Mednarodne področne akreditacije in evalvacije

Mednarodne področne akreditacije na področju visokega šolstva predstavljajo priznanje kakovosti, povečujejo mednarodni ugled visokošolskih zavodov in zaposljivost diplomantov. Poleg tega pripomorejo k številnim izboljšavam na različnih področjih delovanja visokošolskih zavodov. Univerza v Ljubljani si je že v Strategiji 2006-2009 zadala, da bo pospeševala mednarodno akreditacijo članic in študijskih programov z namenom izboljševanja svoje kakovosti in procesov njenega spremljanja ter zagotavljanja. Pridobitev mednarodne področne akreditacije pomeni težko preizkušnjo, saj mora visokošolski zavod izpolnjevati določene standarde in kriterije kakovosti, to dokazati, vzpostaviti zahtevane procese upravljanja. Vse to se periodično preverja, pri čemer se lahko pridobljena akreditacija podaljša, v primeru neizpolnjevanja kriterijev pa se lahko izgubi.

Nekatere članice UL so prepoznale prednosti pridobitve teh akreditacij že sredi 2000-ih (npr EF). V letu 2011 so članice z mednarodno področno programsko ali institucionalno akreditacijo strokovnih združenj (EF, FU, VF, FPP, TeoF) nadaljevale aktivnosti za njihovo podaljšanje ali pridobitev.  V letu 2011 je mednarodno akreditacijo pridobila tudi FKKT, v letu 2012 pa je v postopku pridobivanja FS.

UL EF je poleg EQUIS tudi AACSB akreditirana šola, akreditacijo AACSB je pridobila v letu 2011. Tako se uvršča med 88 poslovnih šol na svetu, ki imajo obe najpomembnejši akreditaciji (evropsko in ameriško), kar je zavidljiv dosežek v svetovnem merilu. Najprestižnejšo ameriško akreditacijo AACSB je do tega trenutka uspelo pridobiti zgolj 65 poslovnim šolam v Evropi in Ekonomska fakulteta v Ljubljani je prva iz srednje in vzhodne Evrope. Dodatno je EF kot podpisnica UN Principles for Responsible Management Education (PRME) v letu 2011 oddala poročilo o napredku za obdobje 2009-2011 ter se s tem zavezala k izpolnjevanju PRME načel tudi v prihodnjih letih (do 2013). V letu 2011 so na EF oddali letno poročilo o napredku za evropsko akreditacijo EQUIS, obisk je potekal v letu 2012, nadaljujejo z aktivnostmi za ponovno potrditev ameriške akreditacije AACSB v letu 2013.

UL FU je za svoj magistrski študijski program Uprava druga stopnja certifikat EAPAA pridobila že leta 2008.  V letu 2011 so še za oba dodiplomska študijska programa s področja uprave (VS in UNI) pridobili  evropsko akreditacijo EAPAA ter tem dobili potrditev, da se sta oba programa tako po vsebini, strukturi kot tudi izvajanju v skladu z evropskimi standardi. V veliki konkurenci sta se uspela pridružiti samo 8 dodiplomskim študijskim programom v vseh evropskih državah, ki izpolnjujejo zahtevna merila kakovosti akreditacijske komisije EAPAA, kar je edina evropska akreditacija, ki jo lahko doseže študijski program s področja javne uprave. Priprava na mednarodne in domače akreditacije je vzpodbudila številne izboljšave (zbiranje rezultatov, urejanje evidenc, izboljšanje znanja angleškega jezika na celotni fakulteti in večja kakovost timskega dela).

UL VF redno obnavlja mednarodno evalvacijo enovitega magistrskega študijskega programa Veterina, ki mora biti skladen z Evropskimi direktivami, ki urejajo izobraževanje reguliranih poklicev na evropski ravni. Tako je leta 2009 že drugič zaprosila za zunanjo evalvacijo s strani EAEVE, ki predstavlja strogo programsko evalvacijo na osnovi evropsko usklajenih standardov. Od približno 100 evropskih veterinarskih fakultet ima tovrstno pozitivno opravljeno evalvacijo približno polovica šol (55). Evalvacijska komisija je ugotovila, da fakulteta izpolnjuje predpisane pogoje, a je zaradi drugačne odločitve odbora ECOVE morala izpolniti še dodatni pogoj. Od aprila 2011 je VF UL uvrščena na seznam pozitivno ocenjenih šol. Reakreditacija fakultete in študijskega programa se pričakuje vsakih sedem let. Na UL VF so vpeljali tudi sistem vodenja po ISO 17025 standardu z zahtevami za delovanje preskuševalnih laboratorijev (saj na VF deluje tudi Nacionalni veterinarski inštitut). Že leta 2002 so pri nizozemski akreditacijski službi (Raad voor Accreditatie - RvA) in Slovenski akreditaciji (SA) pridobili akreditacijsko listino skladnsti s standardom SIST EN ISO/IEC 17025:2005. Po podpisu sporazuma o medsebojnem priznavanju akreditacij akreditacijo vzdržujejo in širijo pri nacionalni akreditacijski službi, SA. Obseg akreditacije vsako leto širijo v skladu z zahtevami Uredbe 882/2004 in potrebami odjemalcev storitev.

Poleg tega na UL ohranjamo skladnost posameznih študijskih programov s standardi mednarodnih strokovnih združenj in za posamezne študijske programe pridobivamo ali ohranjamo oznake teh združenj, s katerimi to tudi dokazujemo, kot na primer UL FKKT (za univerzitetni prvostopenjski študijski program Kemija – European Chemistry Thematic Network Association – ECTH label), UL FPP (prvostopenjska študijska programa na FPP Navtika in Ladijsko strojništvo sta usklajena s konvencijo STCW 1995, kar diplomantom zagotavlja mednarodno priznanje diplom v pomorskih poklicih držav pogodbenic. Uvajamo zunanje tuje evalvacije študijskih programov, kot na primer na UL TEOF (zunanjo evalvacijo teološkega študija na fakulteti izvaja agencija AVEPRO (Agencija za ocenjevanje in pospeševanje kakovosti na cerkvenih univerzah in fakultetah) Kongregacije za katoliško vzgojo pri Svetem sedežu).

Na UL FKKT so v letu 2011 pridobili mednarodno področno akreditacijo Eurobachelor Label za prvostopenjski študijski program Kemija, po akreditaciji drugostopenjskih programov bodo šli v postopek še za te, za študijske programe pretežno tehniških vsebin pa načrtujejo pridobiti mednarodno področno akreditacijo FEANI. Od akreditacijske komisije so dobili posebno pohvalo za izvajanje praktičnega dela v laboratorijih.

Na FS nadaljujejo z aktivnostmi za mednarodno akreditacijo študijskih programov prve in druge stopnje, kar bo izboljšalo kakovost študija, diplomantom pa zaradi možnosti pridobitve naslova Euroinženir povečalo zaposljivost.

Zunanja evalvacija Univerze v Ljubljani s strani EUA IEP

Namen programa institucionalnih evalvacij  (IEP) Zveze evropskih univerz (EUA) je podpora strateškemu spreminjanju visokošolskih institucij s pomočjo zunanje evalvacije. Univerza najprej izdela samoevalvacijsko poročilo, sledita dva obiska evalvacijskega tima, ki pripravi svoje poročilo z oceno stanja in predlogi. Z obema poročiloma se seznani širši krog akterjev, ki s svojimi prizadevanji prispevajo k razvoju institucije. V programu je bilo od leta 1994 evalviranih nad 300 univerz iz 45 dežel po svetu, večinoma evropskih. Več informacij o programu IEP je dostopno na http://www.eua.be/eua-membership-and-services/Home.aspx 

Univerza v Ljubljani je bila prvič ocenjena leta 1996. V letu 2006 se je vodstvo UL odločilo za ponovno zunanjo evalvacijo, ki je potekala v letu 2007. V začetku marca 2007 je bil evalvacijski tim na preliminarnem obisku na UL. V okviru tega obiska so bili pogovori na ravni univerze in na štirih članicah UL (EF, FE, FS, PF). V okviru glavnega obiska v  juliju 2007 so potekali pogovori tima z vodstvom UL, člani senata in nekaterih komisij, predstavniki študentov in zaposlenimi v Upravi UL ter zunanjimi partnerji. Člani tima so obiskali štiri članice MF, FF, FMF in ALUO ter se pogovarjali z vodstvom in predstavniki študentov. Z ugotovitvami in priporočili so pripravljavci samoevalvacijskega poročila ustno seznanili udeležence pogovorov ob koncu obiska.

Evalvacijski tim EUA sestavljajo nekdanji rektorji in univerzitetni profesorji iz različnih dežel, sedaj EUA vključuje tudi predstavnike študentov. Pogovori s posameznimi skupinami so bila živahna izmenjava mnenj o bistvenih vprašanjih stanja in razvoja univerze in ne formalno poročanje s strani udeležencev ali članov tima. Na pogovorih se je uporabljal angleški jezik. Na podlagi pogovorov je tim ocenil, kako učinkovito se strateške usmeritve univerze in njena skrb za kakovost uresničujejo v celotni instituciji. Pri tem je upošteval njene potrebe, poslanstvo, strateške cilje, njeno kulturo in razmere v katerih deluje. Glavna naloga tima je pomagati in konstruktivno prispevati k njenemu razvoju.

UL je pripravila samoevalvacijsko poročilo (april 2007), v katerem je po navodilih EUA odgovorila na naslednja strateška vprašanja:

Po preliminarnem obisku je UL timu posredovala še dodatne dokumente in pojasnila (Organizacijska shema UL, financiranje, postopek odločanja, prihodki in odhodki, študentska anketa o pedagoškem delu – vprašalnik, habilitacijska pravila, sistem visokega šolstva in raziskovanja v Sloveniji, postopek akreditacije študijskih programov, vzporedni študij, podobni predmeti na več članicah, sodelovanje članic pri izvajanju, razpis za vpis, prijave za študij, kazalci kakovosti, posebni dosežki na UL).

Evalvacijski tim je na osnovi dokumentov in obeh obiskov pripravil poročilo.

Univerza v Ljubljani se je nanj odzvala z akcijskim načrtom za uresničevanje priporočil EUA:

Akcijski načrt za uresničevanje priporočil EUA