Programski svet šteje enajst članov. Sestavljajo ga po dva člana s Fakultete za farmacijo, Medicinske fakultete in Veterinarske fakultete, po en član z Biotehniške fakultete in Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo ter po en član z vsakega od sodelujočih raziskovalnih inštitutov. Predstavnike predlagajo senati članic in znanstveni sveti raziskovalnih inštitutov. Na predlog senatov članic in znanstvenih svetov člane programskega sveta imenuje Senat univerze. Programski svet vodi predsednik, ki ima svojega namestnika. Mandatna doba predsednika je štiri leta in se lahko ponovi. Sedež programskega sveta je na Univerzi v Ljubljani.

Predvideni termini sej

Predvideni termini sej Programskega sveta Biomedicina v študijskem letu 2023/2024:

 • 19. 10. 2023
 • 1. 2. 2024
 • 18. 4. 2024
 • 6. 6. 2024
 • 29. 8. 2024

Rok za posredovanje vlog in prošenj za obravnavno na seji  je 10 dni pred sejo.

Člani programskega sveta

 • prof. dr. Borut Božič, UL FFA
 • prof. dr. Lucija Peterlin Mašič, UL FFA
 • prof. dr. Vita Dolžan, UL MF
 • prof. dr. Igor Švab, UL MF
 • prof. dr. Robert Frangež, UL VF
 • prof. dr. Milka Vrecl Fazarinc, UL VF
 • prof. dr. Peter Trontelj, UL BF
 • prof. dr. Marko Novinec, UL FKKT
 • prof. dr. Uroš Petrovič, IJS
 • prof. dr. Roman Jerala, KI
 • doc. dr. Špela Baebler, NIB
 • Jaka Rotman, predstavnik študentov

Pristojnosti programskega sveta

 • zbere prijave in sprejme sklepe o izbiri kandidatov
 • seznam sprejetih kandidatov posreduje članicam, koordinatoricam znanstvenih področij
 • pripravlja in sprejema poročila o izvajanju študija,
 • koordinira postopke za vključitev novih predmetov in morebitne spremembe študijskega programa,
 • sprejema delovni načrt doktorskega študija Biomedicina,
 • analizira učinkovitost izvajanja študija in predlaga ukrepe za izboljšave,
 • odloča o individualnih vlogah in vprašanjih študentov s področja študija,
 • skrbi za povezovanje in sodelovanje vseh izvajalcev,
 • odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pristojnosti,
 • sprejme pravila o organizaciji in finančnem poslovanju doktorskega študija Biomedicina 

Koordinatorji znanstvenih področij

Biokemija in molekularna biologija:
prof. dr. Vita DOLŽAN, tel.: 01 543-76-70
e-mail: vita.dolzan@mf.uni-lj.si  
namestnica: izr. prof. dr. Metka LENASSI, tel.: 01 543 7658
e-mail: metka.lenassi@mf.uni-lj.si 

Farmacija:
prof. dr. Mirjana GAŠPERLIN, tel.: 01 476-96-34
e-mail: mirjana.gasperlin@ffa.uni-lj.si  
namestnik: izr. prof. dr. Tomaž VOVK, tel: 01 476-95-50
e-mail: tomaz.vovk@ffa.uni-lj.si

Genetika:
prof. dr. Simon HORVAT, tel.: 01 320-39-17
e-mail: simon.horvat@bf.uni-lj.si
namestnik: prof. dr. Jernej JAKŠE, tel.: 01 320-3280
e-mail: jernej.jakse@bf.uni-lj.si

Javno zdravje:
prof. dr. Lijana ZALETEL KRAGELJ, tel.: 01 543-75 -42
e-mail: lijana.kragelj@mf.uni-lj.si
namestnica: prof. dr. Marija PETEK ŠTER
e-mail: marija.petek-ster@mf.uni-lj.si

Klinična biokemija in laboratorijska biomedicina:
doc. dr. Martina GOBEC, tel.: 01 476-96-36
e-mail: martina.gobec@ffa.uni-lj.si
namestnik: izr. prof. dr. Saša ČUČNIK
e-mail: sasa.cucnik@ffa.uni-lj.si

Medicina – klinična usmeritev:
prof. dr. Matej PODBREGAR, tel.: 03 423-31-24 in 03 423-34-15
e-mail: podbregar.matej@gmail.com
namestnik: prof. dr. Maja OVSENIK, tel.: 01 522-43-74
e-mail: maja.ovsenik@mf.uni-lj.si

Medicina – temeljna usmeritev:
prof. dr. Rok ROMIH, tel.: 01 543-76-83
e-mail: rok.romih@mf.uni-lj.si
namestnik: prof. dr. Tadej BATTELINO, tel.: 01 522-92-26
e-mail: tadej.battelino@mf.uni-lj.si

Medicinska mikrobiologija:
prof. dr. Mario POLJAK, tel.: 01 543-74-53
e-mail: mario.poljak@mf.uni-lj.si 
namestnik: prof. dr. Janez TOMAŽIČ, tel.: 01 522-81-17
e-mail: janez.tomazic@mf.uni-lj.si

Nevroznanost:
prof. dr. Marko ŽIVIN, tel.: 01 543-70-58
e-mail: marko.zivin@mf.uni-lj.si
namestnik: doc. dr. Blaž KORITNIK, tel.: 01 552-15-01
e-mail: blaz.koritnik@mf.uni-lj.si

Toksikologija:
prof. dr. Marija SOLLNER DOLENC, tel.: 01 476-95-72
e-mail: marija.sollner@ffa.uni-lj.si
namestnica: doc. dr. Veno KONONENKO, tel.: 01 3203 383
e-mail: veno.kononenko@bf.uni-lj.si

Veterinarska medicina:
prof. dr. Robert FRANGEŽ, tel: 01 477-91-31
e-mail: robert.frangez@vf.uni-lj.si
namestnica: prof. dr. Milka VRECL FAZARINC, tel: 01 477-91-18
e-mail: Milka.VreclFazarinc@vf.uni-lj.si

Pristojnosti koordinatorja področja

 • skrbi za redno izvajanje študijskega procesa,
 • skrbi za koordinacijo dela s študenti, mentorji in predavatelji,
 • zagotovi pravočasno nadomeščanje odsotnega učitelja v študijskem procesu,
 • nadzoruje izpopolnjevanje in posodabljanje študijskih programov, tako da daje     
 • predloge senatu matične fakultete,
 • sopodpisuje predmetnike študentov,
 • sodeluje pri pripravi letnih poročil o izvajanju študijskega programa.