Prva stran
 1. Članice Univerze v Ljubljani
 2. Doktorski študijski programi
 3. Klasifikacija študijskih programov
 4. Razpisi za vpis
 5. Cenik storitev za študente
 6. Študijski koledar
 7. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 8. Leto plus
 9. Mednarodno sodelovanje in izmenjave
 10. Poletne šole 2021
 11. Mladi raziskovalci
 12. Študenti s posebnim statusom
  1. Pridobitev posebnega statusa študenta
  2. Vrste statusov
  3. Kontaktne osebe na članicah UL
  4. Vpis na Univerzo v Ljubljani kot kandidat s posebnim statusom
  5. Mladi s posebnimi potrebami na prehodu na trg dela
  6. Priročnik Samozagovorništvo študentov s posebnimi potrebami
  7. Priročnik Poučevanje študentov s posebnimi potrebami
  8. Poročila in analize
 13. Duševno zdravje
 14. Informacije za bodoče študente
 15. Možnosti za učenje slovenščine

Pridobitev posebnega statusa študenta

Na Univerzi v Ljubljani lahko študent pridobi posebni status, ki ga ureja Pravilnik o študentih s posebnim statusom na Univerzi v Ljubljani (v nadaljevanju: Pravilnik).

Za posebni status lahko na 1., 2. in 3. stopnji študija zaprosijo:

 • študenti, ki izkazujejo pomembne dosežke na področju športa, umetnosti in kulture,
 • študenti starši in
 • študenti s posebnimi potrebami (sem se uvrščajo tudi študenti v izrednih socialnih razmerah).

Vlogo za pridobitev posebnega statusa vloži študent praviloma ob vpisu v letnik študijskega programa, lahko pa tudi kadarkoli tekom študijskega leta, ko so izpolnjeni pogoji za podelitev posebnega statusa.

Študent odda individualno prošnjo, v kateri opredeli svoje potrebe po prilagoditvah pri študiju in opravljanju študijskih obveznosti skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev za pridobitev posebnega statusa v referatu za študijske zadeve na svoji fakulteti oziroma akademiji. Vsebina vloge in potrebne priloge (dokazila) so opredeljene v Pravilniku.

S pridobitvijo statusa lahko študenti pridobijo pomoč in različne prilagoditve pri opravljanju študijskih obveznosti, saj se srečujejo z dodatnimi aktivnostmi ali ovirami, ki zaradi dodatnih obremenitev ali omejitev vplivajo na njihovo vključevanje v študijski proces in opravljanje študijskih obveznosti.

Več o različnih statusih, postopkih in pogojih za pridobitev te prilagoditvah si lahko preberete v zavihku vrste statusov ali v Pravilniku o študentih s posebnim statusom na Univerzi v Ljubljani.