Uvod

Pred vami je razpis za vpis v magistrske študijske programe 2. stopnje na Univerzi v Ljubljani za študijsko leto 2014/2015.

Akademije in fakultete Univerze v Ljubljani razvijajo pestro ponudbo magistrskih študijskih programov, ki so po bolonjski prenovi uvrščeni v drugo stopnjo. Programi predstavljajo nadgradnjo prvostopenjskih programov na vseh smereh in področjih, ki jih tudi sicer goji naša univerza na članicah. Poleg tega so na Univerzi v Ljubljani akreditirani tudi interdisciplinarni magistrski študijski programi (ki jih izvaja in razvija več članic skupaj) ter skupni programi, ki jih razvijamo in izvajamo z drugimi domačimi in tujimi univerzami.

Razpis vsebuje skupni del z informacijami, pomembnimi za branje razpisa ter za razumevanje pri prijavi in vpisu, in posebni del, kjer so akreditirani magistrski študijski programi razvrščeni po članicah, ki jih izvajajo. Naslovi članic, kjer je mogoče pridobiti dodatne informacije ter obrazce za prijavo, so objavljeni v razpisu.

Vsak program vsebuje osnovne podatke: ime programa, morebitne smeri, trajanje programa, vpisne pogoje in morebitne omejitve za izvajanje (minimalno število vpisanih kandidatov za izvedbo prvega letnika v študijskem letu 2014/15). Pri programih, ki v vpisnih pogojih vsebujejo še preizkuse posebnih nadarjenosti, so kandidati nanje posebej opozorjeni. Poleg tega razpis pri posameznih programih vsebuje tudi druge podatke ali napotke, ki so pomembni za kandidate.

Vse ostale in dodatne informacije je v zvezi s prijavo in vpisom v posamezen program mogoče pridobiti na posamezni članici.

SKUPNI DEL RAZPISA

1. PRIJAVA ZA VPIS 

Kandidati za vpis v razpisane študijske programe se za vpis prijavljajo neposredno na članicah Univerze v Ljubljani (fakultete in akademije), ki so navedene ob posameznem programu. Naslovi članic so skupaj z razpisanimi programi objavljeni v drugem delu razpisa, skupaj s telefonskimi številkami in spletnim naslovom vsake akademije in fakultete. Kandidati dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev priložijo prijavi oziroma naknadno, v skladu s pozivom ali dogovorom na akademiji ali fakulteti. Prijavni obrazci so na voljo na članicah.

Rok za prijavo je 10. september 2014, razen če ni za posamezen študijski program določeno drugače. V tem primeru je treba upoštevati rok, ki je zapisan pri konkretnem študijskem programu.

Po tem roku so mogoče samo še prijave na študijske programe, kjer razpisana mesta še niso zapolnjena in sicer do zapolnitve razpisanega števila vpisnih mest. O prejetem številu prijav naj se kandidati pravočasno pozanimajo na članici.                        

V skladu s 47. členom veljavnega Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu se vpis v magistrske študijske programe opravi do 30. septembra 2014, iz upravičenih razlogov, o katerih odloči pristojni organ visokošolskega zavoda, pa najpozneje do 30. oktobra 2014. Podrobnejši datumi vpisa v programe bodo objavljeni na spletnih straneh članic.

2. IZBOR KANDIDATOV

V primeru, kadar je prijavljenih kandidatov več, kot je število razpisanih mest, akademija ali fakulteta o izbiri prijavljenih kandidatov odloča glede na merila, ki so opredeljena pri posameznem programu.

Kadar je pogoj za vpis v program tudi preizkus posebnih nadarjenosti, je rok za prijavo na študijski program praviloma krajši, prijavljene kandidate pa članica o preizkusu in datumu opravljanja preizkusa pravočasno obvesti. Cena preizkusa je opredeljena v Ceniku storitev za študente.

Kadar članica odloči, da mora kandidat zaradi različnosti strokovnega področja opravljene izobrazbe v primerjavi s programom, na katerega se prijavlja, opraviti dodatne izpite, kandidate posebej opozarjamo, da je treba te izpite opraviti pred vpisom v študijski program.

3. VPIS V VIŠJE LETNIKE, PREHODI MED PROGRAMI, VZPOREDNI VPIS

V višje letnike magistrskih študijskih programov druge stopnje se kandidati ob izpolnjevanju vpisnih pogojev lahko vključujejo tudi po merilih za prehode med programi, ki so opredeljena pri posameznem programu.

Kandidati, ki želijo na UL študirati vzporedno na dveh študijskih programih, morajo izpolnjevati pogoje, ki jih določa Statut UL za vzporedni študij. Za te kandidate veljajo isti roki in obrazci kot za prijavo in vpis v prve letnike programov.

Število prostih vpisnih mest po merilih za prehode je navedeno v tabeli, ki je priloga razpisa. Pri študijskih programih, kjer številke niso navedene velja določba Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 7/10 in dopolnitve), da je število mest za redni študij v posameznem letniku omejeno s številom razpisanih mest za 1. letnik posamezne generacije študentov.

4. ŠOLNINE

Šolnine za izredni študij v magistrskih študijskih programih druge stopnje, šolnine za tujce, ki niso državljani držav članic EU, ter šolnine za redni študij za vse kandidate, ki že imajo predhodno pridobljeno stopnjo izobrazbe, ki je po veljavnem Zakonu o visokem šolstvu enakovredna izobrazbi, ki se jo pridobi po zaključenem magistrskem študijskem programu druge stopnje, so objavljene v Ceniku storitev za študente.

5. KANDIDATI S TUJIMI LISTINAMI O IZOBRAŽEVANJU

Kandidati, ki se za vpis prijavljajo s tujimi listinami o izobraževanju, morajo zaradi ugotavljanja izpolnjevanja vpisnih pogojev vložiti zahtevo za priznanje tujega izobraževanja. Informacije o postopkih priznavanja izobraževanja ter obrazci in navodila so dosegljivi na spletnih straneh.

Več informacij za tujce:

 6. PRIZNANJE ZNANJ IN SPRETNOSTI, PRIDOBLJENIH PRED VPISOM V PROGRAM

Po vpisu v magistrski študijski program lahko študent na ustrezni komisiji članice zaprosi za priznanje znanj in spretnosti, ki jih je z relevantnih področij za študij že pridobil v drugih okoljih. Postopke in način priznavanja določa Pravilnik o postopku in merilih za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti, ki ga je sprejel Senat Univerze v Ljubljani.