Pomembno razvojno vlogo na področju kakovosti predstavljajo mednarodne evalvacije in akreditacije, saj sodelovanje v mednarodnih evalvacijah in pridobivanje mednarodnih akreditacij pospešuje razvijanje kakovosti skozi celoten proces - tj. od priprav in evalvacijskega obiska do končnih rezultatov postopka. Mednarodne akreditacije povečujejo vidnost Univerze v Ljubljane (UL), posameznih članic UL in študijskih programov v mednarodnem prostoru ter v okviru posameznih strok.

Na področjih, kjer takšnih akreditacij ni ali pa niso relevantne, se članice UL lahko odločajo za potrditev ustrezanja mednarodnim merilom, kjer so ti dogovorjeni. Kjer merila niso dogovorjena mednarodno, se lahko odločijo za mednarodno zunanjo evalvacijo, ki ni nujno vezana na posamezno področje.

Mednarodna institucionalna evalvacija FINEEC

Univerza v Ljubljani je uspešno opravila mednarodno institucionalno evalvacijo pri finski nacionalni agenciji za zagotavljanje kakovosti v izobraževanju (FINEEC) in v januarju 2024 pridobila potrdilo o kakovosti (ang. »Quality Label«) za 6 let.

Delo FINEECA temelji na razvojno naravnanem pristopu in posredovanju informacij, ki prispevajo k izboljšanju izobraževanja.

Značilnost razvojno naravnanega pristopa

  • Cilj je podpreti sposobnost visokošolske institucije, da razvija svoje dejavnosti.

  • Prepoznavanje prednosti in dobrih praks ter priložnost za izboljšanje pri vseh aktivnostih in področjih delovanja.

  • Zaupanje in sodelovanje, odprt odnos in samorefleksija.

  • Bistvo je ugotavljanje, kako visokošolska institucija izboljšuje in razvija svoje aktivnosti (na podlagi prejetih povratnih informacij).

Področja evalvacije FINEEC

Evalvacija FINEEC je bila razdeljena na tri glavna področja presoje ter eno dodatno področje po izbiri.

  • 1. UL ustvarja kompetence - izobraževalno področje

  • 2. UL spodbuja vpliv in prenovo - vpetost v okolje na vseh področjih delovanja

  • 3. UL krepi kakovost in dobro počutje - sistem kakovosti in strateško upravljanje ter dobro počutje zaposlenih

  • 4. Dodatno področje presoje po izbiri: Skupna izobraževalna ponudna (skupni programi)

FINEEC AUDITED blue

Uspešno opravljena mednarodna institucionalna evalvacija in pridobljeno potrdilo o kakovosti potrjujeta skladnost delovanja Univerze v Ljubljani z evropskimi standardi in smernicami za zagotavljanje kakovosti.

Izkazujeta tudi zrelost kulture kakovosti UL ter predstavljata spodbudo in usmeritev za nadaljnji razvoj.

Institucionalne, programske in druge mednarodne akreditacije UL

Mednarodne institucionalne in programske evalvacije UL

Mednarodne znamke in certifikati ter vpisi v mednarodne podatkovne baze UL