Predstavitev usposabljanja zaposlenih

Z namenom zagotavljanja stalnega pedagoškega in strokovnega razvoja zaposlenih na Univerzi v Ljubljani (UL) izvajamo raznolika usposabljanja. Usposabljanja in ostale oblike izobraževanj potekajo na univerzi in članicah UL ter v zunanjih organizacijah. Mnoga usposabljanja so namenjena posebej pedagoškim delavcem in raziskovalcem, druga pa pripravljamo za vse kategorije zaposlenih.

Vrste usposabljanj:

  • usposabljanja za učenje in poučevanje, ki so primarno namenjena pedagoškim delavcem,
  • splošna usposabljanja, namenjena vsem zaposlenim (komunikacija, organizacija, vodenje, IT, tuji jeziki itd.),
  • usposabljanja za kakovostno izvajanje raziskovalne dejavnosti, 
  • specifična usposabljanja za izpolnjevanje specifičnih zahtev delovnih procesov in
  • usposabljanja, ki so namenjena delu s posebnimi skupinami študentov in so pomembna za pedagoški ter strokovni razvoj visokošolskih učiteljev in sodelavcev (npr. usposabljanja za tutorje in za delo s študenti s posebnimi potrebami).

Usposabljanja za kulturo kakovosti

Za boljše skupno delovanje v delovnem in študijskem procesu ter spremljanje in razvijanje kakovosti svojega delovanja izvajamo program usposabljanj za kulturo kakovosti. Namenjena so pedagoškim in nepedagoškim delavcem. Z usposabljanji za kulturo kakovosti:

  • spodbujamo kulturo in sistem kakovosti (usposabljanja za oblikovanje ukrepov, usposabljanja za kakovostnejšo samoevalvacijo študijskih programov),
  • krepimo kompetence za javno nastopanje (retorika v slovenščini in angleščini), za izboljšano komunikacijo in sodelovanje (reševanje konfliktov) ter vodenje v visokošolskem prostoru in
  • podpiramo skrb za osebnostno rast in zdravje med zaposlenimi (obvladovanje stresa, čuječnost).

Usposabljanja za področje učenja in poučevanja

Usposabljanja za učenje in poučevanje so zelo pomembna za razvoj pedagoških kompetenc, zato smo v obdobju po zadnji akreditaciji podprli in razširili njihovo izvajanje. Velik uspeh in zanimanje za usposabljanja projekta KUL je spodbudil podporo nadaljevanju izvajanja usposabljanj še iz lastnih sredstev in pot k bolj sistematičnemu izvajanju usposabljanj. Usposabljanja za učenje in poučevanje smo izvajali v okviru usposabljanj za inovativne oblike učenja in poučevanja, ki smo jih organizirali v okviru projekta INOVUP.

Prav tako omogočamo usposabljanja za uporabo informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) v študijskem procesu, ki se izvajajo v okviru centra Centra UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu. Ta si prizadeva za spodbujanje prožnih oblik učenja z vključevanjem didaktične uporabe IKT v visokošolski pedagoški proces ter učenja za krepitev digitalnih spretnosti in znanj ter digitalne pismenosti študentov in diplomantov.

V obdobju 2018–2022 je potekal že drug obsežen projekt Inovativno učenje in poučevanje za kakovostne kariere diplomantov in odlično visoko šolstvo (INOVUP) z namenom izboljševanja kakovosti visokošolskega izobraževanja z uvedbo prožnejših, sodobnih oblik učenja in poučevanja. Projekt INOVUP je s svojimi aktivnostmi prispeval k boljši pedagoški usposobljenosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev.