Ekonomska fakulteta

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani je institucija z dolgoletno tradicijo v raziskovanju in bogatim naborom visoko kvalificiranih in izkušenih raziskovalcev. Raziskovalci izvajajo raziskave, svetovanja in izobraževanja ter usposabljanja na komercialni osnovi za najpomembnejše slovenske in mednarodne institucije. Rezultate raziskav, ki predstavljajo novo znanje na področju ekonomije, poslovnih znanosti in poslovne informatike, vključujemo v poslovne procese na vseh področjih gospodarske dejavnosti.

 Ekonomska fakulteta UL opravlja znanstveno-raziskovalno delo predvsem na naslednjih raziskovalnih področjih:

 • Konkurenčnost (konkurenčnost, inovativnost in trajnost)
 • Vodenje (vodenje, management znanja in organizacija dela)
 • Dobavne verige in procesi (management poslovnih procesov v organizacijah in dobavnih verigah)
 • Mednarodno poslovanje in trgovina (globalizacija, trgovina in mednarodni finančni trgi). 

V okviru javne službe, financirane preko Javne agencije za raziskovalno dejavnost  (ARRS) izvajajo raziskovalne programe in projekte, vključeni pa so tudi v mrežo infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani MRIC. Poleg tega se aktivno vključujejo tudi v programe in projekte financirane iz evropskih in mednarodnih sredstev.

 Visokošolski učitelji, sodelavci in raziskovalci Ekonomske fakultete UL redno objavljajo v mednarodnih znanstvenih in strokovnih revijah, izdajajo monografije z nacionalnimi in mednarodnimi založniki ter sodelujejo na znanstvenih in strokovnih konferencah. Prispevki vključujejo objave v 45 najvišje uvrščenih revijah na lestvici Financial Times-a in v vodilnih revijah na posameznih področjih, ki jih šola pokriva s svojimi raziskavami. 

Ekonomska fakulteta UL je izdajateljica revije Economic and Business Review, osrednje slovenske znanstvene revije s področje ekonomskih in poslovnih ved, ki nepretrgoma izhaja že od leta 1950. 

Fakulteta letno organizira več kot 40 znanstveno-raziskovalnih konferenc in seminarjev. Pri tem se aktivno povezuje tudi s poslovno javnostjo.  

Pravna fakulteta

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani poleg izobraževanja odličnih pravnih strokovnjakov skrbi tudi za razvoj pravne znanosti in prava na Slovenskem. Njeni zaposleni in študenti so vpeti v zakonodajne in družbene procese, in sicer na naslednje načine:

 • raziskovalnim in svetovalnim delom v okviru inštitutov, ki delujejo na fakulteti oziroma so z njo tako ali drugače povezani;
 • sodelovanjem pri nastajanju zakonodaje, kjer si s poglobljenim in širokim poznavanjem specifičnih področij prizadevajo za strokovno oblikovanje zakonskih besedil;
 • sodelovanjem na strokovnih srečanjih, namenjenih izpopolnjevanju strokovnjakov z različnih področij in izmenjavi mnenj (sodelovanje s centrom za izobraževanje v pravosodju ter z odvetniško in notarsko zbornico);
 • komentiranjem in pojasnjevanjem pravnih vprašanj v množičnih medijih.

Svojo povezanost z okoljem fakulteta izkazuje predvsem preko sodelovanja v domačih in mednarodnih tekmovanjih študentov prava, organiziranja pravnih klinik (npr. za begunce, za okolje), številnih ekskurzij za študente, gostovanj domačih in tujih strokovnjakov z različnih področij ter s predstavitvami različnih pravnih poklicev.

Fakulteta za družbene vede

Raziskovalno delo na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, ki je bila ustanovljena leta 1961, poteka v 20 raziskovalnih centrih Inštituta za družbene vede v okviru raziskovalnih programov, temeljnih, aplikativnih in podoktorskih projektov ter mednarodnih projektov, projektov Evropske unije in tržnih projektov. Pomembnejši naročniki raziskav so zlasti različna ministrstva, negospodarske družbe in podjetja. FDV se ponaša z najdaljšo tradicijo družboslovnega raziskovanja in visokošolskega pedagoškega dela v Sloveniji ter sodi med večje družboslovne fakultete v Evropi. Poleg tega ponuja strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje ter širok nabor praktičnih znanj tistim, ki želijo biti in ostati konkurenčni na trgu, na področjih komunikologije, menedžmenta, politologije vključno z mednarodnimi odnosi in obramboslovjem, sociologije in kulturologije. Del Inštituta za družbene vede je tudi Arhiv družboslovnih podatkov, ki predstavlja pomemben del znanstvene infrastrukture in je osrednji raziskovalni podatkovni center s področja družboslovja v Sloveniji.

FDV, ki po obsegu raziskovalne dejavnosti izstopa med članicami Univerze v Ljubljani, deluje po načelu, da so odlični raziskovalni dosežki eden od temeljev kakovosti akademske institucije. Upravičeno jo lahko označimo kot raziskovalno fakulteto, na kateri pedagoški delavci sproti prenašajo in vključujejo najnovejše raziskovalne dosežke, ugotovitve in znanja v svoje predmete in programe na vseh stopnjah. Ta prenos nadgrajujejo številni gostujoči znanstveniki z vsega sveta, ki vsak semester delujejo na fakulteti in številne mednarodne konference ter poletne šole, ki jih organizirajo raziskovalci in pedagogi FDV v sodelovanju s partnerji iz tujine in s pomočjo gospodarskih in negospodarskih subjektov iz Slovenije.

53 raziskovalcev in 127 pedagogov izvaja letno približno 50 mednarodnih in 45 nacionalnih raziskovalnih projektov in programov, med katerimi imajo nekateri dolgo tradicijo, krovna družboslovna raziskava Slovensko javno mnenje pa praznuje zavidljivo 50-letnico. Med mednarodnimi projekti so projekti v okviru programov EU, kot so Obzorje 2020, Erasmus+, Human Rights, Justice and Home Affairs, Employment and Social Affairs, COST, Interreg in drugi projekti evropskih strukturnih skladov, Eurofound in Cedefop. V okviru drugih mednarodnih raziskovalnih projektov in programov bi izpostavili projekte HERA, Norface, Norveškega finančnega mehanizma in Znanstvenega sodelovanja med Švico in državami Vzhodne Evrope – SCOPES. Raziskovanje, ki odraža sedanje in prihodnje družbene izzive,  poteka na področjih temeljnih družboslovnih disciplin sociologije in politoloških znanosti ter na številnih interdisciplinarnih področjih  družboslovne informatike, metodologije, družbene blaginje, upravljanja s  človeškimi viri, prostorske sociologije, javnega mnenja in množičnih komunikacij, socialne psihologije, strategij in upravljanja, mednarodnih odnosov, upravno-političnih procesov in institucij, obramboslovja, družboslovne terminologije in publicistike, marketinga in odnosov z javnostmi, družbenega komuniciranja, kulture in religije ter proučevanja znanosti in primerjalno pravnih raziskav.

Raziskovalci Inštituta za družbene vede svoje raziskovalne rezultate in spoznanja objavljajo v številnih mednarodno uveljavljenih založbah. Inštitut in njegovi centri izdajajo pomembni mednarodni znanstveni reviji Javnost/The Public in Journal of International Relations and Development, ki sta vključeni in indeksirani v relevantnih bazah znanstvenih objav, citiranosti in abstraktov, vključno z Web of Science in Social Science Citation Index). Revijo Journal of International Relations and Development kot edino iz Sloveniji izdaja globalna založba Palgrave Macmillan. Na FDV izhaja tudi revija Teorija in praksa.

Globalno objavljanje raziskovalnih rezultatov in spoznanj prispeva tudi k boljši citiranosti raziskovalcev v mednarodnih znanstvenih revijah in monografijah. Pedagogi in raziskovalci so med najbolj citiranimi raziskovalci na različnih področjih družboslovja v Sloveniji.

Pedagoška fakulteta

Na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani potekajo raziskave s področja družboslovja in humanistike v obliki temeljnih in aplikativnih projektov, ciljnih raziskovalnih projektov, od leta 2003 pa tudi v obliki raziskovalnih programov.  Širok spekter raziskovalnih področij fakultete je razviden iz projektov in aktivnosti vseh raziskovalnih centrov in inštitutov fakultete, kjer tudi potekajo aktualni prenosi znanj, in sicer:

Poleg centrov in inštitutov je Pedagoška fakulteta povezana z vzgojno-izobraževalnimi inštitucijami na področju vzgoje in izobraževanja, zdravstva, rehabilitacije, socialnega skrbstva, in to preko sodelovanja in organizacije pedagoške prakse študentov študijskih programov.

Na Pedagoški fakulteti gostujejo tudi društva, s katerimi sodelujejo zaposleni ter vključujejo tako študente kot zunanje deležnike. 

Fakulteta za socialno delo

V preteklih desetletjih je Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani izvedla več kot 100 temeljnih, ciljnih raziskovalnih, podoktorskih, EU, drugih mednarodnih in drugih raziskovalnih in razvojnih projektov. Poleg teorije in konceptov socialnega dela so bile glavne teme raziskovanja prostovoljno delo, skupnostno delo, skupinsko delo, metode evalvacije in konkretne evalvacije postopkov in programov socialnega dela in upravljanja v socialnem delu. Specifične obravnavane teme so bile droge, duševno zdravje, hendikep, stanovanjska problematika in problematika družinskega nasilja, problematika manjšin, starih ljudi in zaposlenih revnih. Fakulteta je sodelovala pri načrtovanju skupnostnih služb nevladnih organizacij na področju socialnega varstva, zlasti s področja problematike žensk (stanovanjske skupine, varne hiše, tabori), pri razvijanju vmesnih oblik (stanovanjske skupine, varne hiše, tabori), dela z družino, uličnega dela, mladinskih klubov, učenja socialnih spretnosti, individualnega načrtovanja in financiranja in drugih skupnostnih pristopov.

Fakulteta od leta 2004 izvaja tudi raziskovalni program Socialno delo kot nosilec procesov družbenega vključevanja in socialne pravičnosti v Sloveniji (teoretske podlage, metodološke in metodične usmeritve in zgodovinski razvoj).

Aktualni raziskovalni in razvojni projekti Fakultete za socialno delo

Arhiv raziskovalnih in razvojnih projektov Fakultete za socialno delo

Fakulteta v okviru svoje raziskovalne dejavnosti sodeluje s številnimi društvi in drugimi nevladnimi organizacijami, pa tudi z različnimi javnimi organizacijami, zlasti s centri za socialno delo, pa tudi s socialnimi zavodi, bolnišnicami, zavodi za zaposlovanje ipd.

Fakulteta sodeluje s številnimi raziskovalnimi in visokošolskimi ustanovami in drugimi organizacijami iz tujine. Vključena je v evropske programe, ki spodbujajo meduniverzitetno izobraževanje in raziskovanje.

Fakulteta za upravo

Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani je interdisciplinaren vir znanja za upravo, za kar skrbi z raziskovanjem, povezovanjem z domačo in mednarodno prakso ter s prenašanjem znanj v izobraževanje, svetovanje in usposabljanje.

V okviru Raziskovalnega centra in Raziskovalnega inštituta se proučujejo ekonomsko-finančni, upravno-pravni in informacijsko-organizacijski pojavi, procesi in prakse.

Pri delu so raziskovalci osredotočeni predvsem na:

 • razvoj upravne znanosti in stroke,
 • prenos raziskovalnih dosežkov in spoznanj v prakso in v pedagoški proces,
 • razvoj individualnih raziskovalnih potencialov,
 • povezovanje teorije upravne znanosti s prakso njenega udejanjanja ter prispevanje k permanentnemu usposabljanju javnih uslužbencev po diplomi,
 • pojave, procese in prakse na področju javnega sektorja. 

Fakulteta sodeluje s številnimi raziskovalnimi, visokošolskimi ustanovami in drugimi organizacijami doma in v tujini, je tudi organizatorka in soorganizatorka številnih domačih in tujih znanstvenih srečanj, seminarjev in konferenc.

Fakulteta za šport

Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani izvaja raziskave in storitve tako za gospodarstvo kot za širšo družbo. Sodeluje s proizvajalci športne opreme pri oblikovanju in testiranju športne opreme za potrebe vrhunskega športa in športa za vse; aktivno sodeluje z Olimpijskim komitejem Slovenije, posameznimi panožnimi zvezami, klubi ter posamezniki in skupinami, ki se ukvarjajo z rekreativnim športom.

Izvaja športno diagnostiko in svetovanja ter širok nabor preventivnih dejavnosti. Pedagogi in raziskovalci fakultete se ukvarjajo tudi z dejavniki okolja (t. i. inženirstvo), ki neposredno vplivajo na človeka, s področja fiziologije, anatomije, psihologije in biomehanike. Gibanje in skrb za zdravega človeka imata preko športne dejavnosti še poseben pomen, saj s tem v družbi dosegamo pozitivne učinke na delovno uspešnost in zmanjševanje stroškov. Fakulteta izvaja tudi organizacijo in izvedbo večjih športnih in sejemskih prireditev.  

Področja Fakultete za šport s partnerji iz gospodarstva in negospodarstva:

 • Izvedba multidisciplnarnih raziskav, meritev in svetovanj kot podpora razvoju športnikov, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (fiziologija, biodinamika, kineziologija, biomehanika, gibalno obnašanje in nadzor, diagnostika telesnega in gibalnega razvoja, psihologija, športna medicinska diagnostika in nutricistika).
 • Spremljanje sposobnosti delavcev (izvajanje meritev na delovnem mestu, diagnostika in prehrana na delovnem mestu).
  Ciljni partnerji: Olimpijski komite Slovenije – združenje športih zvez, Nacionalne panožne športne zveze, športni klubi ter druge organizacije in posamezniki kot nosilci sodelovanja v kakovostnem in vrhunskem športu, podjetja in institucije.
  Nosilna enota: Športno diagnostični center. 

Filozofska fakulteta

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani je ena od ustanovnih članic Univerze v Ljubljani. Izobražuje študente in ustvarja vrhunske izobražence z odprtim in kritičnim mišljenjem na področju humanistike in družboslovja ter izobraževanja učiteljev s teh področij. Posebno pozornost posveča krepitvi ved nacionalnega pomena, ki soustvarjajo slovensko identiteto. Znanstvena spoznanja vključuje v študijski proces tako, da na tradicijah gradi novo kakovost, bistveno za slovensko samozavedanje in ustvarjalno prisotnost fakultete v mednarodnem prostoru.

Znanstvenoraziskovalno delo je druga temeljna dejavnost Fakultete. Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete (ZIFF) je organizacijska enota, ki organizira in usklajuje znanstvenoraziskovalno delo na Fakulteti. Inštitut povezuje okoli 450 raziskovalcev in letno vodi okoli 100 nacionalnih in mednarodnih projektov. Raziskave Inštituta so prepoznavne v slovenskem in mednarodnem prostoru in predstavljajo temeljne in aplikativne raziskave na:

humanističnih znanstvenih področij: antropologija, arheologija, etnologija, filozofija, geografija, jezikoslovje, kulturologija, literarne vede, muzikologija, umetnostna zgodovina in zgodovinopisje, in družboslovnih znanstvenih področij: informacijska znanost in bibliotekarstvo, psihologija, sociologija, vzgoja in izobraževanje.

Znanstvena založba Filozofske fakultete izdaja najnovejše raziskovalne dosežke humanističnih in družboslovnih ved, ki jih združuje ljubljanska Filozofska fakulteta. S približno 70 novimi naslovi na leto se naša založba uvršča med največje znanstvene založbe s področja humanistike in družboslovja pri nas in tako pomembno prispeva k diseminaciji znanstvenoraziskovalnega in pedagoškega dela ter prepoznavnosti Filozofske fakultete. Znanstvenoraziskovalni inštitut izdaja znanstvene monografije v lastni zbirki Razprave FF.