Kdo?
Študentski svet univerze je organ študentov univerze. Opredeljujejo ga Zakon o visokem šolstvu, Statut Univerze v Ljubljani in Poslovnik Študentskega sveta Univerze v Ljubljani.

Zakaj?  
Študentski svet univerze obravnava in daje pristojnim organom univerze mnenje o statutu univerze in o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov. Študentski svet univerze oblikuje mnenje o kandidatih za rektorja univerze, voli člane organov univerze in predlaga kandidate za njihova delovna telesa iz vrst študentov ter z letnim programom dela določi interesne dejavnosti študentov.

Čemu?
Študenti preko študentskega sveta sodelujemo v organih in delovnih telesih univerze in njenih članic,  podajamo mnenje, predloge in pripombe, tako da je naš glas vedno in povsod prisoten. Študentski svet obravnava in izraža mnenje o statutu univerze in o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov. Študentski svet oblikuje mnenje o kandidatih za rektorja univerze, voli člane iz vrst študentov v organe univerze in predlaga kandidate iz vrst študentov za njihova delovna telesa. 

Kako postati član?
Volitve v študentske svete potekajo na elanicah ljubljanske univerze drugi polni teden v novembru. Načeloma potekajo tako, da se iz vsakega letnika oziroma smeri izvoli po enega predstavnika, ki ga volijo študentje tistega letnika. Člani študentskega sveta članice nato izmed sebe izvolijo vodstvo, predsednika, podpredsednika, tajnika. Izvolijo pa tudi predstavnike študentov v senatu, komisijah senata ter akademskem zboru, ponekod pa tudi predstavnika študentov v upravni odbor fakultete. Za te funkcije lahko kandidira vsak študent ljubljanske univerze.

Si za sodelovanje?
Delovanje študentskega sveta članice je predvsem odvisno od aktivnosti ter zavzetosti njegovih članov, pripravljenosti vodstva na sodelovanje, prepoznavnosti med študenti in vztrajnosti.

Prisotnost študentskih predstavnikov v organih univerze in članic je naša pravica in dolžnost. Na večini članic ima študentski svet sejo enkrat mesečno. V kolikor vas zanima, se jih lahko udeležite, saj so javne.

Če si želiš sodelovati pri delu študentskega sveta, se prosim oglasi pri predstavnikih na svoji članici. Sprejeli te bodo z odprtimi rokami, saj dela nikoli ne zmanjka.