Skoči na vsebino

Doktorska šola

Mentorstvo
Pogoji za mentorstvo

POGOJI ZA MENTORJE IN SOMENTORJE NA DOKTORSKEM ŠTUDIJU UNIVERZE V LJUBLJANI

Mentor in somentor na doktorskem študiju je visokošolski učitelj UL z nazivom docent, izredni ali redni profesor oziroma znanstveni delavec z nazivom znanstveni sodelavec, višji znanstveni sodelavec ali znanstveni svetnik in ima izkazano raziskovalno aktivnost z ustrezno bibliografijo s širšega področja teme doktorske disertacije (3 do 5 referenc).

Mentor in somentor je lahko tudi oseba z ustrezno habilitacijo druge ustanove (domače ali tuje), ki ima reference s širšega področja teme doktorske disertacije, sodeluje v študijskem programu oziroma je zaposlen na ustanovi, s katero ima UL ali članica UL sklenjen sporazum oziroma pogodbo o sodelovanju.

Minimalni pogoj za izkazovanje raziskovalne aktivnosti mentorja in somentorja je, da v primeru temeljnih raziskav z bibliografijo v zadnjih petih letih doseže 150 Z točk po SICRIS in se uvršča v kazalec pomembnih dosežkov s kvantitativno oceno A1/2 več kot 0 točk.

V primeru umetniških raziskav mora biti mentor ali somentor izvoljen v naziv visokošolskega učitelja s področja umetnosti v skladu s habilitacijskimi merili (40. člen habilitacijskih meril); v tem primeru se imenuje mentorska skupina, v kateri obvezno sodeluje tudi mentor ali somentor z znanstvenoraziskovalnega področja, ki izpolnjuje minimalni pogoj za izkazovanje raziskovalne aktivnosti.

V primeru daljše, najmanj 6 mesečne upravičene odsotnosti mentorja ali somentorja na doktorskem študiju (npr.: bolezen, materinski, očetovski dopust...), se upoštevajo Z točke po SICRIS in točke pri kazalcu pomembnih dosežkov A1/2, dosežene v enoletnem podaljšanem roku oziroma večletnem v primeru odsotnosti daljše od enega leta.

V skladu s Pravilnikom o doktorskem študiju, ki je začel veljati s 1. 10. 2021, je lahko oseba mentor ali somentor skupno največ šestim doktorandom, ki so vpisani v kateri koli doktorski študijski program na UL in od njihovega zadnjega vpisa v letnik oziroma dodatno leto ni minilo več kot dve leti. V to število niso všteti doktorandi, ki so disertacijo že oddali v ocenjevanje.

Mentorja in somentorja imenuje senat članice UL. Senat UL ob potrditvi dispozicije doktorske disertacije preveri izpolnjevanje pogojev za mentorstvo oziroma somentorstvo in v primeru neizpolnjevanja članico pozove k zamenjavi.

Ne glede na to, ali je bil študent vpisan pred študijskim letom 2017/2018 ali kasneje, se pri ugotavljanju izpolnjevanja pogojev za (so)mentorstvo v primeru zamenjave (so)mentorja ali imenovanju novega (so)mentorja upoštevajo trenutno veljavni pogoji za (so)mentorje. Študent namreč začne nov postopek, ki se vodi v skladu s pravili, ki veljajo v času oddaje njegove nove vloge.-------------------------------------------------------------------------------

- V skladu s Pravilnikom o doktorskem študiju, ki je veljal od 8. 6. 2019 do 30. 9. 2021, je oseba lahko mentor skupno največ šestim doktorandom, vpisanim v štiriletne doktorske študijske programe in največ petim doktorandom, ki so vpisani v triletne doktorske študijske programe in v njem redno napredujejo. V to število niso všteti doktorandi, ki so oddali disertacijo v ocenjevanje. Ta omejitev ne velja za somentorje.

- V skladu s Pravilnikom o doktorskem študiju, ki je veljal od 14. 10. 2017 do 8. 6. 2019:
Mentor je lahko na doktorskem študiju mentor največ šestim doktorandom, ki so vpisani v doktorski študijski program in v njem redno napredujejo. V to število ne štejejo doktorandi, ki so opravili vse obveznosti doktorskega študijskega programa, razen zagovora doktorske disertacije in objave znanstvenega članka, od vpisa v začetni letnik doktorskega študijskega programa pa so minila že več kot štiri leta. Ta omejitev ne velja za somentorja.