UVOD

Pred vami je razpis za vpis v magistrske študijske programe 2. stopnje na Univerzi v Ljubljani za študijsko leto 2016/2017.

Akademije in fakultete Univerze v Ljubljani (članice UL) ponujajo pestro ponudbo magistrskih študijskih programov druge stopnje. Programi predstavljajo nadgradnjo prvostopenjskih programov na vseh smereh in področjih, ki jih tudi sicer goji naša univerza na članicah. Poleg tega so na Univerzi v Ljubljani akreditirani tudi interdisciplinarni magistrski študijski programi (ki jih izvaja in razvija več članic skupaj) ter skupni programi, ki jih izvajamo z drugimi domačimi in tujimi visokošolskimi institucijami.

Razpis vsebuje skupni del z informacijami, pomembnimi za branje razpisa ter za razumevanje pri prijavi, in posebni del, kjer so akreditirani magistrski študijski programi razvrščeni po članicah UL, ki jih izvajajo. Kontaktni podatki članic UL, kjer je mogoče pridobiti dodatne informacije, so objavljeni v razpisu.

Vsak program vsebuje osnovne podatke: ime programa, morebitne smeri, trajanje programa in vpisne pogoje. Pri programih, ki v vpisnih pogojih vsebujejo še preizkuse posebnih nadarjenosti, so kandidati nanje posebej opozorjeni. Poleg tega razpis pri posameznih programih vsebuje tudi druge podatke ali napotke, ki so pomembni za kandidate. Morebitne omejitve za izvajanje (minimalno število vpisanih kandidatov za izvedbo prvega letnika v študijskem letu 2016/17) so navedene v tabeli razpisa oz. v tabeli in besedilu pri posameznem študijskem programu.

Vse ostale in dodatne informacije je v zvezi s prijavo in vpisom v posamezen program  mogoče pridobiti na posamezni članici na kontaktih, navedenih pri posamezni fakulteti/akademiji.

SKUPNI DEL RAZPISA

1. PRIJAVA ZA VPIS

Kandidati za vpis v razpisane študijske programe se za vpis prijavljajo preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ.

Dodatne informacije:
- za težave pri vstopu v prijavo z digitalnim potrdilom in elektronskim podpisovanjem:
e-mail:
telefon: 00 386 080 2002 (od 7.00 do 16.00 med delavniki)

- za ostala vprašanja pri izpolnjevanju e-obrazca prijave:
e-mail:
telefon: 00 386 1 478 46 59 od. 9.00 do 16.00 med delavniki v času odprtih prijavnih rokov.

Kontaktni podatki fakultet/akademij UL so skupaj z razpisanimi programi objavljeni v drugem delu razpisa. Dokazila kandidati priložijo prijavi oziroma naknadno, v skladu z navodili in roki.

Rok za prijavo je do 10. septembra 2016, razen če ni skrajni rok za oddajo prijav za posamezen študijski program določen drugače. V tem primeru je treba upoštevati rok, ki je  zapisan pri konkretnem študijskem programu.

Po zadnjem razpisanem roku so mogoče samo še prijave na študijske programe, kjer razpisana mesta še niso zapolnjena in sicer do zapolnitve razpisanega števila vpisnih mest. O prejetem številu prijav in o tej možnosti naj se kandidati pravočasno pozanimajo na članici.
 
V skladu s 53. členom veljavnega Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu se vpis v magistrske študijske programe opravi do 30. septembra 2016, iz upravičenih razlogov, o katerih odloči pristojni organ visokošolskega zavoda, pa najpozneje do 30. oktobra 2016. Podrobnejši datumi vpisa v programe bodo objavljeni na spletnih straneh članic.

2. PRIJAVA IN IZBOR KANDIDATOV

Za vpis v študijske programe druge stopnje se lahko prijavijo kandidati, ki imajo pridobljeno najmanj prvo stopnjo izobrazbe, ki jo določa Zakon o visokem šolstvu, oziroma enakovredno ali višjo, pridobljeno po prejšnjih predpisih v RS ali v tujini.

Poleg tega pogoja, morajo kandidati za vpis izpolnjevati še druge pogoje, ki so navedeni pri vsakem študijskem programu posebej.

V primeru, kadar je prijavljenih kandidatov, ki izpolnjujejo vpisne pogoje, več, kot je število razpisanih mest, članica UL o izbiri prijavljenih kandidatov odloča glede na merila, ki so opredeljena pri posameznem programu.

Kadar je pogoj za vpis v program tudi preizkus posebnih nadarjenosti, je rok za prijavo na študijski program praviloma krajši, prijavljene kandidate pa članica o preizkusu in datumu opravljanja preizkusa pravočasno obvesti. Cena preizkusa je opredeljena v Ceniku storitev za študente.

Kadar članica odloči, da mora kandidat zaradi različnosti strokovnega področja opravljene izobrazbe v primerjavi s programom, na katerega se prijavlja, opraviti dodatne izpite, kandidate posebej opozarjamo, da je treba te izpite opraviti pred vpisom v študijski program.

3. PREHODI MED PROGRAMI, VZPOREDNI ŠTUDIJ

V drugi letnik magistrskih študijskih programov se kandidati,  pod pogoji, določenimi s tem razpisom za posamezen program in ob izpolnjevanju vpisnih pogojev za prvi letnik, lahko prijavijo za vpis tudi po merilih za prehode med programi, ki so opredeljena pri posameznem programu.

Kandidati, ki želijo na UL študirati vzporedno na dveh študijskih programih, morajo izpolnjevati pogoje, ki jih določa Statut UL za vzporedni študij. O teh pogojih se kandidati pozanimajo na tisti fakulteti/akademiji, kjer želijo vzporedno študirati. Za te kandidate veljajo isti roki in obrazci kot za prijavo in vpis v prve letnike programov, razen če ni za posamezen študijski program določeno drugače. V tem primeru je treba upoštevati rok, ki je zapisan pri konkretnem študijskem programu.

Število prostih vpisnih mest po merilih za prehode je navedeno v tabeli, ki je priloga razpisa. 

4. ŠOLNINE

Šolnine so objavljene v Ceniku storitev za študente. Šolnino plačajo kandidati za izredni študij v magistrskih študijskih programih, tujci, ki niso državljani držav članic EU in Republika Slovenija z njimi nima sklenjenih sporazumov o oprostitvi šolnin, ter vsi, ki že imajo predhodno pridobljeno stopnjo izobrazbe, ki je po veljavnem Zakonu o visokem šolstvu enakovredna izobrazbi, ki se jo pridobi po zaključenem magistrskem študijskem programu druge stopnje.

5. KANDIDATI S TUJIMI LISTINAMI O IZOBRAŽEVANJU

Kandidati, ki se za vpis prijavljajo s tujimi listinami o izobraževanju, so hkrati s prijavo oddali tudi zahtevo  za priznanje tujega izobraževanja, s katerim dokazujejo izpolnjevanje vpisnih pogojev. Informacije o postopkih priznavanja izobraževanja dosegljive na spletnih straneh.

6. PRIZNANJE ZNANJ IN SPRETNOSTI, PRIDOBLJENIH PRED VPISOM V PROGRAM

Po vpisu v magistrski študijski program lahko študent na ustrezni komisiji članice zaprosi za priznanje znanj in spretnosti, ki jih je z relevantnih področij za študij že pridobil v drugih okoljih. Postopke in način priznavanja določa Pravilnik o postopku in merilih za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti, ki ga je sprejel Senat Univerze v Ljubljani.

7. VEČ UPORABNIH INFORMACIJ

Mobilna aplikacija  eVŠ za Android in iOS

Brošura o visokošolskem prijavno-sprejemnem postopku v RS za tujce

Nova spletna stran za tuje študente

Twitter profil »Visoko šolstvo«