SMUL

SMUL na UL

RAZISKOVALNO, PEDAGOŠKO IN RAZVOJNO DELO

Univerza v Ljubljani, na kateri deluje več kot 3500 raziskovalcev, svojo raziskovalno in umetniško dejavnost izvaja na fakultetah in akademijah, ki pokrivajo aktivnosti na vseh raziskovalnih in umetniških področjih. Univerza je zelo aktivna v mednarodnih raziskovalnih in izobraževalnih programih in projektih, še posebej v EU okvirnih programih (H2020, E+). Več informacij.

Tako svojim kot tudi gostujočim raziskovalcem nudimo odlično raziskovalno okolje in moderno raziskovalno opremo za razvoj prebojnih raziskovalnih dosežkov in inovacij. Odprtost za tuje raziskovalce in mednaroden pretok raziskovalcev podpira EURAXESS kontaktna točka in vključenost v EURAXESS mrežo Slovenije. Podrobnejše informacije o zaposlitvenih priložnostih lahko najdete na tej povezavi.

Člane SMUL vabimo, da nam posredujete vaše predloge za sodelovanje v EU projektih, ki jih bomo preko naših internih kanalov posredovali na članice. Za posamezne individualne primere lahko pomagamo pri iskanju primernih raziskovalcev, ki bi z vami lahko sodelovali v projektih.

 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE GOSTOVANJ SLOVENSKIH STROKOVNJAKOV IZ TUJINE NA SLOVENSKIH VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH IN RAZISKOVALNIH ORGANIZACIJAH TER ŠTUDIJSKEGA OZIROMA ZNANSTVENEGA OBISKA ŠTUDENTOV V TUJINI

Na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije objavljen Javni razpis za sofinanciranje gostovanj slovenskih strokovnjakov iz tujine na slovenskih visokošolskih zavodih in raziskovalnih organizacijah ter študijskega oziroma znanstvenega obiska študentov v tujini.

Namen razpisa je spodbujanje povezovanja slovenskih strokovnjakov, ki delujete v tujini ter vaših matičnih organizacij s slovenskimi visokošolskimi zavodi. V okviru razpisa je omogočeno sofinanciranje pedagoškega in/ali raziskovalnega gostovanja slovenskih strokovnjakov, ki že dlje časa delujete v tujini, na slovenskih visokošolskih zavodih, za eno do dvanajstmesečno pedagoško in/ali raziskovalno gostovanje v Republiki Sloveniji (prijavitelj je Univerza v Ljubljani). Člani in članice SMUL imate, skladno s predhodnim dogovorom s članico Univerze v Ljubljani, možnost koriščenja sredstev v okviru razpisa. Če ste zainteresirani za gostovanje in še niste dogovorjeni glede izvedbe gostovanja, vam predlagamo, da se obrnete na kontaktno osebo SMUL na izbrani članici.

Prav tako je v okviru razpisa omogočeno sofinanciranje študentom vseh stopenj, ki odhajajo na 3 do največ 10 tedenski študijski obisk v tujino k slovenskemu profesorju ali raziskovalcu, in katerim matična izobraževalna ustanova to mobilnost vrednoti kot del izobraževalnega programa v Republiki Sloveniji.

Več informacij o razpisu si lahko ogledate tukaj.

OSTALE MOŽNOSTI SO-FINANCIRANJA GOSTOVANJ IN IZMENJAV

S pomočjo ARRS sredstev in sredstev iz Razvojnega sklada je možno kritje stroškov gostovanja profesorjev in raziskovalcev Univerze v Ljubljani pri članih SMUL, ki ste nosilci ERC projektov.

Ravno tako lahko iz Razvojnega sklada krijemo potne stroške profesorjem in raziskovalcem Univerze v Ljubljani v višini 1.000,00 evrov za obiske pri članih SMUL, ki ste zaposleni na KU Leuven in na univerzah, članicah The Guild in EUTOPIA oz. univerzah, ki so uvrščene v seznam TOP15 (univerze in raziskovalne organizacije v EU, ki so bile najbolj uspešne v projektih FP7 in H2020).

Raziskovalci Univerze v Ljubljani se lahko prijavijo tudi na ARRS bilateralne razpise za bilateralno znanstvenoraziskovalno sodelovanje s posameznimi državami, v okviru katerih se financirajo obiski in izmenjave (druge države objavijo razpise za financiranje svojih raziskovalcev) ter razpise za mobilnosti osebja za poučevanje in usposabljanje v okviru programa Erasmus. Ravno tako lahko Erasmus sredstva koristijo študenti Univerze v Ljubljani z namenom opravljanje izmenjave v okviru študija na tujih institucijah, s katerimi imamo sklenjene meduniverzitetne sporazume ali opravljanja praktičnega usposabljanja v podjetjih. Uporabne informacije glede Erasmus+ - možnosti za študente in osebje in Erasmus+ - možnosti za doktorske študente in raziskovalce.

Člane SMUL vabimo, da nam posredujete predloge institucij in podjetij, ki bi bili pripravljeni sprejeti študente Univerze v Ljubljani na praktično usposabljanje oz. nam sporočite, v kolikor ste pripravljeni sprejeti k sebi naše študente zaključnih letnikov 2. in 3 stopnje, ki želijo v tujini pripravljati svoje zaključno delo.

V okviru Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije so na voljo štipendije Ad futura, ki so namenjene spodbujanju študija v tujini in krajših študijskih mobilnosti oziroma izmenjav v tujini, izboljšanju strokovne usposobljenosti, zagotovitvi kadrov za razvoj in inovacije na različnih znanstvenih področjih ter prenosu znanja in dobrih praks, z namenom izboljšanja konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Štipendije se lahko dodelijo za izobraževanje Slovencev v tujini, izobraževanje tujcev v Sloveniji ter za študijske obiske in tekmovanja v tujini.

V okviru programa Aleša Debeljaka za povezovanje slovenskega znanja in inovacij bo omogočena vrnitev mlajših znanstvenic in znanstvenikov iz tujine, na podlagi zaprosila za raziskovalni projekt, ki bo omogočal zaposlitev v Republiki Sloveniji in kril stroške vzpostavitve raziskovalne ekipe v trajanju do treh let v višini 100.000,00 evrov letno. Program bo enakomerno namenjen vsem znanstvenim področjem. Skupno je bilo v prvem razpisu za projekte programa Aleša Debeljaka na voljo 1,2 milijona evrov. Program Aleša Debeljaka je vključen v javni razpis za raziskovalne projekte, ki ga vsako leto izvaja ARRS. Informacije o razpisu za leto 2020 si lahko ogledate tukaj.

 
SODELOVANJE NA PODROČJU DOKTORSKEGA ŠTUDIJA

Zainteresirane člane SMUL lahko vključimo v seznam uspešnih učiteljev in učiteljic, znanstvenikov in znanstvenic, ki bi lahko kot mentorji, somentorji ali člani komisij sodelovali pri spremljanju dela doktorskih študentov in študentk. Vabimo vas tudi k sodelovanju v okviru letnih dogodkov doktorske šole.

Možnost sodelovanja vidimo tudi v obliki gostovanj doktorskih študentov pri zainteresiranih članih SMUL in naših raziskovalcev, prejemnikov Fullbright štipendij, pri zainteresiranih članih SMUL, ki delujete v ZDA ter sekundiranja naših MSCA IF raziskovalcev (potrebno navesti že v fazi prijave MSCA IF projekta).
 

PRENOS ZNANJA V GOSPODARSTVO IN SOOBLIKOVANJE PODJETNIŠKEGA EKOSISTEMA

Prenos znanja v gospodarstvo je strateško poslanstvo Univerze v Ljubljani. Zato na Univerzi deluje Pisarna za prenos znanja, ki je most med raziskovalno in gospodarsko sfero. Pisarna skrbi za intelektualno lastnino Univerze v Ljubljani, kot tudi za komercializacijo izumov in drugega znanja. Na svoji spletni strani ponuja nabor tehnologij, ki so primerne za prodajo, licenciranje ali skupna partnerstva. Poleg tega spodbuja podjetništvo na Univerzi v Ljubljani prek podpore za ustanavljanje odcepljenih podjetij in se povezuje z Ljubljanskim Univerzitetnim inkubatorjem, ki študentom pomaga na njihovi podjetniški poti.

Pisarna je tudi vstopna točka za podjetja in organizacije, ki si želijo sodelovati z Univerzo v Ljubljani. Poiščejo lahko ustrezne rešitve in podjetja ter organizacije povežejo s strokovnjaki na Univerzi prek storitve Vaši izzivi oz. Your challenges, our solutions. Na njihovi spletni strani je na voljo tudi iskalnik po ekspertizah 26 članic Univerze v Ljubljani. Oglejte si tudi dobre zgodbe o sodelovanju med Univerzo v Ljubljani in podjetji ter organizacijami.

Pisarna za prenos znanja možnosti sodelovanja vidi v povezovanju Univerze v Ljubljani z razvojno naravnanimi mednarodnimi industrijskimi in poslovnimi partnerji. Odprti so za sodelovanje pri: organiziranju izobraževanj s področja podjetništva, spodbujanju podjetništva pri raziskovalcih, organiziranju predstavitev razvojnih trendov, mednarodnih priložnosti za razvojne projekte …

 

PROMOCIJA UNIVERZE V LJUBLJANI

Na Univerzi se trudimo privabiti večje število tujih študentov, ki bi se vpisali v študijske programe oz. se odločili za izmenjavo na Univerzi v Ljubljani, se vključili v poletne šole, projekte in druge aktivnosti Univerze v Ljubljani. Vsako leto se predstavimo na tujih visokošolskih sejmih, preko lektoratov slovenščine na tujih univerzah, pripravimo video in ostale predstavitve, promocijske materiale, sodelujemo z mediji na izbranih tujih trgih ter v izbranih revijah. Z namenom izboljšanja promocijskih aktivnosti smo vzpostavili stik s slovenskimi predstavništvi in društvi po svetu ter srednjimi šolami v izbranih državah ter pričeli z objavami programov na portalu masterstudies in phdstudies.

Zainteresirane člane SMUL vabimo, da postanete naši ambasadorji v tujini ter delite z zainteresiranimi kandidati predstavitev vaše karierne poti.

 

INFORMIRANJE O KARIERNIH PRILOŽNOSTIH IN SPODBUJANJE MENTORSTVA

Na Univerzi v Ljubljani je bila pred dvema letoma vzpostavljena Mreža klubov alumnov UL, ki združuje 58 klubov alumnov fakultet in akademij Univerze v Ljubljani. Vabljeni, da se nam pridružite na portalu alumni UL, preko katerega se fakultete in akademije Univerze v Ljubljani povezujejo s svojimi diplomanti. Informacije o klubu posamezne fakultete/akademije najdete na spletni strani Alumni UL, kjer imate možnost vstopa v spletni portal, kjer se lahko ponovno povežete z nekdanjimi sošolci, profesorji in drugimi alumni Univerze v Ljubljani. Registracija je enostavna, saj jo lahko opravite tudi preko morebitnega Facebook ali LinkedIn profila. Članice Univerze v Ljubljani organizirajo različna strokovna srečanja alumnov, v naslednjih mesecih pa bomo podporne aktivnosti še okrepili. Spodbujali bomo različne oblike mentorstva, katerih izvedbo in komunikacijo med alumni skupnostjo bo olajšala digitalna platforma.

 

HABILITACIJSKI POSTOPEK IN INSTITUT GOSTUJOČEGA PROFESORJA/RAZISKOVALCA

Habilitacijske postopke vodijo posamezne članice Univerze v Ljubljani (akademije, fakultete), skladno s sprejetimi Merili za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani.

Kandidat začne postopek z oddajo vloge za izvolitev v naziv na posameznem habilitacijskem področju na članici. Vloga za izvolitev v naziv mora biti pripravljena v skladu z Navodili za izvajanje Meril (tehnična navodila). Od 1. 10. 2020 dalje bo izvedba postopka za izvolitev v naziv brezplačna, pri čemer bo postopek izveden le za kandidate, za katere na Univerzi v Ljubljani obstaja interes za sodelovanje.

V kolikor nimate habilitacijskega naziva in se želite prijaviti na razpis za prosto delovno mesto, za katero je pogoj habilitacijski naziv, vam pred samo prijavo na razpis ni treba vložiti vloge za izvolitev v naziv. Svetujemo, da preverite količinske in kakovostne pogoje za tisti naziv, ki je določen kot pogoj za zasedbo delovnega mesta. Skupaj s prijavo na prosto delovno mesto oddajte tudi dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva. Priložiti morate tudi izjavo, da soglašate, da se lahko vaša prijava obravnava kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva. Na predlog izbirne komisije in upoštevaje izkazani interes za sodelovanje bo članica izvedla postopek za izvolitev v naziv.

Pred leti smo uvedli institut gostujočega profesorja ali gostujočega raziskovalca, za katerega je postopek preverjanja krajši in je v povprečju končan v dveh mesecih. Za gostujočega učitelja ali gostujočega raziskovalca je lahko imenovan, kdor ima ustrezno veljavno habilitacijo ustrezne druge univerze ali samostojnega visokošolskega zavoda oziroma raziskovalne institucije ali zaseda na takšni organizaciji delovno mesto, za katero se zahtevajo vsaj enakovredni pogoji, kot za habilitacijski naziv na Univerzi v Ljubljani. Gostujoči učitelji ali gostujoči raziskovalci so imenovani za dobo 12 mesecev, z možnostjo ponovnega imenovanja za dodatnih 12 mesecev.

Na naslednji povezavi so na voljo tudi vse ostale relevantne informacije, vezane na habilitacijske postopke.

 

ZAPOSLITVENE PRILOŽNOSTI

Pravilniki
Statut Univerze v Ljubljani
Habilitacijski postopek
Kadri
Pedagoško delo
Raziskovalno, razvojno delo in intelektualna lastnina
 

Prosta delovna mesta
Univerza v Ljubljani- slo / eng
Euraxess Slovenija
 

Uporabne informacije
Research in Slovenia
Information and Assistance in Slovenia

 

MOŽNOSTI ZA SODELOVANJE ČLANOV SMUL Z MINISTRSTVOM ZA ZUNANJE ZADEVE

S strani Ministrstva za zunanje zadeve (MZZ) so pripravili pregled možnosti za sodelovanje članov SMUL. Vabljeni k izvedbi predavanj v okviru Diplomatske akademije MZZ, udeležbi na Blejskem strateškem forumu, sodelovanju v okviru znanstvene diplomacije ter v mednarodnih izvedenskih organih. Podrobnejše informacije najdete na tej povezavi.