Skoči na vsebino
Prva stran
 1. Članice Univerze v Ljubljani
 2. Doktorski študijski programi
 3. Klasifikacija študijskih programov
 4. Razpisi za vpis
  1. Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe
  2. Razpis za vpis v magistrske študijske programe
  3. Razpis za vpis za doktorske študijske programe – 3. stopnja
 5. Cenik storitev za študente
 6. Študijski koledar
 7. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 8. Leto plus
 9. Mednarodno sodelovanje in izmenjave
 10. Poletne šole 2023
 11. Mladi raziskovalci
 12. Informacije za bodoče študente
 13. Možnosti za učenje slovenščine

Razpis za vpis v magistrske študijske programe v študijskem letu 2023/2024
Skupni del razpisa

1. PRIJAVA ZA VPIS

Kandidati za vpis v razpisane študijske programe se prijavljajo preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ.  Kandidati s tujimi listinami o izobraževanju, s katerimi dokazujejo izpolnjevanje vpisnih pogojev, z isto prijavo oddajo tudi vlogo za priznavanje tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja na Univerzi v Ljubljani.

Prijavo za vpis kandidati oddajo z elektronsko vlogo na spletnem portalu eVŠ bodisi s sredstvom elektronske identifikacije najmanj srednje ravni zanesljivosti (s kvalificiranim digitalnim potrdilom, smsPASS-om, e-osebno izkaznico), bodisi z AAI-računom (račun avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture) ali uporabniškim imenom in geslom preko sistema SI-PASS , ki deluje v okviru Državnega centra za storitve zaupanja.

Povezava do prijave:

v slovenščini: eVŠ - Prijava za vpis (gov.si)

v angleščini: Enrolment application for study (gov.si)

Dodatne informacije v zvezi z oddajo prijave za vpis:

 • Navodila za izpolnjevanje prijave za vpis:

v slovenščini: Navodila za II. in III. stopnjo - EVŠ - Spletni portal (gov.si)

v angleščini: Information in English - EVŠ - Spletni portal (gov.si)

 • Tehnična pomoč za težave z digitalnim potrdilom in elektronskim podpisovanjem:

Enotni kontaktni center državne uprave (EKC), e-naslov: ekc@gov.si, tel.: 080 2002 (med delavniki od 8. do 22. ure). Upoštevajte, da bo vaša vloga obravnavana le v času uradnih ur.

 • Vsebinska pomoč za vprašanja pri izpolnjevanju elektronske vloge:

-    Enotni kontaktni center državne uprave (EKC), e-naslov: ekc@gov.si, tel.: 080 2002 (med delavniki od 8. do 22. ure), tel. za klice iz tujine: 00386 1 478 85 90. Upoštevajte, da bo vaša vloga obravnavana le v času uradnih ur.
-    Študentska organizacija Slovenije,  info@podpora-vpis.si, tel. št: 064 179 197

Po uspešno oddani prijavi,  kandidat na e-naslov, ki ga je navedel v prijavi za vpis, prejme potrdilo o uspešno oddani prijavi. Če kandidat potrdila ne prejme, prijava ni bila uspešno oddana.

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in elektronsko podpisana ter oddana v eVŠ do roka določenega z razpisom.

V prijavno-sprejemnih postopkih za študijsko leto 2023/2024 kandidati prijavi zahtevana dokazila vlagajo elektronsko prek portala eVŠ hkrati s prijavo za vpis ali naknadno v skladu z navodili in roki iz tega razpisa, oziroma v skladu z obvestili, ki jih kandidati prejemejo z naslova članice UL.

Vsak kandidat lahko pri eni prilogi odda največ 3 priponke, velikost posamezne priponke je največ 5MB.

Kandidati so dolžni spremljati e-poštni naslov, ki so ga navedli v prijavi za vpis, ter spletni portal eVŠ, saj komunikacija in morebitno pozivanje za dopolnitev prijave za vpis lahko poteka na ta način. Kandidati morajo sami zagotoviti veljavnost v prijavi navedenega e-poštnega naslova.

 2. KONTAKTNI PODATKI

Kontaktni podatki fakultet/akademij UL (v nadaljevanju: članice UL) so skupaj z razpisanimi programi in ROKI ZA PRIJAVO objavljeni v drugem delu razpisa.

Za informacije v zvezi s posebno obravnavo kandidatov s posebnim statusom ali potrebami za vpis v magistrske študijske programe se pozanimajte na članici (kontakti so navedeni v drugem delu razpisa za vpis pri vsaki posamezni članici).

Dokazila kandidati priložijo prijavi oziroma naknadno, v skladu z navodili in roki iz tega razpisa oziroma v skladu z obvestili, ki jih kandidati prejmejo z naslova članice UL.

Članice UL kandidate o postopkih izbire in vpisa obveščajo v skladu s svojimi pravili po klasični ali elektronski pošti. V primeru vročanja izključno v elektronski obliki prek spletnega portala eVŠ, se šteje, da je sklep kandidatu/-ki vročen drugi delovni dan po dnevu objave sklepa na portalu eVŠ.

Rok za prijavo je naveden za posamezen študijski program oz. članico UL. Če rok ni naveden, je rok za prijavo najkasneje 10. september 2023.

 Po zadnjem razpisanem roku so mogoče prijave samo še na študijske programe, kjer razpisana mesta še niso zapolnjena, in sicer do zapolnitve prostih vpisnih mest, vendar najkasneje do 30. septembra. O tej možnosti naj se kandidati pravočasno pozanimajo na članici UL.

V skladu s 53. členom Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu se vpis v magistrske študijske programe opravi do 30. septembra, iz upravičenih razlogov, o katerih odloči pristojni organ visokošolskega zavoda, pa najpozneje do 30. oktobra. Podrobnejši datumi vpisa v magistrske študijske programe bodo objavljeni na spletnih straneh članic UL.

3. IZBOR KANDIDATOV

V študijske programe druge stopnje se lahko prijavijo kandidati, ki imajo pridobljeno najmanj prvo stopnjo izobrazbe, ki jo določa Zakon o visokem šolstvu, oziroma enakovredno ali višjo, pridobljeno po prejšnjih predpisih v RS ali v tujini.

Kandidati morajo za vpis izpolnjevati še druge pogoje, ki so navedeni pri vsakem študijskem programu posebej.

Če je prijavljenih več kandidatov, ki izpolnjujejo vpisne pogoje, kot je število razpisanih mest, članica UL o izbiri prijavljenih kandidatov odloča glede na merila, ki so opredeljena pri posameznem programu.

Kadar je pogoj za vpis v program tudi uspešno opravljen preizkus posebnih nadarjenosti, je rok za prijavo na študijski program praviloma krajši, prijavljene kandidate pa članica o preizkusu in datumu opravljanja preizkusa pravočasno obvesti.

Kadar članica UL odloči, da mora kandidat zaradi različnosti strokovnega področja opravljene izobrazbe v primerjavi s programom, na katerega se prijavlja, opraviti dodatne izpite, kandidate posebej opozarjamo, da je treba te izpite opraviti pred vpisom v študijski program.

4. PRIJAVA ZA VPIS V DRUGI LETNIK ZA NOVE KANDIDATE, VZPOREDNI ŠTUDIJ

Po merilih za prehode med programi se lahko kandidati v drugi letnik magistrskih študijskih programov prijavijo za vpis pod pogoji, ki so določeni s tem razpisom za posamezen program in ob izpolnjevanju vpisnih pogojev za prvi letnik.

Kandidati, ki želijo na UL študirati vzporedno na dveh študijskih programih, morajo izpolnjevati pogoje, ki jih določa Statut UL za vzporedni študij. O teh pogojih se kandidati pozanimajo na tisti članici UL, kjer želijo vzporedno študirati. Zanje veljajo isti roki in obrazci kot za prijavo in vpis v prve letnike programov, razen če ni za posamezen študijski program določeno drugače. V tem primeru je treba upoštevati rok, ki je zapisan pri konkretnem študijskem programu.

Število prostih vpisnih mest po merilih za prehode je navedeno v preglednici, ki je priloga razpisa. Če za vpis po merilih za prehode ni posebej navedenih razpisanih mest, se o možnostih posvetujte na članici UL, ki izvaja konkreten študijski program.

5. ŠOLNINE

Šolnine so objavljene v Ceniku storitev za študente. Šolnino plačajo študenti za izredni študij v magistrskih študijskih programih, tujci, ki niso državljani držav članic EU in Republika Slovenija z njimi nima sklenjenih sporazumov o oprostitvi šolnin, ter vsi, ki že imajo predhodno pridobljeno stopnjo izobrazbe, ki je po Zakonu o visokem šolstvu enakovredna izobrazbi, ki se pridobi po zaključenem magistrskem študijskem programu druge stopnje.

6. KANDIDATI S TUJIMI LISTINAMI O IZOBRAŽEVANJU

Kandidati, ki s tujimi listinami o izobraževanju dokazujejo izpolnjevanje vpisnih pogojev, z isto prijavo oddajo tudi vlogo za priznavanje tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja na Univerzi v Ljubljani. Vlogi/prošnji priložijo dokumente, objavljene na spletnih straneh.

Obravnavane  bodo  zgolj  vloge  za  priznavanje  tujega  izobraževanja,  ki  bodo  prispele pravočasno in v predpisani obliki, kot je določeno v točki 1 PRIJAVA ZA VPIS.

7. PRIZNANJE ZNANJ IN SPRETNOSTI, PRIDOBLJENIH PRED VPISOM V PROGRAM

Po oddani prijavi za vpis ali po vpisu v magistrski študijski program lahko študent na ustrezni komisiji članice zaprosi za priznanje znanj in spretnosti, ki jih je z relevantnih področij za študij že pridobil v drugih okoljih. Postopke in način priznavanja določa Pravilnik o postopku in merilih  za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti, ki ga je sprejel Senat Univerze v Ljubljani.

8. KANDIDATI S POSEBNIMI POTREBAMI IN/ALI STATUSOM

Kandidati imajo v času prijave za študij možnost uveljavljati status kandidata s posebnimi potrebami ali posebnim statusom, skladno s Pravilnikom o študentih s posebnimi potrebami in posebnim statusom na UL.  Prijavi za vpis morajo priložiti:

-    izpolnjeno Vlogo za dodelitev statusa in
-    ustrezna dokazila, kot jih določajo Pravila za dodelitev statusa kandidata s posebnimi potrebami in statusa kandidata s posebnim statusom v prijavno-sprejemnem postopku za vpis v magistrske in doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani.

Kandidati zaprosijo za dodelitev statusa kandidata s posebnimi potrebami in/ali statusa kandidata s posebnim statusom v prijavno sprejemnem postopku hkrati z oddajo prijave za vpis.
O dodelitvi statusa odloči pristojni organ članice (fakultete/akademije). Sprejeta odločitev velja samo za prijavno-sprejemni postopek za leto 2023/2024.

9. VEČ INFORMACIJ O MAGISTRSKIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMIH UNIVERZE V LJUBLJANI

Študij (uni-lj.si) - slovenščina

Study (uni-lj.si) - angleščina