Kaj je Zveza EUTOPIA?

Zveza EUTOPIA je učna in raziskovalna skupnost desetih evropskih univerz, ustanovljena z namenom aktivnega sodelovanja pri ustvarjanju in prenovi skupnega visokošolskega prostora. Glavni cilj Zveze EUTOPIA je skozi pilotne projekte (EUTOPIA More, EUTOPIA-TRAIN, EUTOPIA-SIF, FLECSLAB) testirati inovativne modele evropskega visokošolskega sodelovanja, ki bodo podlaga za razvoj koncepta in organizacijske strukture nove evropske transnacionalne univerze.

Članice Zveze EUTOPIA

Najbolj ambiciozen cilj Zveze EUTOPIA je razvoj dolgoročne strategije, ki bo prispevala k prenovi evropskega visokošolskega prostora.

V začetku leta 2019 je Zveza (takrat) šestih članic pod vodstvom Univerze v Ljubljani pridobila sredstva za izvedbo triletnega pilotni projekta EUTOPIA 2050. Njegovo nadaljevanje je zagotovila odobritev 14 milijonov vrednega projekta EUTOPIA MORE (European Universities Transforming to an Open Inclusive Academy for 2050 – Making Organisational and Real Evolution / Preoblikovanje evropskih univerz v odprto vključujočo akademijo – Ustvarjanje organizacijskega in resničnega razvoja).

Z ustvarjanjem pogojev za ponovni razmislek o vlogi izobraževalnih institucij, projekt EUTOPIA MORE spodbuja in podpira proces transformacije univerzitetnih ustanov v hitro spreminjajočem se svetu.

Vizija

  • Verjamemo, da lahko skupaj ustvarimo bolj odprto, vključujočo in trajnostno družbo.
  • Z zaupanjem v znanje, v naše sodelovanje in v nas same, povezujemo skupnosti, ki se ukvarjajo z izobraževanjem, raziskavami ali ozaveščanjem o globalnih izzivih.
  • Naša dolgoročna vizija predvideva ustanovitev univerze EUTOPIA in Mednarodnega inštituta EUTOPIA.

EUTOPIA MORE si prizadeva za doseganje treh ciljev:

  1. Na podlagi temeljnega pristopa "Globalno povezovanje skupnosti" ustvariti pogoje za povezovanje skupnosti med univerzami in disciplinami, s čimer bi omogočili razvoj t. i. "bottom up" ali "od spodaj navzgor" projektov, ki naslavljajo področja izobrazbe, raziskovanja in preostalih globalih izzivov.
  2. Razvoj izobraževalnih iniciativ, ki bodo omogočile okrepitev kurikuluma dodiplomskih, magistrskih in doktorskih programov izvajajočih se v okviru bodoče skupne univerze EUTOPIA.
  3. Povezovanje iniciativ, raziskav in inovacij, ki stremijo k spopadanju z družbenimi izzivi trenutnega časa in integracija akademskih skupnosti znotraj bodočega EUTOPIA Mednarodnega Inštituta za znanje.

Projekti Zveze EUTOPIA

V okviru razvojnih projektov Zveze EUTOPIA izvajamo številne pilotne aktivnosti za povečanje prenosa znanja in dobrih praks v okviru mednarodnih sodelovanj s ciljem dviga kakovosti raziskovalnih in razvojnih projektov. Pilotni projekt zveze EUTOPIA je EUTOPIA 2050, ki je potekal prva tri leta od začetka nastanka Zveze (do novembra 2022), danes pa se aktivnosti nadaljujejo v projektu EUTOPIA MORE.

Dodatni projekti zveze EUTOPIA, ki so bili odobreni so FLECSLAB, EUTOPIA-TRAIN, EUTOPIA-SIF, EUTOPIA_HEALTH in nacionalni projekt RSF.

EUTOPIA MORE

EUTOPIA MORE (European Universities Transforming to an Open Inclusive Academy for 2050 – Making Organisational and Real Evolution / Preoblikovanje evropskih univerz v odprto vključujočo akademijo – Ustvarjanje organizacijskega in temeljnega razvoja) je osrednji projekt Zveze EUTOPIA odobren s strani Evropske komisije, katerega izvajanje bo trajalo do leta 2028. Misija projekta naslavlja povezovanje skupnosti, česar namen je preobrazba Univerz v inkluzivne, raznolike in inovativne ustanove s pomembnim vplivom na družbo.

Namen projekta je omogočati večjo mobilnost, okrepiti povezave med poučevanjem, raziskavami in inovacijami, predvsem pa študentkam in študentom omogočiti aktivno vlogo pri identifikaciji in reševanju globalnih izzivov prek inovativnih in sodelovalnih učnih praks.

FLECSLAB

Najnovejši podporni projekt FLECSLAB, ki smo ga pridobili v okviru programa Erasmus+ v partnerstvu z univerzami Zveze EUTOPIA in pod koordinatorstvom UL, se je začel izvajati 1. januarja 2022.

Cilj projekta je razvoj skupnega okvira in orodij za nadgradnjo transnacionalnih učnih skupnosti v smeri razvoja novih oblik vseživljenjskega učenja s poudarjeno mednarodno dimenzijo. 

EUTOPIA TRAIN

S projektom EUTOPIA TRAIN (Transforming Research and Innovation /Preoblikovanje raziskovanja in inovacij) je Zveza pridobila sredstva Obzorje 2020 za razvoj dodatnih aktivnosti, usmerjenih v inovacije in raziskave. Te so vezane predvsem na strateški pristop k raziskavam in inovacijam, spodbujanju povezovanja raziskovalcev in gospodarstva, na odprto znanost, usposabljanja, karierni razvoj in skupni pristop k izzivom HR ter na ustanovitev krovne pisarne EUTOPIA GLENN (Grants, Legal, and Innovation Office), ki skrbi za učinkovito diseminacijo znanja ter krepitev aktivnosti in vpletenega osebja na področju projektnega dela.

Med dosedanje vidnejše dosežke projekta spadajo imenovanje članov akademije mladih vodij (Young Leaders Academy), izpeljava prve raziskovalne, doktorske in inovacijske mobilnosti ter povezovanje mladih raziskovalk in raziskovalcev z izkušenimi mentoricami in mentorji prek pisarne GLENN.

EUTOPIA-SIF

EUTOPIA-SIF (Science and Innovation Fellowship programme / Program znanstvenih in inovacijskih štipendij) združuje Zvezo EUTOPIA v želji po privabljanju in usposabljanju nove generacije podoktorskih raziskovalk in raziskovalcev. V petih letih trajanja projekta se bo na univerzah Zveze EUTOPIA zaposlilo 76 odličnih raziskovalcev – od tega osem na Univerzi v Ljubljani.

Projekt EUTOPIA-SIF spodbuja različne oblike mobilnosti med raziskovalci znotraj Zveze EUTOPIA, osredotoča se tudi na sodelovanje z neakademskim sektorjem. Izbrani podoktorski kandidati, katerih projekti izhajajo iz pristopa »od spodaj-navzgor«, bodo okrepili raziskovalno moč Zveze EUTOPIA in sodelovanje med njenimi univerzami.

Projekt gradi širšo skupnost EUTOPIA, saj kandidati tesno sodelujejo z raziskovalnimi skupinami na vsaj dveh različnih univerzah, se udeležujejo rednih skupnih usposabljanj in drugih dogodkov ter znanje in izkušnje prenašajo na študentke in študente.

EUTOPIA_HEALTH

Projekt EUTOPIA_HEALTH stremi k ustvarjanju transformativnih ekosistemov zdravstvenih inovacij z uporabo integrativnih in transdisciplinarnih pristopov. Spodbujal bo akademske karierne poti raziskovalk in raziskovalcev ter uveljavil prakse odprte, občanske, vključujoče in sodelovalne znanosti. 

Glavni cilj projekta EUTOPIA_HEALTH je okrepiti institucionalno preobrazbo s krepitvijo zmogljivosti za upravljanje raziskav in inovacij na področjih, povezanih z zdravjem. Projekt bo nadgradil strategije in politike upravljanja raziskav in inovacij v skladu z evropskimi načeli ocenjevanja raziskav. Razvoj bo dosežen prek povezanih raziskovalnih skupnosti na področju zdravja vzpostavljena mreža raziskav in inovacij s poudarkom na vedah o zdravju. Te skupnosti bodo deležne celovitega usposabljanja, raziskovalnih mobilnosti in začetnega financiranja za spodbujanje sodelovanja, zlasti za raziskovalce na začetku kariere.

Študentke in študenti Zveze EUTOPIA

Skupnost EUTOPIA se začne z univerzitetno skupnostjo. To pomeni, da imajo osrednjo vlogo pri projektu študentke in študenti, saj sodelujejo v vseh delovnih skupinah in upravljavskih strukturah. Študentke in študenti zveze EUTOPIA so potrdili lastno operativno strukturo: študentski svet, sestavljen iz članic članov vsake partnerske univerze, ki sodeluje v različnih upravnih organih EUTOPIA.

Strateški odbor EUTOPIA sestavlja ena predstavnica oz. predstavnik študentstva, dve predstavnici oz. predstavnika sta v izvršnem odboru. Študentke in študenti sodelujejo tudi v drugih organih, kot sta odbor za kakovost in izobraževalni odbor.

EUTOPIA ponuja tudi mnoge priložnosti za vse študentke in študente partnerskih univerz – več o odprtih priložnostih si lahko preberete v zavihku Priložnosti za študente

Miha, predstavnik Zveze EUTOPIA: "Osebno vidim take priložnosti tudi kot mesto, kjer te aktivnosti drugič študentov še dodatno motivirajo za doseganje lastnih kariernih ciljev"

Miha je eden izmed predstavnikov študentske zveze evropskih Univerz Eutopia, ki mladim omogoča, da prestopijo tradicionalne ideje univerz in se soočijo z novimi izzivi, raziskovanjem in delom ter odprejo vrata akademskemu in osebnemu napredku.

"Sam sem se kot predstavnik študentov Univerze v Ljubljani v študentskem svetu EUTOPIA prvo srečal z nalogo sodelovanja z drugimi študenti, ki jih prvič vidiš ali pa celo le slišiš na daljavo. Res, da smo se tovrstnega načina dela navadili v času študija na daljavo, a tako sodelovanje s seboj prinese kar nekaj izzivov. Še posebej se moraš osredotočiti na to, da se je potrebno za vsak dogovor še posebej potruditi in vložiti več osebne motivacije za dosego skupnega cilja. To se morda sliši trivialno, a vsekakor je izkušnja, s katero se bomo vsi srečali tudi v prihodnosti. Če nadaljujem z izkušnjami, ki sem jih pridobil, pa so morda malo bolj atraktivne, moram izpostaviti spoznavanje študentov iz drugih univerz, ki se v prostem času aktivno udejstvujejo v študentskem organiziranju na ravnih njihovih univerz. V taki skupnosti je ogromno priložnosti za izmenjavo dobrih praks ter tudi slabosti posameznih univerz, z namenom krepitve razvoja lastne univerze v smeri doseganja novih ciljev in izboljšav. Osebno vidim take priložnosti tudi kot mesto, kjer te aktivnosti drugih študentov še dodatno motivirajo za doseganje lastnih kariernih ciljev. Izkušnja, ki bi jo želel predstaviti kot zadnjo pa je občutek povezanosti znotraj same zveze univerz. V prvih nekaj srečanjih s študentskimi predstavniki drugih univerz, sem imel le občutek kako različni so naši cilji delovanja znotraj matičnih univerz, sedaj pa vidim, da gre le za razlike v načinu, ki pa vse vodijo do skupnega cilja – razvoja kakovostnega študija in krepitve položaja študentov v akademskem prostoru."

Hana, predstavnica Zveze EUTOPIA: "Moje mnenje in znanje je bilo naenkrat slišano na konferencah, srečanjih, imela sem možnosti izraziti svoje ideje, ki vplivajo na delovanje celotne Zveze, kar pa doseže veliko populacijo študentov v Evropi" 

Hana je ena izmed predstavnic študentske zveze evropskih Univerz Eutopia. Z nami je delila svoje izkušnje sodelovanja v Zvezi EUTOPIA. 

"Z EUTOPIO se prvič nisem srečala kakor izvoljena predstavnica na magistrski stopnji v sklopu Univerze v Ljubljani, temveč že pred tem, ko sem se prijavila na razpis za finančno pomoč mladim raziskovalcem in študentom na terenskem delu pri eni od univerz iz zveze Eutopia. Večinoma fakultete nimajo finančnih zmožnosti, da bi na ta način lahko podpirale svoje študente, zato so tudi za tiste fakultete in smeri, kjer je potreben odhod v tujino ali terensko delo, bolj osredotočajo na krajše raziskave ali kar večinoma teoretsko poučevanje discipline. Tovrstne Zveze univerz in posebne institucije pa omogočajo študentski populaciji nekakšen korak naprej, ali bolj rečeno – korak stran od predavalnic, stran od učbenikov, čez meje, nekam v tujino, le zato, da vse kar se učimo v teoriji, preverimo v praksi. Pomembno je, da EUTOPIA podpira sodelovanje med univerzami tudi na ravni profesorjev in mentorjev, saj te tako ob kakršnem koli raziskovanju in sodelovanju sprejme profesionalec ali akademik, ki lahko študenta_ko vodi in usmerja do zastavljenih ciljev. Ko sem postala predstavnica v študentskem svetu EUTOPIE in nekaj mesecev kasneje tudi podpredsednica študentskega sveta, so se mi odprla nekatera vrata pri oblikovanju modernih evropskih študentskih politik. Moje mnenje in znanje je bilo naenkrat slišano na konferencah, srečanjih, imela sem možnosti izraziti svoje ideje, ki vplivajo na delovanje celotne zveze, kar pa doseže veliko populacijo študentov v Evropi. EUTOPIO vidim kakor odskočno desko za oblikovanja novih študentskih priložnosti in preoblikovanja zastarelih praks, ki za mlade ustvarjalce in akademike več ne predstavljajo izboljšanja izobraževalnih in kariernih možnosti." 

Študentski možganski trust EUTOPIA

Zveza EUTOPIA, ki si prizadeva, da bi zgradila mednarodno ter na študente in študentke osredotočeno zavezništvo, je ustanovila Študentski možganski trust EUTOPIA (EUSTT). Cilj EUSTT, ki ga vodijo študentke in študenti, je vključujoče ter na študente in študentke osredotočeno spodbujanje večdisciplinarnega, meddisciplinarnega in transdisciplinarnega sodelovanja.

EUSTT upravlja odbor, ki ga sestavljajo študenti in študentke različnih starostnih skupin z različnih univerz Zveze EUTOPIA. Avtonomna struktura upravnega odbora omogoča, da je EUSTT resnično osredotočen na študente in študentke. V EUSTT sodelujejo tudi predstavniki študentov, ki delujejo kot ambasadorji možganskega trusta na univerzah Zveze EUTOPIA. EUSTT je platforma za izmenjavo znanja študentk in študentov na vseh stopnjah študija, na kateri lahko objavljajo svoje raziskave s poudarkom na interdisciplinarnosti ter prejmejo povratne informacije uredniškega odbora o svojih raziskavah. EUSTT objavlja blog objave in akademske prispevke, povezuje študentska združenja po vsej Zvezi EUTOPIA, organizira tematske dogodke, premosti vrzel med odločevalci in študenti ter vrzel med akademskim okoljem in družbo.

EUSTT je od oktobra 2021 na svoji spletni strani objavil širok nabor člankov, ki so jih pripravili študenti in študentke, pri čemer se je mesto uveljavilo kot osrednja platforma za deljenje zamisli in raziskav študentstva.