Povpraševanja pošljite na oz. kontaktno osebo za posamezno področje.

tehnika01FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO
FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO
FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET
FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO
FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
FAKULTETA ZA ARHITEKTURO

 

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO

Ponuja raziskovanje, razvoj, svetovanje, izobraževanje in usposabljanje ter kadrovanje študentov na področju elektrotehniških ved. Tesno sodeluje s partnerji iz gospodarstva in negospodarstva na področju elektrotehniških ved tako doma kot v tujini ter ponuja številne storitve na naslednjih področjih:

 • Raziskovanje, razvoj in strokovno usposabljanje v okviru 33 raziskovalnih laboratorijev; kontaktna oseba: izr. prof. dr. Tadej Kotnik ().
 • Storitve Kariernega centra Univerze v Ljubljani za študente Fakultete za elektrotehniko; kontaktna oseba: Andreja Jurček ().
 • Projektno delo s študenti, sodelovanje pri diplomskih, magistrskih, doktorskih in drugih nalogah, sodelovanje gostov iz prakse; kontaktna oseba: prof. dr. Gregor Dolinar ().
 • Alumni klub Fakultete za elektrotehniko predstavlja strokovno, znanstveno in družabno stičišče diplomantov vseh študijskih programov in različnih generacij, ki so na Fakulteti za elektrotehniko uspešno zaključili študij; kontakt: .
 • OpenLab je središče za mlade, v katerem se povezujejo znanje, izobraževalne ustanove in podjetništvo, ter postaja pomemben medij za obštudijske dejavnosti (delavnice, predstavitve, predavanja …) in promocijo Fakultete za elektrotehniko

FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO 

Ponuja raziskovalne, razvojne, svetovalne in izobraževalne storitve na področju računalništva in informatike ter informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Tesno sodeluje z gospodarstvom, saj več kot tretjino projektov predstavljajo projekti z gospodarstvom.

Ponuja sodelovanje na naslednjih področjih:

 • Razvojnoraziskovalno sodelovanje, kar vključuje skupne razvojnoraziskovalne projekte z laboratoriji, izvajanje razvoja in raziskav ter aplikativnega razvoja, krepitev inovacijskih sposobnosti in vzpostavitev inovacijskega centra na Fakulteti za računalništvo in informatiko.
 • Izobraževanja in usposabljanja zaposlenih v okviru FRI akademije.
 • Projektno delo s študenti v obliki mentoriranja študentskih projektnih ekip v okviru Garaže FRI, študentskih izzivov in tekmovanj ter sodelovanje pri diplomskih in magistrskih nalogah.

V letu 2014 se bo fakulteta preselila v novo, sodobno stavbo, kjer bodo implementirali nove, poglobljene oblike sodelovanja s podjetji. Potencial sodelovanja je velik, saj je na Fakulteto za računalništvo in informatiko vpisanih 1155 dodiplomskih in 180 podiplomskih študentov, na fakulteti pa je zaposlenih 106 profesorjev in asistentov ter 52 raziskovalcev. Raziskovalno delo in delo na razvojnih in aplikativnih projektih poteka v 20 laboratorijih, ki so povezani v 6 kateder.

Več podatkov:
Raziskave
Katedre in laboratoriji

Kontaktna oseba: prodekan za raziskovalno dejavnost prof. dr. Branko Matjaž Jurič ().

FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET

Ponuja raziskovanje in svetovanje na področjih pomorstva, prometa in logistike, izobraževanja in usposabljanja ter kadrovanja študentov.

Tesno sodeluje s partnerji iz gospodarstva in negospodarstva na področjih pomorstva, prometa in logistike tako doma kot v tujini ter ponuja številne storitve na naslednjih področjih:

 • Izvajanje tečajev in usposabljanj s področja pomorstva v skladu z mednarodno konvencijo STCW (International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) na najsodobnejših simulatorjih; kontaktna oseba: doc. dr. Peter Vidmar ().
 • Izvajanje tečajev in strokovnih izpitov za pridobitev naziva pomorski agent (na osnovi odločbe  Ministrstva za infrastrukturo in prostor je fakulteta pooblaščena organizacija za izvajanje nalog v zvezi z organizacijo in potekom strokovnih izpitov za pridobitev naziva pomorski agent); kontaktna oseba: viš. pred. mag. Martina Vidmar ().
 • Karierne storitve Kariernega centra, ki omogoča tudi kadrovanja podjetjem; kontaktna oseba: Ivanka Stritar ().
 • Alumni klub UL FPP, ki omogoča medsebojno povezavo med diplomanti in fakulteto ter izmenjevanje izkušenj; kontaktna oseba: Ivanka Stritar ().
 • Sekcija za promocijo prometa, ki so jo formirali študenti za namen promocije prometa; kontaktna oseba: Urška Žižmond ().

tehnika05 tehnika06 tehnika07

FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO

Glavni dejavnosti sta  izobraževanje na dodiplomski in podiplomski stopnji ter raziskovanje na področju gradbeništva, okoljskega gradbeništva in geodezije. Poseben segment dejavnosti fakultete pa predstavlja prenos znanja v prakso ter strokovno in svetovalno delo, ki zajema vse vidike grajenega okolja v skladu s potrebami slovenskega gospodarstva.

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo tesno sodeluje s partnerji iz gospodarstva in negospodarstva predvsem na naslednjih področjih: 

 • Izobraževalno, raziskovalno in strokovno delo poteka v okviru 21 pedagoških raziskovalnih enot, treh laboratorijev in dveh inštitutov.
 • Velik delež zaključnih nalog na vseh stopnjah študija poteka v sodelovanju z gospodarstvom in negospodarstvom na osnovi konkretnih projektov in nalog; kontaktna oseba: prof. dr. Jože Korelc ().
 • V Promocijsko kariernem centru organizator praktičnega usposabljanja skrbi za projektno delo s študenti in vključevanje študentov v strokovne prakse podjetjih iz gospodarstva in negospodarstva. Njegova naloga je tudi usklajevanje potreb delodajalcev po študentskem delu in usmerjanjem diplomantov pri iskanju zaposlitve. Kontaktna oseba: izr. prof. dr. Andreja Istenič Starčič ().
 • Strokovno in svetovalno delo vključuje pripravo projektne dokumentacije, poročila raziskav, študije, revizije projektov in izvedenska mnenja s področja gradbeništva (kontaktna oseba: izr. prof. dr. Janko Logar; ), okoljskega gradbeništva (kontaktna oseba: doc. dr. Dušan Žagar; dusan.zagar@fgg.uni-lj.si) in geodezije (kontaktna oseba: prof. dr. Bojan Stopar; bojan.stopar@fgg.uni-lj.si). Strokovno in svetovalno delo se izvaja na podlagi neposrednih naročil, javnih razpisov in povabil za oddajo ponudb. 

FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO

Fakulteta za strojništvo izvaja:

 • Raziskovalno, strokovno in svetovalno delo za poslovne partnerje na področjih energetskega in procesnega strojništva, konstruiranja, mehanike in vzdrževanja strojev, proizvodnega strojništva, mehatronike, mikromehanskih sistemov in avtomatizacije. Podroben opis je na Povezavi. Raziskovalci so vpeti v številne domače in mednarodne projekte, na podlagi katerih se povezujejo z gospodarstvom in drugimi institucijami. Kontaktna oseba: mag. Tanja Mavrič Rušt (01 477 11 39), ).
 • Projektno delo s študenti, sodelovanje pri diplomskih, magistrskih, doktorskih in drugih nalogah, sodelovanje gostov iz prakse, poslovni primeri in druge oblike vključevanja poslovne prakse v študijskih programih koordinira prodekan za pedagoško dejavnost. Kontaktni osebi: I. stopnja: izr. prof. dr. Roman Šturm (01 477 14 31, ), II. in III. stopnja: prof. dr. Mitjan Kalin (01 477 14 62, ). Podroben opis študijskih programov je na povezavi.

FAKULTETA ZA ARHITEKTURO

Spletna stran