1. Skupni dvopredmetni univerzitetni študijski program prve stopnje Teološke študije

Sodelujoče institucije:
- Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta
- Univerza v Mariboru,  Slovenija

Trajanje študija:    3 leta
Število kreditnih točk (ECTS):   90

Pridobljen strokovni naslov je: diplomant oz. diplomantka teoloških  študij (UN) in … (okrajšava: dipl. teol. štud. (UN) in …).

Temeljni cilji programa:
Študijski program se izvaja v povezavi z dvopredmetnimi programi Filozofske fakultete in Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru (izvaja se v Mariboru). Diplomant pridobi temeljno znanje o religijski, cerkveni in družbeni situaciji v evropskem prostoru; seznani se z možnostmi ekumenskega, medverskega dialoga in razvije čut za teološka vprašanja v sodobni kulturi. Ker to znanje povezuje z drugim predmetnim področjem, ga to usposablja za interdisciplinarno mišljenje. Pridobi hermenevtične, kognitivne in teoretične kompetence (kompetence s področja biblične, zgodovinske in teološke hermenevtike; razločevanje med različnimi religijskimi doktrinami, njihovimi nosilci in poznavanje njihovega družbenega vpliva; sposobnost soočanja krščanskih doktrin z doktrinami drugih verstev; prepoznavanje filozofskih tokov in idej; zmožnost kritičnega vrednotenja Cerkve v zgodovinskem, kulturnem, gospodarskem in političnem razvoju v svetu in na Slovenskem; razlikovanje med različnimi duhovnostmi v zgodovini in v sodobnem svetu).

Več informacij:
http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BolonjskiProgram/teoloske_studije_Maribor.pdf.