Nacionalni programi in projekti 
Nacionalni raziskovalni programi in projekti se izvajajo v okviru nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa oziroma v okviru Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije 2011-2020 (RISS). Strokovne, razvojne in izvršilne naloge v zvezi z izvajanjem sprejete strategije opravlja Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (vir: ARRS). Univerza v Ljubljani izvaja raziskovalno in razvojno delo v okviru 276 raziskovalnih skupin​.

Univerza v Ljubljani sodeluje v nacionalnih raziskovalnih programih in projektih, ki jih sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS), različna Ministrstva republike Slovenije (npr. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za kulturo itd.) in Mestna občina Ljubljana (MOL).


Raziskovalni programi
Raziskovalni programi predstavljajo javno službo na področju raziskovalne dejavnosti. So zaokroženo področje raziskovanja, za katerega je pričakovati, da bo aktualno in uporabno v daljšem časovnem obdobju, in za katerega v nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu obstaja državni interes, opredeljen kot dolgoročno raziskovanje programske skupine na tem področju. Nacionalni raziskovalni programi so sestavni del nacionalne razvojne strategije in vladnih politik z razvojnimi cilji in vplivi, katerih skupni namen je spodbujati razvoj za gospodarsko in socialno uspešno družbo. (vir: ARRS). Samostojno ali v partnerstvu se v okviru Univerze v Ljubljani izvaja 167 raziskovalnih programov.
Seznam raziskovalnih programov članic UL (vir: SICRIS)

Raziskovalni projekti
V okviru nacionalnega raziskovanja poteka raziskovalno delo na temeljnih, aplikativnih in podoktorskih projektih, ki jih sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS. Na vseh članicah Univerze v Ljubljani skupaj je aktIvnih več kot 300 projektov.
Seznam raziskovalnih projektov članic UL (vir: SICRIS)

Temeljni projekt je izvirno eksperimentalno oziroma teoretično delo, s katerim želimo pridobiti predvsem novo znanje o osnovah pojavov in zaznavnih dejstvih.

Aplikativni projekt je izvirno raziskovanje, ki ga izvajamo zato, da bi pridobili novo znanje, usmerja pa se predvsem k praktičnemu cilju ali namenu.

Posebno kategorijo predstavljajo temeljni in aplikativni projekti, katerih vodje so mlajši doktorji (največ deset let po zagovoru doktorata). Slednjim je v javnem razpisu za sofinanciranje projektov namenjena posebna pozornost.

Podoktorski projekt je temeljni ali aplikativni projekt, ki ga izvaja en raziskovalec – podoktorand. Podoktorand je raziskovalec, pri katerem še ni preteklo več kot 3 leta od pridobitve doktorata znanosti. (vir: ARRS)


Ciljni raziskovalni programi
Ciljni raziskovalni program (CRP) je oblika medresorskega povezovanja pri načrtovanju in izvajanju mrežnih raziskovalno-razvojnih projektov na različnih področjih nacionalnega interesa. CRP je oblika in način uresničevanja Strategije razvoja Slovenije in Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije 2011-2020. Osnovni namen programa je oblikovanje raziskovalnih podlag za odločanje pri pripravi, sprejemanju in izvajanju razvojnih politik javnega interesa ter spremljanju in nadziranju njihovega izvajanja. (vir: ARRS). Članice Univerze v Ljubljani trenutno sodelujejo v več kot 60 CRP-ih.