Z inovativno uporabo IKT do odličnosti

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je dne 7. marca 2017 objavilo javni razpis »Vključevanje uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije v visokošolskem pedagoškem procesu«.

Univerza v Ljubljani je oddala vlogo in uspešno pridobila sredstva za projekt »Digitalna UL – z inovativno uporabo IKT do odličnosti«.

Namen in cilj operacije je razvijanje inovativnih učnih okolij in uvajanje metod ter pedagoških praks z vključevanjem novih tehnologij ter vzpostavitev Univerzitetnega centra za inovativne didaktične pristope z uporabo IKT v pedagoškem procesu.

Cilj projekta je tudi spodbujanje prožnih oblik učenja z vključevanjem didaktične uporabe IKT v visokošolski pedagoški proces na vseh študijskih področjih UL preko posodobljenih, inovativnih in prožnih oblik poučevanja ter učenja za krepitev digitalnih spretnosti in znanj ter digitalne pismenosti študentov ter diplomantov. Pomemben cilj projekta je tudi hitrejši in vidnejši doprinos k uspehu gospodarstva in širše družbe ter krepitev vseživljenjskih kompetenc študentov ter njihovih spretnosti in znanj za boljšo vključenost v družbo in zaposljivost na trgu.

Aktivnosti projekta:

  • Analiza stanja, potreb in odličnosti na vseh članicah UL (26) ter po 9 študijskih področjih z namenom identifikacije potreb in dobrih praks ter primerljivost le-teh s tujimi akademskimi okolji, ki IKT sistematično in v večji meri didaktično uporabljajo v visokošolskem pedagoškem procesu (predstavitev na dogodkih – delavnicah, posvetih ipd.); 
  • Vzpostavitev Univerzitetnega centra za inovativne didaktične pristope z uporabo IKT v pedagoškem procesu s ciljem razvoja storitev didaktične, IKT in multimedijske podpore ter različnih orodij za visokošolske učitelje, ki jim bodo v pomoč pri izbiri najbolj primernih inovativnih didaktičnih pristopov in oblikovanjem večjega nabora inovativnih didaktičnih pristopov. 
  • Trajnostno uvajanje inovativne didaktike z uporabo IKT v programih UL s pomočjo pilotnih izvedb prenovljenih študijskih programov 1. in 2. stopnje na 6 študijskih področjih ter pripravo načrta za sistematičen razvoj kompetenc, deljenje znanj, izkušenj in dobrih praks; 
  • Diseminacija rezultatov znotraj UL in zunanjim javnostim s pomočjo delavnic, posvetov, webinarjev in drugih dogodkov ozaveščanja ter preko strokovnih, poljudnih in medijskih publikacij. 

  • Spletna stran projekta: https://di.uni-lj.si/

Višina odobrenih sredstev za operacijo je 1.055.980,93 EUR, od tega znaša: 

  • prispevek Evropske unije 844.784,74 EUR (80 %),
  • pripadajoča slovenska udeležba 211.196,19 EUR (20 %).

Rok za izvedbo operacije:
do 30. 9. 2020

Gradiva, nastala v okviru projekta:
Analiza stanja didaktične uporabe IKT na članicah UL 
Smernice za didaktično uporabo IKT

Posredniški organ
Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport

Upravičenec
​Univerza v Ljubljani

Kontakt
​Projektna pisarna Univerze v Ljubljani
tel. št.: 01/2418 515 ali e-pošta: 

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji (www.eu-skladi.si).  

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.