Študentski svet Univerze v Ljubljani je organ študentov Univerze v Ljubljani. Študentski svet sestavljajo predsedniki in podpredsedniki študentskih svetov vseh članic Univerze v Ljubljani.

Člani študentskega sveta na konstitutivni seji izmed sebe izvolijo predsednika in dva podpredsednika ter imenujejo  tajnika ŠS UL.

Mandat članov študentskega sveta traja eno leto. Študentski svet obravnava in daje pristojnim organom univerze mnenje o Statutu univerze in o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov Univerze v Ljubljani. Študentski svet oblikuje mnenje o kandidatih za rektorja univerze, voli člane iz vrst študentov v organe univerze in predlaga kandidate iz vrst študentov za njihova delovna telesa.