Oznaka:

  • Raziskovalni dosežki
  • Univerzitetna služba za raziskovalno dejavnost
  • Raziskovanje
  • CTR 4
  • CTR 10
  • CTR 17
  • UL FŠ
  • CTR 3

Datum objave:

V času, ko so otroci in mladostniki vse bolj izpostavljeni sedenju in zaslonom, se poraja vprašanje, kako obrniti trend nenehnega upadanja njihove telesne zmogljivosti. Nedavna študija, objavljena v Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, v kateri so imeli ključno vlogo raziskovalci skupine SLOfit, ponuja odgovor – s sistematičnim spremljanjem telesne zmogljivosti, tako na ravni posameznika kot populacije. Trenutno poznamo kar nekaj takšnih nacionalnih sistemov – v čem se razlikujejo? Kaj so njihove prednosti in kje omejitve? Predvsem pa, kako na primerih najboljših praks v 10 korakih zasnovati in tudi vzpostaviti takšen sistem?

Zakaj je telesna zmogljivost tako pomembna?

Telesno zmogljivost sestavlja skupek naših telesnih značilnosti, ki jih imamo ali razvijamo, ter nam omogočajo, da smo brez težav kos tako običajnim dnevnim nalogam kot dogodkom in izzivom, ki nas presenetijo, imamo dovolj energije za uživanje v prostem času in nismo (pre)hitro utrujeni. Sestavljajo jih: telesna sestava (razmerje različnih tkiv v telesu), srčno-žilna vzdržljivost (sposobnost telesa, da vzdrži dolgotrajen napor), mišično-skeletna vzdržljivost z mišično močjo, prožnost sklepov ali skupine sklepov ter gibalne sposobnosti, kot so hitrost gibanja, agilnost in koordinacija.

Zato telesna zmogljivost ni pomembna le za trenutno otrokovo zdravje in dobro počutje, dolgoročne učinke ima tudi na njegove kognitivne sposobnosti, učno uspešnost in duševno zdravje ter zmanjšuje tveganje za bolezni in prezgodnjo smrt v odrasli dobi. Prav zato je tudi temelj, na katerem moramo graditi zdravo prihodnost naših otrok.

Pregled dobrih praks

Da lahko nekaj izboljšamo, pa je treba pogledati, kar že imamo. Zato so raziskovalci analizirali sisteme spremljanja telesne zmogljivosti, ki jih trenutno uporabljamo v Evropi ter obsegajo različne prakse in pristope, pogosto omejene na posamezne države ali regije. Za odpravo neskladij, ki pri tem nastajajo, je Evropska unija v okviru programa Erasmus+ Sport financirala projekt z imenom »Evropska mreža za podporo razvoju sistemov za spremljanje telesne zmogljivosti otrok in mladostnikov« (skrajšano »FitBack«).« FitBack je tako neprofitna mreža institucij iz več kot 20 držav, ki imajo strokovno znanje in izkušnje s spremljanjem telesne zmogljivosti otrok. Pri tem so člani mreže identificirali osem sistemov, in sicer na Finskem, v Franciji, Galiciji v Španiji, Madžarskem, Litvi, Portugalski, Srbiji in Sloveniji. Iz zbranih izkušenj so nato oblikovali deset ključnih korakov, ki so dobri vodniki za vzpostavitev učinkovitega, celostnega sistema spremljanja telesne zmogljivosti šolajoče mladine.

10 korakov do uspeha

Kateri so torej koraki, ki jih za načrtovanje in vzpostavitev nacionalnega sistema spremljanja telesne zmogljivosti priporoča mreža FitBack? Prvi korak poudarja pomen jasno opredeljenih ciljev in vizije sistema. Sledi vključevanje vseh ključnih deležnikov - od otrok in staršev do učiteljev ter političnih odločevalcev, kar zagotavlja, da sistem odraža potrebe in pričakovanja celotne skupnosti. Tretji korak temelji na znanstvenih dokazih, ki podpirajo pomen telesne zmogljivosti za zdravje in dobro počutje otrok, medtem ko četrti opredeljuje potrebo po jasni upravni strukturi, ki zagotavlja, da je sistem učinkovito voden in nadzorovan.

Financiranje je ključno za dolgoročno vzdržnost projekta, zato je peti korak osredotočen na iskanje in zagotavljanje stabilnih virov sredstev. Šesti korak obravnava izzive upravljanja z obsežnimi podatki, ki jih sistem zbira, ter poudarja pomen varovanja zasebnosti in zagotavljanja varnosti podatkov. Sedmi korak podčrta težo povratnih informacij, ki morajo biti smiselne in koristne tako za otroke kot za starše, s čimer se spodbuja motivacija za izboljšanje telesne zmogljivosti.

Pred implementacijo na nacionalni ravni je treba sistem v nadzorovanem okolju še preizkusiti, na kar se osredotoča osmi korak, medtem ko deveti korak opisuje načrtovanje in izvedbo uvedbe sistema. Deseti in zadnji korak poudarja pomen komunikacije z vsemi deležniki, kar je brez dvoma tudi ključno za uspeh in sprejetost sistema. FitBack mreža je za promocijo teh priporočil pripravila tudi infografiko, ki je prevedena že v 15 jezikov. 

Sistem FitBack tako predstavlja zanesljivo in dobro uhojeno pot pri oblikovanju zdrave, dejavne prihodnosti za otroke in mladostnike po vsej Evropi. Z združevanjem strokovnjakov, uporabo znanstvenih spoznanj in angažiranjem skupnosti pa ima projekt potencial, da temeljito spremeni pogled ter pristop k šolski športni vzgoji in zmogljivosti šolskih otrok. S čimer jim bomo kot družba omogočili, da odrastejo v zdrave, samozavestne in uspešne odrasle.

Okvir

10 korakov za načrtovanje sistema spremljanja telesne zmogljivosti šolskih otrok

(1) Jasno zastavite poslanstvo in cilj projekta, (2) vanj vključite zainteresirane strani, (3) uporabite znanstveno ozadje, (4) določite strukturo upravljanja, (5) zagotovite zadostno financiranje, (6) natančno načrtujte upravljanje podatkov, (7) zagotovite smiselne povratne informacije, (8) izpeljite pilotno testiranje, (9) zasnujte postopek izvajanja načrta in (10) vlagajte v komunikacijo z deležniki.

Objavljena raziskava predstavlja rezultate projekta FitBack 2020-2022. Podrobne rezultate lahko najdete na spletnem spletnem portalu FitBack.

Vir:

"How to Design and Establish a National School-Based Physical Fitness Monitoring and Surveillance System for Children and Adolescents: A 10-Step Approach Recommended by the FitBack Network."

  • Financira EU (sl).png