Povpraševanja naslovite na: oz. kontaktne osebe za posamezno področje.

druzboslovje01

EKONOMSKA FAKULTETA
PRAVNA FAKULTETA
FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE
FAKULTETA ZA UPRAVO
PEDAGOŠKA FAKULTETA
FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO
FAKULTETA ZA ŠPORT

 

EKONOMSKA FAKULTETA

Ponuja raziskovanje in svetovanje na področju ekonomije in poslovnih ved, izobraževanja in usposabljanja ter kadrovanja študentov. Tesno sodeluje s partnerji iz gospodarstva in negospodarstva na področju poslovnih in ekonomskih ved tako doma kot v tujini ter ponuja številne storitve na naslednjih področjih:

 • Poslovna izobraževanja in usposabljanja; kontaktna oseba: Maja Kožuh (, 01 5892 495).
 • Raziskovanja in svetovanja v okviru Raziskovalnega centra Ekonomske fakultete; kontaktna oseba: Tadeja Žabkar (, 01 589 28 06).
 • Center za svetovanje in razvoj študentov nudi študentom pomoč pri izgradnji kariere in nudi sodelovanje s poslovnim svetom pri strokovnih praksah in posredovanju dela; kontaktna oseba: Andreja Ščančar (, 01 589 28 25).
 • Projektno delo s študenti, sodelovanje pri diplomskih, magistrskih, doktorskih in drugih nalogah, sodelovanje gostov iz prakse, poslovni primeri in druge oblike vključevanja poslovne prakse v študijskih programih koordinira Služba za kakovost EF; kontaktna oseba: Smiljana Zajec (, 01 589 24 46).

PRAVNA FAKULTETA

Pravna fakulteta poleg izobraževanja odličnih pravnih strokovnjakov skrbi tudi za razvoj pravne znanosti in prava na Slovenskem. Njeni zaposleni in študenti so vpeti v zakonodajne in družbene procese, in sicer na naslednje načine:

 • s sodelovanjem pri nastajanju zakonodaje, kjer si s poglobljenim in širokim poznavanjem specifičnih področij prizadevajo za strokovno oblikovanje zakonskih besedil;
 • s sodelovanjem na strokovnih srečanjih, namenjenih izpopolnjevanju strokovnjakov z različnih področij in izmenjavi mnenj (sodelovanje s centrom za izobraževanje v pravosodju ter z odvetniško in notarsko zbornico);
 • z raziskovalnim in svetovalnim delom v okviru 7 inštitutov, ki delujejo na fakulteti oziroma so z njo tako ali drugače povezani;
 • s komentiranjem in pojasnjevanjem pravnih vprašanj v množičnih medijih.

Svojo povezanost z okoljem fakulteta izkazuje predvsem preko sodelovanja v domačih in mednarodnih tekmovanjih študentov prava, organiziranja pravnih klinik (npr. za begunce, za okolje), številnih ekskurzij za študente, gostovanj domačih in tujih strokovnjakov z različnih področij ter s predstavitvami različnih pravnih poklicev.

Kontaktna oseba: Nevenka Mehle ().

druzboslovje02 druzboslovje03 druzboslovje04

FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

Ponaša se z najdaljšo tradicijo družboslovnega raziskovanja in pedagoškega dela na slovenskem ter sodi med večje družboslovne fakultete v Evropi. Paleta znanj, ki jih v okviru strokovnega izpopolnjevanja podaja vsem, ki želijo biti in ostati konkurenčni na trgu, je izjemno razvejana, pedagogi pa so vodilni na svojih področjih. Različnim poklicnim profilom ponuja kakovostno pridobivanje praktičnih znanj s področja komunikologije, menedžmenta, politologije, sociologije, kulturologije in tujih jezikov.

Prenos znanja poteka tudi prek raziskovalnega dela znotraj Inštituta za družbene vede, ki poleg dela v raziskovalnih programih ter temeljnih, aplikativnih in podoktorskih projektih poteka tudi na mednarodnih projektih, projektih Evropske unije in tržnih projektih. Kot pomembnejši naročniki raziskav nastopajo različna ministrstva oz. negospodarske družbe.

V okviru študijskega procesa redno sodelujemo s partnerji iz gospodarstva in drugimi organizacijami, pri čemer so strokovnjaki iz prakse vpleteni v študijski proces v obliki gostujočih predavanj, praktikumov, projektov, raziskav in tudi praktičnega usposabljanja oz. kadrovanja študentov. Praktično usposabljanje je sestavni del študijskega procesa, s ciljem povečati ustvarjanje, pridobivanje, prenos in uporabnost znanja ter okrepiti neposredne povezave med univerzo in podjetji ter drugimi organizacijami.

S partnerji iz gospodarstva in negospodarstva sodeluje tudi v okviru Alumni kluba FDV v obliki gostujočih predavanj diplomantov in drugih strokovnjakov iz prakse.

Karierni center FDV svojim in drugim študentom ponuja strokovno delo, vezano na njihov študijski program; na ta način teoretično znanje preskušajo v praksi ter si nabirajo nove izkušnje in socialne competence.

 • Strokovno izpopolnjevanje; kontaktna oseba: Tatjana Zajc ().
 • Raziskovanja in svetovanja v okviru 21 raziskovalnih centrov v okviru Inštituta za družbene vede; kontaktna oseba: Maja Bučar ().
 • Projektno delo s študenti v okviru posameznih predmetov, sodelovanje pri diplomskih, magistrskih, doktorskih in drugih nalogah, sodelovanje gostov iz prakse, poslovni primeri in druge oblike vključevanja poslovne prakse v študijski program.
 • Karierni center FDV nudi študentom posredovanje dela in praktično usposabljanje, v prihodnosti pa bo ponujal tudi celostne karierne storitve; kontaktna oseba: Mojca Mole Vrečar (). 

PEDAGOŠKA FAKULTETA

Na Pedagoški fakulteti potekajo raziskave s področja družboslovja in humanistike v obliki temeljnih in aplikativnih projektov, ciljnih raziskovalnih projektov, od leta 2003 pa tudi v obliki raziskovalnih programov.  Širok spekter raziskovalnih področij fakultete je razviden iz projektov in aktivnosti vseh raziskovalnih centrov in inštitutov fakultete, kjer tudi potekajo aktualni prenosi znanj, in sicer:

Poleg centrov in inštitutov je Pedagoška fakulteta povezana z vzgojno-izobraževalnimi inštitucijami na področju vzgoje in izobraževanja, zdravstva, rehabilitacije, socialnega skrbstva, in to preko sodelovanja in organizacije pedagoške prakse študentov študijskih programov.

Na Pedagoški fakulteti gostujejo tudi društva, s katerimi sodelujejo zaposleni ter vključujejo tako študente kot zunanje deležnike. Več informacij je dostopnih na povezavi.

FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO

Tesno sodeluje s partnerskimi organizacijami s področja socialnega varstva ter tudi z gospodarskimi organizacijami, ki v svoje delo vključujejo socialno delo in sorodne stroke. Tako doma kot tudi v tujini sodeluje na naslednjih področjih:

 • IRSSV – Zunanja evalvacija javnih socialnovarstvenih programov; kontaktna oseba: doc. dr. Liljana Rihter ().
 • Raziskovanja v okviru ARRS; kontaktna oseba: izr. prof. dr. Vesna Leskošek ().
 • Karierne storitve – karierni center FSD; kontaktna oseba: Sabina Ž. Žnidaršič, ().
 • Projektno delo s študenti poteka preko celotnega pedagoškega procesa na I., II. in III. stopnji, in sicer v okviru diplomskih, magistrskih, doktorskih in drugih nalog. V pedagoškem procesu stalno sodelujejo tudi strokovnjaki iz prakse in strokovnjaki iz drugih domačih in tujih univerzitetnih krogov. Kontaktni osebi: I. stopnja: doc. dr. Bojana Mesec (), II. in III. stopnja: doc. dr. Mojca Urek ().

FAKULTETA ZA UPRAVO

Ponuja raziskovanje in svetovanje na družboslovnem področju ter proučuje ekonomsko-finančne, upravno-pravne in informacijsko-organizacijske pojave, procese in prakse. Pri izvajanju znanstvenoraziskovalnega, razvojnega, svetovalnega in izobraževalnega dela zasleduje številne cilje, pri čemer je glede na področje dela osredotočena na:

 • razvoj upravne znanosti in stroke,
 • prenos raziskovalnih dosežkov in spoznanj v prakso in v pedagoški proces,
 • razvoj fakultete kot ene od najpomembnejših institucij na tem področju v Sloveniji,
 • razvoj individualnih raziskovalnih potencialov,
 • ustvarjanje dopolnilnih virov financiranja,
 • povezovanje teorije upravne znanosti s prakso njenega udejanjanja ter prispevanje k permanentnemu usposabljanju javnih uslužbencev po diplomi,
 • vključevanje študentov v samostojno raziskovalno delo.

Fakulteta je organizatorka in soorganizatorka številnih znanstvenih srečanj, seminarjev in konferenc. Raziskovalci pa se jih tudi sicer udeležujejo po vsem svetu. Pri raziskovalnem in svetovalnem delu sodeluje s partnerji iz gospodarstva in negospodarstva tako doma kot v tujini ter ponuja številne storitve na naslednjih področjih:

 • Poslovna izobraževanja in usposabljanja; kontaktna oseba: Irena Žužek ().
 • Raziskovanja in svetovanja v okviru treh raziskovalnih inštitutov in krovnega Raziskovalnega centra Fakultete za upravo; kontaktna oseba: Miha Lebič, mag. ().
 • Brezplačni izobraževalni tečaji za uporabnike knjižnice: informacijska pismenost, virtualna knjižnica Slovenije, Digitalna knjižnica Univerze v Ljubljani, tutorstvo za informacijske vire, tečaji po meri, tečaji za tuje študente; kontaktna oseba: Nataša Svržnjak ().
 • Sodelovanje z gospodarstvom in negospodarstvom pri obštudijskih dejavnostih in pedagoško-didaktičnem usposabljanju; kontaktna oseba: Elizabeta Bobnar Najžer ().
 • Sodelovanje pri izvedbi študijske prakse; kontaktna oseba: Katarina Rihtaršič ().
 • Dejavnost založništva za izdajo znanstvenih monografij ter učbenikov za partnerje; kontaktna oseba: Elizabeta Bobnar Najžer ().
 • Organizacija mednarodne poletne šole; kontaktna oseba: Marija Sušnik, mag. ().

sport 01 sport 02 sport 03

FAKULTETA ZA ŠPORT

Fakulteta za šport ponuja številne dejavnosti, raziskave in storitve tako za gospodarstvo kot za širšo družbo. Sodeluje s proizvajalci športne opreme pri oblikovanju in testiranju športne opreme za potrebe vrhunskega športa in športa za vse; aktivno sodeluje z Olimpijskim komitejem Slovenije, posameznimi panožnimi zvezami, klubi ter posamezniki in skupinami, ki se ukvarjajo z rekreativnim športom. Izvaja športno diagnostiko in svetovanja ter širok nabor preventivnih dejavnosti. Pedagogi in raziskovalci fakultete se ukvarjajo tudi z dejavniki okolja (t. i. inženirstvo), ki neposredno vplivajo na človeka, s področja fiziologije, anatomije, psihologije in biomehanike. Gibanje in skrb za zdravega človeka imata preko športne dejavnosti še poseben pomen, saj s tem v družbi dosegamo pozitivne učinke na delovno uspešnost in zmanjševanje stroškov. Fakulteta izvaja tudi organizacijo in izvedbo večjih športnih in sejemskih prireditev.  

Področja sodelovanja Fakultete za šport s partnerji iz gospodarstva in negospodarstva:

 • Vseživljenjski razvoj kadrov na področju športa: načrtovanje in izvedba programov strokovnega usposabljanja, izpopolnjevanja kadrov v športu, organizacija strokovnih srečanj, usposabljanja in vadbe za zaposlene v podjetjih in institucijah.
  Ciljni partnerji: športne organizacije, šole, turistični centri, delavci v vzgoji in izobraževanju, ljudje s posebnimi potrebami, delovne organizacije.
  Nosilna enota: Center za vseživljenjsko učenje; kontaktna oseba: doc. dr. Janez Vodičar  (, 01 520 78 42).
 • Izvedba multidisciplnarnih raziskav, meritev in svetovanj kot podpora razvoju športnikov, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (fiziologija, biodinamika, kineziologija, biomehanika, gibalno obnašanje in nadzor, diagnostika telesnega in gibalnega razvoja, psihologija, športna medicinska diagnostika in nutricistika).
 • Spremljanje sposobnosti delavcev (izvajanje meritev na delovnem mestu, diagnostika in prehrana na delovnem mestu).
  Ciljni partnerji: Olimpijski komite Slovenije – združenje športih zvez, Nacionalne panožne športne zveze, športni klubi ter druge organizacije in posamezniki kot nosilci sodelovanja v kakovostnem in vrhunskem športu, podjetja in institucije.
  Nosilna enota: Športno diagnostični center; kontaktna oseba: doc. dr. Janez Vodičar (, 01 520 78 42).
 • Izvedba strokovno vodene športne vadbe za  ciljne  skupine (vadba za dojenčke, otroke, nosečnice, rekreativce, starostnike …). 
  Ciljni partnerji: posamezniki, skupine, športne organizacije in delovne organizacije.
  Nosilna enota: Športni center FŠ; kontaktna oseba: doc. dr. Janez Vodičar (, 01 520 78 42).
 • Oddaja športnih površin v najem (bazen, več športnih dvoran, fitnes).
  Ciljni partnerji: posamezniki, športne organizacije, delovne  organizacije.
  Nosilec: Služba za upravljanje in vzdrževanje objektov; kontaktna oseba: Simon Kozamernik (, 01 520 77 91). 
 • Projektno delo s študenti, sodelovanje pri diplomskih, magistrskih, doktorskih in drugih nalogah. 
  Ciljni partnerji: posamezniki, organizacije in podjetja.
  Povezava, kontaktna oseba: doc. dr. Janez Vodičar (, 01 520 78 42).