkov priznavanja in vrednotenja izobraževanja na članicah UL

3) Postopek priznavanja deloma opravljenega tujega izobraževanja (delov izobraževanja) za prepis (vpis v višje letnike študija 1., 2. in 3. stopnje)

Postopek se začne s prijavo kandidata na študij v Republiki Sloveniji. Postopek vodi pooblaščena oseba na fakulteti/akademiji (članici univerze), kamor se kandidat prijavi za študij.

Informacije

Kontaktne osebe za vodenje postopkov priznavanja in vrednotenja izobraževanja na članicah UL