Fakulteta za elektrotehniko

Raziskovalno delo na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani poteka v okviru laboratorijev ter programskih in raziskovalnih skupin. Na Fakulteti deluje v okviru devetih kateder 33 raziskovalnih laboratorijev. Fakultetni laboratoriji izvajajo različne oblike raziskovalnega in razvojnega sodelovanja s slovensko industrijo: usposabljajo mlade raziskovalce iz gospodarstva, sodelujejo v centrih odličnosti, kompetenčnih centrih, tehnoloških platformah in mrežah, izvajajo raziskovalno razvojne projekte, sodelujejo s slovensko industrijo, industrijo drugih držav in so vključeni v projekte okvirnih programov ter drugih programov Evropske skupnosti. 

Fakulteta za elektrotehniko deluje na naslednjih znanstveno raziskovalnih področjih:

 • elektroenergetike, fotovoltaike,
 • elektronike, mikroelektronike, optoelektronike, mikrosenzorike in nanostruktur,
 • mehatronike, vgrajenih sistemov, inteligentnih sistemov avtomatike in robotike,
 • meroslovja in zagotavljanja kakovosti,
 • biomedicinske tehnike in informatike,
 • informacijskih in komunikacijskih ter multimedijskih tehnologij. 

Seznam laboratorijev 

I. KATEDRA ZA OSNOVE ELEKTROTEHNIKE, MATEMATIKO IN FIZIKO

 • Laboratorij za bioelektromagnetiko
 • Laboratorij za biofiziko
 • Laboratorij za fiziko
 • Laboratorij za osnove elektrotehnike in elektromagnetiko
 • Laboratorij za uporabno matematiko in statistiko
 • Skupina za nano in biotehnološke aplikacije

II. KATEDRA ZA ELEKTROENERGETSKE SISTEME IN NAPRAVE

 • Laboratorij za električna omrežja in naprave
 • Laboratorij za elektroenergetske sisteme
 • Laboratorij za energetske strategije
 • Laboratorij za preskrbo z električno energijo
 • Laboratorij za razsvetljavo in fotometrijo

III. KATEDRA ZA ELEKTRONIKO

 • Laboratorij za aplikativno elektroniko
 • Laboratorij za fotovoltaiko in optoelektroniko
 • Laboratorij za mikrosenzorske strukture in elektroniko
 • Laboratorij za polprevodniško elektroniko
 • Laboratorij za računalniške metode v elektroniki
 • Laboratorij za načrtovanje integriranih vezij

IV. KATEDRA ZA MERJENJA IN ROBOTIKO

 • Laboratorij za metrologijo in kakovost
 • Laboratorij za robotiko

V. KATEDRA ZA MIKROELEKTRONSKE TEHNOLOGIJE

 • Laboratorij za mikroelektroniko

VI. KATEDRA ZA MEHATRONIKO

 • Laboratorij za električne stroje
 • Laboratorij za elektromotorske pogone
 • Laboratorij za regulacijsko tehniko in močnostno elektroniko 

VII. KATEDRA ZA SISTEME, AVTOMATIKO IN KIBERNETIKO

 • Laboratorij za avtonomne mobilne sisteme
 • Laboratorij za modeliranje, simulacijo in vodenje
 • Laboratorij za strojni vid
 • Laboratorij za umetno zaznavanje, sisteme in kibernetiko

VIII. KATEDRA ZA INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

 • Laboratorij za informacijske tehnologije
 • Laboratorij za multimedijo
 • Laboratorij za sevanje in optiko
 • Laboratorij za telekomunikacije
 • Laboratorij za uporabniku prilagojene komunikacije in ambientno inteligenco

IX. KATEDRA ZA BIOMEDICINSKO TEHNIKO

 • Laboratorij za biokibernetiko
 • Laboratorij za slikovne tehnologije 

Fakulteta za računalništvo in informatiko

Ponuja raziskovalne, razvojne, svetovalne in izobraževalne storitve na področju računalništva in informatike ter informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT)Razvojno-raziskovalno delo poteka v 19. laboratorijih, ki so organizirani v šest kateder. Delo vključuje razvojno-raziskovalne in aplikativne projekte, krepitev inovacijskih sposobnosti in vzpostavitev inovacijskega centra na Fakulteti za računalništvo in informatiko.

Na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani izvajajo raziskovalno delo na ključnih področjih IKT:

 • Strojno učenje in umetna inteligenca
 • Strojno zaznavanje in multimedija
 • Sistemi in mreže
 • Programsko inženirstvo in informatika
 • Teoretično računalništvo in matematične metode
 • Računska biologija

Raziskovalci na fakulteti sodelujejo v številnih EU in drugih mednarodnih ter nacionalnih programih in razvojno-raziskovalnih projektih, ki jih financira Evropska komisija, Evropski strukturni in investicijski skladi, Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost ter druge. Raziskovalci redno sodelujejo s partnerji iz gospodarstva, kjer preko aplikativnih projektov razvijajo konkretne rešitve, s katerimi krepijo razvoj računalništva in informacijsko-komunikacijskih tehnologij.

Na fakulteti gradijo skupnost študentov, akademskega okolja in gospodarstva, ter študentom omogočajo mreženje, pridobivanje tehnoloških veščin in praktičnih izkušenj v okviru dejavnosti:

 • Garaža FRI – študentski tehnološki pospeševalnik 
 • Frižider - kjer se nič ne pokvari, makerspace na UL FRI 

Fakulteta za pomorstvo in promet

Izvaja raziskovanje in svetovanje na področjih pomorstva, prometa in logistike, izobraževanja in usposabljanja ter kadrovanja študentov.

Fakulteta za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani (UL FPP) uspešno izvaja številne raziskovalne projekte, raziskovalci se udeležujejo domačih in mednarodnih znanstveno-strokovnih posvetovanjih s področja pomorstva in prometa ter spremljajočih dejavnosti, svoje ugotovitve redno objavljajo v strokovnih člankih in referatih v pomembnih znanstvenih revijah in zbornikih, pišejo učbenike in priročnike, znanstvene monografije.

Fakulteta izvaja raziskovalne, aplikativno raziskovalne, razvojne in druge projekte ter strokovno razvojno in svetovalno delo v Inštitutu za pomorstvo in promet, ki vključuje naslednje raziskovalne skupine:

​Pretežni del raziskav in razvoja na FPP poteka preko Programske skupine z naslovom: "Modeliranje in simulacije v prometu in pomorstvu" - Modelling and simulations in traffic and maritime engineering". 

Namen multidisciplinarnega programa je razvoj in nadgradnja teorij, algoritmov ter računalniških programov, ki so namenjeni globljemu razumevanju različnih pojavov in procesov ter reševanju  različnih praktičnih problemov, ki se pojavljajo na področju prometa in pomorstva.

Zaradi obširnosti področja so raziskave v okviru programa usmerjene na področja na katerih 

imajo predvideni člani skupine že sedaj opazne rezultate. Ta področja so:

 1. Prometni in pomorski sistemi
 2. Prometna varnost in analize tveganj v prometu                    
 3. Dinamika plovil in njihov vpliv na okolje  

Več informacij najdete tukaj

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani izvaja raziskovalno in razvojno delo na področju gradbeništva, geodezije, vodarstva in okoljskega inženirstva. Raziskave in razvoj se opravljajo tako znotraj nacionalnega raziskovalnega programa kot tudi zunaj njega, bodisi v slovenskem prostoru ali s sodelovanjem v evropskih projektih in drugih mednarodnih projektih ter s sodelovanjem z industrijskimi partnerji.

Ključne raziskave in razvoj potekajo v okviru šestih programskih skupin: Potresno inženirstvo, Vodarstvo in geotehnika, Gradbene konstrukcije in gradbena fizika, Mehanika konstrukcij, E-gradbeništvo, Geoinformacijska infrastruktura in trajnostni prostorski razvoj. Vsi pedagogi iz 21 pedagoško-raziskovalnih enot na fakulteti so vključeni v raziskave. Nekatere pedagoško-raziskovalne enote so povezane v naslednje raziskovalne inštitute: Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo (IKPIR), Raziskovalni inštitut za geo in hidro tveganja (RIGHT) in Vodno gospodarski inštitut (VGI). Eksperimente in meritve izvajamo v Hidrotehniškem laboratoriju, Konstrukcijsko-prometnem laboratoriju in Laboratoriju za mehaniko tal. 

Oddelek za gradbeništvo je vpet v raziskave s področja analize odziva stavb, mostov, geotehničnih gradenj, hidrotehničnih in drugih inženirskih objektov ter prometa z upoštevanjem različnih vplivov iz/na okolje. Pomemben del raziskav je namenjen razvoju postopkov projektiranja, gradnje, vzdrževanja in upravljanja vseh vrst gradbenih objektov vključno s cestami, železnicami in komunalno infrastrukturo s čimer zagotavljamo trajnostno funkcionalnosti grajenega in bivalnega okolja. Raziskave in razvoj so podprti z uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij.

Oddelek za geodezijo je vključen v raziskave na področju prostorske podatkovne infrastrukture, ki je ena ključnih infrastruktur sodobne družbe in zahteva usklajevanje med ponudniki in uporabniki na državni in mednarodni ravni. Raziskave so namenjene zagotavljanju referenčne osnove za prostorske podatke, pridobivanju prostorskih podatkov z vse številnejšimi tehnologijami ter povezovanju in uporabi prostorskih podatkov za razvoj novih družbeno koristnih storitev.

Oddelek za okoljsko gradbeništvo se ukvarja z raziskavami trajnostne rabe vodnih virov, površinskih in podzemnih celinskih voda ter morja, prav tako pa z obnovljivimi energetskimi viri. Razvoj postopkov projektiranja in uporabe tehnologij preskrbe z vodo, izrabe vodnih moči in bioplina, čisčenja pitne in odpadne vode, varstva pred poplavami ter širjenja in odstanjevanja onesnažil v naravnem in grajenem okolju je podprt z bazičnimi raziskavami s področja mehanike tekočin, hidrologije, hidravlike, ekohidravlike, hidrotehnike in okoljskega inženirstva.

Fakulteta za strojništvo

Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani izpolnjuje svoje družbeno poslanstvo tudi na znanstveno raziskovalnem in razvojno-aplikativnem področju. Njena prioritetna naloga je zagotavljanje visoke stopnje znanstvene odličnosti ter tekoč prenos novih raziskovalnih spoznanj v industrijsko okolje.

Raziskovalna dejavnost se odvija v okviru 40 laboratorijev, ki celovito skrbijo za različna področja v vseh štirih smereh:

 • konstruiranje in gradnja strojev, 
 • energetsko in procesno strojništvo,
 • proizvodno strojništvo ter  mehatronika. 

Fakulteta za strojništvo sodi med fakultete, ki na raziskovalno razvojnem področju zelo tesno sodelujejo z gospodarstvom, kar odločilno vpliva tudi na raziskovalno delo fakultete. Poleg tega je fakulteta okrepila povezovanje s podjetji tudi na področju skupnega prijavljanja na javne razpise tako domače kot mednarodne. Organiziramo tudi različne skupne učne delavnice, ki so predvsem namenjene kot dopolnilno usposabljanje strokovnega osebja iz gospodarskih družb. Tako je fakulteta že tretje leto zapored organizirala poletno šolo namenjeno dijakom in učiteljem srednjih šol.

Raziskovalno delo je temeljna osnova za sodobno in kakovostno pedagoško delo, zato se vsi učitelji intenzivno ukvarjajo z raziskovalnim delom. Na to kažejo tako bibliografski podatki kot tudi število raziskovalnih projektov in razvojno aplikativnih nalog za gospodarstvo. Znanje pridobljeno iz raziskovalno razvojnih  nalog je tako posredovano študentom preko pedagoškega dela kot tudi z udeležbami na mednarodnih in domačih konferencah in simpozijih. 

Več laboratorijev na Fakulteti za strojništvo je sestavni del interdisciplinarnih raziskovalnih centrov, ki sodelujejo v interdisciplinarnih programih. Tako sodelujemo s fakultetami, inštituti in ostalimi raziskovalnimi organizacijami s področja medicine, elektrotehnike, kemije, računalništva, gradbeništva itd.

Pomembna pridobitev v letu 2011 je najmočnejši superračunalnik v slovenskem univerzitetnem okolju, ki smo ga  poimenovali s kratico HPC (High Performance Computing). To se kaže v njegovi vse večji uporabi pri projektih z industrijskimi partnerji in  pri raziskovalnih projektih Obzorja 2020. Poleg tega pa je HPC pomemben vezni člen z ostalimi raziskovalnimi organizacijami in sodelovanju na interdisciplinarnih projektih. Vsako leto pa izvedemo poletno delavnico visoko-zmogljivega računalništva za bodoče študente naravoslovnih ved, s katero predstavimo možnosti, ki jih omogoča HPC. 

Fakulteta za arhitekturo

Arhitektura je kot raziskovalno področje sama v sebi interdisciplinarna in živo vpeta v širše polje raziskav. Arhitekturna teorija in arhitekturno oblikovanje z vidika umetnosti posegata v humanizem; urbanistično oblikovanje povezuje predvsem tehniko in družboslovje; arhitekturno načrtovanje kot tehnika gradnje pa povezuje humanistične vede s tehniškimi, delno tudi z biotehniškimi področji (npr. s krajinsko arhitekturo). Tako se FA ukvarja z raziskovanjem arhitekture, urbanizma, oblikovanja interierjev, digitalnega oblikovanja, arhitekturne tehnologije... Od temeljnih do aplikativnih in razvojnih raziskav se skozi trajnostno razvojno optiko usmerja v strokovno izobraževanje, raziskovalni trening na doktorski stopnji in v vseživljenjsko učenje v arhitekturi. Tako se ukvarja s celotno raziskovalno paleto med teoretskim in praktični polom raziskovanja; v obeh skrajnostih, predvsem pa v iskanju dinamičnega ravnovesja med njima.

Rezultati arhitekturnega snovanja so lahko družbeno priznani kot umetniška dela. Na znanstvenoraziskovalni ravni gre za raziskovanje arhitekture kot umetnosti in njeno osmišljanje (arhitekturna teorija in kritika, teorija prezentacije, metodološke raziskave doseganja likovnih učinkov v prostoru…). Umetniško raziskovanje pa se razvija skozi sam proces arhitekturnega snovanja. Tako se v raziskovalni skupnosti rojevajo in nadgrajujejo izkustvena spoznanja za ustvarjanje svežih arhitekturnih rešitev. 

Naravoslovnotehniška fakulteta

Raziskovalna dejavnost Naravoslovnotehniške fakultete (NTF) Univerze v Ljubljani je interdisciplinarna. Sega na področja naravoslovja, tehnike in umetnosti, kjer povezuje raziskave:

 • materije (geologija, rudarstvo),
 • organskih in anorganskih materialov (tekstilni, grafični, kovinski, nekovinski, kompozitni),
 • proizvodnih in predelovalnih tehnologij (tekstilna in grafična tehnologija, geotehnologija, metalurgija),
 • informacijskih tehnologij,
 • oblikovanja tekstilnih in grafičnih materialov,
 • modnega oblikovanja ter
 • varstva okolja.

 Znanstveno-raziskovalno in umetniško delo poteka na štirih oddelkih NTF, in sicer na:

 Raziskovalci delujejo v okviru trinajstih raziskovalnih skupin. Raziskovalno delo obsega temeljne, aplikativne in razvojne raziskave, ki so financirane iz javnih sredstev Republike Slovenije, Evropske skupnosti, drugih mednarodnih virov ter sredstev, pridobljenih na trgu. Na NTF izvajamo sedem raziskovalnih programov, ki jih financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS). Pri petih raziskovalnih programih je NTF nosilna raziskovalna organizacija (RO), pri dveh sodelujoča RO.

V okviru programov, financiranih s strani ARRS, deluje tudi raziskovalni infrastrukturni center RIC UL-NTF, ki vključuje vso veliko opremo NTF in nudi ekspertno in instrumentalno podporo raziskavam. RIC UL-NTF je vključen v Mrežo raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani (MRIC UL).