Prva stran
 1. Leto plus
 2. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 3. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
 4. Magistrski študijski programi
 5. Doktorski študijski programi
 6. Partnerji
 7. Prijavno-sprejemni postopki
 8. Cenik storitev za študente
 9. Študentski svet
 10. Študenti s posebnim statusom
 11. Duševno zdravje

Prijavno - sprejemni postopek za magistrske študijske programe – 2. stopnja
Skupni del razpisa

 1. PRIJAVA ZA VPIS

Kandidati za vpis v razpisane študijske programe se prijavljajo preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠKandidati s tujimi listinami o izobraževanju, s katerimi dokazujejo izpolnjevanje vpisnih pogojev, z isto prijavo oddajo tudi vlogo za priznavanje tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja na Univerzi v Ljubljani.

OPOZORILO:
Upoštevane in obravnavane bodo zgolj prijave/vloge za priznavanje tujega izobraževanja, ki bodo prispele pravočasno in v predpisani obliki:

1. S kvalificiranim digitalnim potrdilom ali z AAI-računom (račun avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture) prijavo za vpis v eVŠ odda do roka za prijavo, določenega pri vsakem študijskem programu. Po elektronski pošti mora poslati tudi priloge k prijavi,

2. Z uporabniškim imenom in geslom mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ do roka za prijavo, določenega pri vsakem študijskem programu. Po elektronski pošti mora poslati tudi priloge k prijavi.

Kot pravočasna se upošteva:

1) prijava, ki je bila do prijavnega roka izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ in

2) prijava, ki je bila do prijavnega roka izpolnjena v eVŠ.

Podpora pri izpolnjevanju prijave za vpis:
Enotni kontaktni center državne uprave (EKC)
e-naslov: ekc@gov.si
tel.: 080 20 02 (ponedeljek–petek: 8.00–22.00)
tel. za klice iz tujine: + 386 1 478 85 90

Kontaktni podatki fakultet/akademij UL (v nadaljevanju: članice UL) so skupaj z razpisanimi programi in ROKI ZA PRIJAVO objavljeni v drugem delu razpisa. Dokazila kandidati priložijo prijavi oziroma naknadno, v skladu z navodili in roki iz tega razpisa oziroma v skladu z obvestili, ki jih kandidati prejmejo z naslova članice UL po elektronski pošti.

Članice UL kandidate o postopkih izbire in vpisa obveščajo v skladu s svojimi pravili, po klasični ali elektronski pošti.

Rok za prijavo je naveden za posamezen študijski program oz. članico UL. Če rok ni naveden, je rok za prijavo do 10. septembra 2020.

O možnosti dodatnih prijavnih rokov naj se kandidati pozanimajo neposredno na članici UL.
Po zadnjem razpisanem roku so mogoče prijave samo še na študijske programe, kjer razpisana mesta še niso zapolnjena, in sicer do zapolnitve prostih vpisnih mest, vendar najkasneje do 30. septembra. O tej možnosti naj se kandidati pravočasno pozanimajo na članici UL.

V skladu s 53. členom Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu se vpis v magistrske študijske programe opravi do 30. septembra, iz upravičenih razlogov, o katerih odloči pristojni organ visokošolskega zavoda, pa najpozneje do 30. oktobra. Podrobnejši datumi vpisa v programe bodo objavljeni na spletnih straneh članic UL.

2. IZBOR KANDIDATOV

V študijske programe druge stopnje se lahko prijavijo kandidati, ki imajo pridobljeno najmanj prvo stopnjo izobrazbe, ki jo določa Zakon o visokem šolstvu, oziroma enakovredno ali višjo, pridobljeno po prejšnjih predpisih v RS ali v tujini.

Kandidati morajo za vpis izpolnjevati še druge pogoje, ki so navedeni pri vsakem študijskem programu posebej.

Če je prijavljenih več kandidatov, ki izpolnjujejo vpisne pogoje, kot je število razpisanih mest, članica UL o izbiri prijavljenih kandidatov odloča glede na merila, ki so opredeljena pri posameznem programu.

Kadar je pogoj za vpis v program tudi uspešno opravljen preizkus posebnih nadarjenosti, je rok za prijavo na študijski program praviloma krajši, prijavljene kandidate pa članica o preizkusu in datumu opravljanja preizkusa pravočasno obvesti. Cena preizkusa je opredeljena v Ceniku storitev za študente.

Kadar članica UL odloči, da mora kandidat zaradi različnosti strokovnega področja opravljene izobrazbe v primerjavi s programom, na katerega se prijavlja, opraviti dodatne izpite, kandidate posebej opozarjamo, da je treba te izpite opraviti pred vpisom v študijski program.

3. PRIJAVA ZA VPIS V DRUGI LETNIK ZA NOVE KANDIDATE, VZPOREDNI ŠTUDIJ

Po merilih za prehode med programi se lahko kandidati v drugi letnik magistrskih študijskih programov prijavijo za vpis pod pogoji, ki so določeni s tem razpisom za posamezen program in ob izpolnjevanju vpisnih pogojev za prvi letnik.

Kandidati, ki želijo na UL študirati vzporedno na dveh študijskih programih, morajo izpolnjevati pogoje, ki jih določa Statut UL za vzporedni študij. O teh pogojih se kandidati pozanimajo na tisti članici UL, kjer želijo vzporedno študirati. Zanje veljajo isti roki in obrazci kot za prijavo in vpis v prve letnike programov, razen če ni za posamezen študijski program določeno drugače. V tem primeru je treba upoštevati rok, ki je zapisan pri konkretnem študijskem programu.

Število prostih vpisnih mest po merilih za prehode je navedeno v preglednici, ki je priloga razpisa. Če za vpis po merilih za prehode ni posebej navedenih razpisanih mest, se o možnostih posvetujte na članici UL, ki izvaja konkreten študijski program.

4. ŠOLNINE

Šolnine so objavljene v Ceniku storitev za študente. Šolnino plačajo študenti za izredni študij v magistrskih študijskih programih, tujci, ki niso državljani držav članic EU in Republika Slovenija z njimi nima sklenjenih sporazumov o oprostitvi šolnin, ter vsi, ki že imajo predhodno pridobljeno stopnjo izobrazbe, ki je po Zakonu o visokem šolstvu enakovredna izobrazbi, ki se pridobi po zaključenem magistrskem študijskem programu druge stopnje.

KANDIDATI S TUJIMI LISTINAMI O IZOBRAŽEVANJU

Kandidati, ki s tujimi listinami o izobraževanju dokazujejo izpolnjevanje vpisnih pogojev, z isto prijavo oddajo tudi vlogo za priznavanje tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja na Univerzi v Ljubljani. Vlogi/prošnji priložijo dokumente, objavljene na spletnih straneh.

Obravnavane bodo zgolj vloge za priznavanje tujega izobraževanja, ki bodo prispele pravočasno in v predpisani obliki, kot je določeno v točki 1 PRIJAVA ZA VPIS.

5. PRIZNAVANJE ZNANJ IN SPRETNOSTI, PRIDOBLJENIH PRED VPISOM V PROGRAM

Po oddani prijavi za vpis ali po vpisu v magistrski študijski program lahko študent na ustrezni komisiji članice zaprosi za priznanje znanj in spretnosti, ki jih je z relevantnih področij za študij že pridobil v drugih okoljih. Postopke in način priznavanja določa Pravilnik o postopku in merilih  za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti, ki ga je sprejel Senat Univerze v Ljubljani.

6. VEČ UPORABNIH INFORMACIJ

Študij na Univerzi v Ljubljani (v angleščini)

 

Postopek priznavanja tujih visokošolskih diplom za vpis v prvi letnik podiplomskih študijskih programov in postopek priznavanja deloma opravljenega tujega visokošolskega izobraževanja za vpis v višje letnike študija 1., 2. in 3. stopnje se začne s prijavo kandidata na študij v Republiki Sloveniji.

Dokazila, potrebna za postopek priznavanja tujega izobraževanja za namen nadaljevanja študija na magistrskem ali doktorskem študiju na Univerzi v Ljubljani

1. Sken/fotografija diplomske listine (vseh strani listine)

2. Sken/fotografija priloge k diplomi ali drugega dokazila o vsebini in trajanju izobraževanja ter opravljenih obveznostih med izobraževanjem in prevod v slovenski jezik, če vas o tem obvesti visokošolski zavod (glede potrebe po prevodu listine se pozanimajte pri pooblaščenih osebah ali neposredno na visokošolskem zavodu, kamor oddajate prijavo)

3. Sken/fotografija lastnoročno podpisanega (kandidatov podpis) kronološkega opisa dosedanjega izobraževanja v tujini

Postopek vodi pooblaščena oseba na članici UL, kamor se kandidat prijavi za študij.

Več informacij:

Razpis za vpis v magistrske študijske programe za študijsko leto 2020/2021

Razpis za vpis v doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2020/2021