Prva stran
 1. Članice Univerze v Ljubljani
 2. Doktorski študijski programi
 3. Klasifikacija študijskih programov
 4. Razpisi za vpis
 5. Cenik storitev za študente
 6. Študijski koledar
 7. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 8. Leto plus
 9. Mednarodno sodelovanje in izmenjave
 10. Poletne šole 2021
 11. Mladi raziskovalci
 12. Študenti s posebnim statusom
 13. Duševno zdravje
 14. Informacije za bodoče študente
 15. Možnosti za učenje slovenščine

Predstavitev

Kdo?
Študentski svet univerze je organ študentov univerze. Opredeljujejo ga Zakon o visokem šolstvu, Statut Univerze v Ljubljani in Poslovnik Študentskega sveta Univerze v Ljubljani.

Zakaj?  
Študentski svet univerze obravnava in daje pristojnim organom univerze mnenje o statutu univerze in o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov. Študentski svet univerze oblikuje mnenje o kandidatih za rektorja univerze, voli člane organov univerze in predlaga kandidate za njihova delovna telesa iz vrst študentov ter z letnim programom dela določi interesne dejavnosti študentov.

Čemu?
Študenti preko študentskega sveta sodelujemo v organih in delovnih telesih univerze in njenih članic,  podajamo mnenje, predloge in pripombe, tako da je naš glas vedno in povsod prisoten. Študentski svet obravnava in izraža mnenje o statutu univerze in o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov. Študentski svet oblikuje mnenje o kandidatih za rektorja univerze, voli člane iz vrst študentov v organe univerze in predlaga kandidate iz vrst študentov za njihova delovna telesa. 

Kako postati član?
Volitve v študentske svete potekajo na elanicah ljubljanske univerze drugi polni teden v novembru. Načeloma potekajo tako, da se iz vsakega letnika oziroma smeri izvoli po enega predstavnika, ki ga volijo študentje tistega letnika. Člani študentskega sveta članice nato izmed sebe izvolijo vodstvo, predsednika, podpredsednika, tajnika. Izvolijo pa tudi predstavnike študentov v senatu, komisijah senata ter akademskem zboru, ponekod pa tudi predstavnika študentov v upravni odbor fakultete. Za te funkcije lahko kandidira vsak študent ljubljanske univerze.

Si za sodelovanje?
Delovanje študentskega sveta članice je predvsem odvisno od aktivnosti ter zavzetosti njegovih članov, pripravljenosti vodstva na sodelovanje, prepoznavnosti med študenti in vztrajnosti.

Prisotnost študentskih predstavnikov v organih univerze in članic je naša pravica in dolžnost. Na večini članic ima študentski svet sejo enkrat mesečno. V kolikor vas zanima, se jih lahko udeležite, saj so javne.

Če si želiš sodelovati pri delu študentskega sveta, se prosim oglasi pri predstavnikih na svoji članici. Sprejeli te bodo z odprtimi rokami, saj dela nikoli ne zmanjka.

Predsednica ŠSUL
Laura Koudela, UL FDV

Podpredsednici ŠSUL
Ana Fatur, UL PF
Helena Sorč, UL FU

Tajnik ŠSUL
Jure Mravlje, UL BF

Arhiv

 • AKADEMIJA ZA GLASBO: Vida Vatovec (P), Domen Koren (PP)
 • AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO: Filip Mramor (P), Gal Oblak (PP)
 • AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE: Zala Zagoršek (P), Mihaela Romanešen (PP)
 • BIOTEHNIŠKA FAKULTETA: Jure Mravlje (P), Tanja Kobal (PP)
 • EKONOMSKA FAKULTETA: Aleksander Milićević (P), Rok Smrekar (PP)
 • FAKULTETA ZA ARHITEKTURO: Manca Košir (P), Uroš Mikanovič (PP)
 • FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE: Kristjan Kos (P), Laura Koudela (PP)
 • FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO: Domen Kodrič (P), Gašper Podobnik (PP)
 • FAKULTETA ZA FARMACIJO: Tilen Huzjak (P), Nina Hrvatič (PP)
 • FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO: Amel Emkić (P), Maruša Cestnik (PP)
 • FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO: Blaž Slabajna (P), Daria Latysheva (PP)
 • FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO: Ines Meršak (P), Matej Janežič (PP)
 • FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET: Robert Fon (P), Jure Tončič (PP)
 • FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO: Arne Simonič (P), Miha Benčina (PP)
 • FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO: Jan Močnik (P), Dino Subašić (PP)
 • FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO: Žiga Rosec (P), Žan Pirc (PP)
 • FAKULTETA ZA ŠPORT: Matej Fatur (P), Črt Skornšek (PP)
 • FAKULTETA ZA UPRAVO: Helena Sorč (P), Matej Kirn (PP)
 • FILOZOFSKA FAKULTETA: Timotej Klopčič (P), Maja Valant (PP)
 • MEDICINSKA FAKULTETA: Klemen Petek (P), Anka Uršič (PP)
 • NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA: Jan Vodušek (P), Domen Reberčnik (PP)
 • PEDAGOŠKA FAKULTETA: Nika Bedek (P), Nina Fricelj (PP)
 • PRAVNA FAKULTETA: Tim Gaberšek (P), Ana Fatur (PP)
 • TEOLOŠKA FAKULTETA: Mirjam Jeglič (P), Monika Gril (PP)
 • VETERINARSKA FAKULTETA: Anja Pečjak (P), Rene Rus (PP)
 • ZDRAVSTVENA FAKULTETA: Patricija Detiček (P), Mitja Zorič (PP)

Legenda: (P) – predsednik/predsednica, (PP) – podpredsednik/podpredsednica

 Imenovani predstavniki iz vrst študentov so člani:

 • Senata Univerze v Ljubljani (petina članov senata)
 • Upravnega odbora Univerze v Ljubljani (en predstavnik)
 • delovnih teles Senata Univerze v Ljubljani:
  • Komisija za dodiplomski študij (dva predstavnika)
  • Komisija za magistrski študij (en predstavnik)
  • Komisija za doktorski študij (en predstavnik)
  • Komisija za meduniverzitetno in mednarodno sodelovanje (en predstavnik)
  • Komisija za Prešernove nagrade študentom (dva predstavnika)
  • Komisija za razvoj informacijskega sistema (en predstavnik)
  • Komisija za razvoj knjižničnega sistema (en predstavnik)
  • Komisija za obštudijske dejavnosti (trije predstavniki)
  • Komisija za pritožbe študentov (dva člana in dva namestnika)
  • Statutarna komisija (dva predstavnika)
  • Disciplinska komisija druge stopnje za študente (dva člana in dva namestnika)
  • Komisija za študente s posebnim statusom (dva predstavnika)
  • Komisija za kakovost (dva predstavnika)
  • Habilitacijska komisija (en predstavnik)
  • Komisija za raziskovalno in razvojno delo (en predstavnik)
  • Komisija za socialno ekonomska vprašanja študentov (dva predstavnika)
 • Sveta Centralne tehniške knjižnice (en predstavnik)
 • Izvršnega odbora Športne zveze Univerze v Ljubljani (en predstavnik)
 • drugih delovnih teles:
  • Komisija za cenik (en predstavnik)
  • Programski svet interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Varstvo okolja (en predstavnik)
  • Programski svet interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Biomedicina (en predstavnik)
  • Programski svet interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Statistika (en predstavnik)