gts

EATRIS-TRI. si: Razvoj raziskovalne infrastrukture za mednarodno konkurenčnost slovenskega RRI prostora – RI-SI- Eatris

Akronim: EATRIS-TRI.si

Cilj projekta EATRIS-TRI.si je vzpostaviti najsodobnejšo infrastrukturo za translacijske raziskave na področju farmacije in biomedicine ter spodbujati inovacije, ki iščejo nove podjetniške priložnosti na področju razvoja zdravil in njihove ponovne uporabe. Bistvo translacijskih raziskav je zagotoviti, da nova dognanja čim hitreje pridejo v prakso, v proces razvoja zdravil, diagnostičnih pristopov in do pacientov ali populacije, ki so ji namenjena. Koncept EATRIS-TRI.SI odraža poslanstvo multicentrične zasnove raziskovalne infrastrukture krovne organizacije EATRIS ERIC, ki predvideva vzpostavitev vozlišča v članicah partnericah. Tako tudi EATRIS-TRI.si zasleduje institucionalno in regionalno zastopanost znotraj Slovenije, ki omogoča povezovanje, sodelovanje in s tem hitrejše in kakovostnejše raziskovalno delo. Projekt ima status implementiranega ESFRI projekta in se tako uvršča na nacionalno prednostno področje za razvoj raziskovalne infrastrukture, njegov cilj pa je povečati mednarodno konkurenčnost slovenske infrastrukture za raziskovalno in razvojno področje.

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014- 2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

Trajanje projekta: 1. 6. 2018 do 31. 8. 2021

Višina zaprošenih sredstev za operacijo je 2.050.364,59 EUR, od tega znaša:

  • prispevek EU: 1.640.291,67 EUR
  • prispevek SLO: 410.072,92 EUR.

Koordinator: Univerza v Ljubljani (Fakulteta za farmacijo)

Partnerji:

  • Medicinska fakulteta, Univerza v Mariboru
  • Kemijski inštitut

Posredniško telo: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji www.eu-skladi.si.