Knjižnični sistem UL sestavljajo knjižnice fakultet in akademij, pridruženi članici Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani in Narodna in univerzitetna knjižnica ter knjižnica pridružene članice Nacionalnega inštituta za biologijo.

Uporabniki

Uporabniki knjižnic UL so predvsem študenti, visokošolski učitelji in sodelavci, raziskovalci ter drugi zaposleni na UL, včlanijo pa se lahko tudi drugi uporabniki. Študenti UL plačajo knjižnično članarino na matični fakulteti oziroma akademiji ob vpisu v prvi ali višji letnik in lahko s študentsko izkaznico uporabljajo vse knjižnice UL.

Iskanje virov in dostop do celotnih vsebin

Knjižnične vire je mogoče poiskati v katalogu COBISS+, dostop do celotnih vsebin plačljivih elektronskih virov je urejen prek Digitalne knjižnice UL, v Repozitoriju UL pa hranimo elektronske oblike zaključnih del študija, recenzirane objave sodelavcev UL, publikacije iz založniške dejavnosti UL, raziskovalne podatke in druge rezultate raziskav.

Seznam knjižnic

Knjižnica Kontakti
AKADEMIJA ZA GLASBO  Knjižnica, 01 242 73 10, knjiznica@ag.uni-lj.si, Stari trg 34, Ljubljana
AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO Knjižnica, 01 251 04 12, knjiznica@agrft.uni-lj.si, Trubarjeva 3, Ljubljana
AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE Osrednja knjižnica, 01 421 25 05, knjiznica@aluo.uni-lj.si, Erjavčeva 23, Ljubljana
Knjižnica Oblikovanje, 01 421 25 23, knjiznica@aluo.uni-lj.si, Dolenjska 83, Ljubljana
BIOTEHNIŠKA FAKULTETA Centralna biotehniška knjižnica in Osrednji specializirani informacijski center za biotehniko, 01 320 30 43 (CBK), 01 320 31 61 (OSIC), cbk@bf.uni-lj.si, osicb@bf.uni-lj.si, Jamnikarjeva 101, Ljubljana
Knjižnica in INDOK Oddelka za agronomijo, Oddelka za krajinsko arhitekturo in Študija biotehnologije, 01 320 31 07, 320 31 63, 01 320 31 60, knjiznica.bfagr@bf.uni-lj.si, Jamnikarjeva 101, Ljubljana
Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Gozdarski inštitut Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije, Gozdarska knjižnica, 01 320 35 46 (enota BFGO), 01 200 78 43 (enota GIS), gozdarska.knjiznica@gozdis.si, Večna pot 83 in 2, Ljubljana
Oddelek za lesarstvo, INDOK in knjižnica, 01 320 36 07 (knjižnica), 01 320 36 06 (INDOK), knjiznicalesarstvo@bf.uni-lj.si, Rožna dolina, cesta VIII/34, Ljubljana
Oddelek za zootehniko, INDOK in knjižnica, 01 320 38 42, zoo-knjiznica@bf.uni-lj.si, Groblje 3, Domžale
Oddelek za živilstvo in Študij mikrobiologije, Knjižnica in INDOK, 01 320 37 07 (izposoja), 01 320 37 27 (INDOK), knjiznica.bfziv@bf.uni-lj.si, Jamnikarjeva 101, Ljubljana
Oddelek za biologijo, Biološka knjižnica, 01 320 33 06, bioloska.knjiznica@bf.uni-lj.si, Večna pot 111, Ljubljana
CENTRALNA TEHNIŠKA KNJIŽNICA UNIVERZE V LJUBLJANI 01 200 34 00, cobissctk@ctk.uni-lj.si, Trg republike 3, Ljubljana
Osrednji specializirani informacijski center za tehniko, 01 200 34 32, osict@ctk.uni-lj.si, Trg republike 3, Ljubljana
EKONOMSKA FAKULTETA Centralna ekonomska knjižnica, 01 589 25 91, cek@ef.uni-lj.si, Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana
FAKULTETA ZA ARHITEKTURO Knjižnica, 01 200 07 51, knjiznica@fa.uni-lj.si, Zoisova 12, Ljubljana
FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Osrednja družboslovna knjižnica Jožeta Goričarja, 01 580 51 50, odkjg@fdv.uni-lj.si, Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana
Osrednji specializirani informacijski center za družboslovje, 01 580 51 51, osicd@fdv.uni-lj.si, Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana
FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO Knjižnica, 01 476 82 15, knjiznica@fe.uni-lj.si, Tržaška 25, Ljubljana
FAKULTETA ZA FARMACIJO Knjižnica, 01 476 95 48, knjiznica@ffa.uni-lj.si, Aškerčeva 7, Ljubljana 
FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO Knjižnica, 01 476 85 15, knjiznica@fgg.uni-lj.si, Jamova 2, Ljubljana
FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO, FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO  Knjižnica, 01 479 80 02, knjiznicafkkri@fkkt.uni-lj.si, Večna pot 113, Ljubljana 
FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO Oddelek za matematiko, Matematična knjižnica, 01 476 65 58, matknjiz@fmf.uni-lj.si, Jadranska 19, Ljubljana
Oddelek za fiziko, Astronomska, fizikalna in meteorološka knjižnica, 01 476 65 58, fiz.knjiz@fmf.uni-lj.si, Jadranska 19, Ljubljana
FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET Knjižnica, 05 676 71 40, knjiznica@fpp.uni-lj.si, Pot pomorščakov 4, Portorož 
FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO   Knjižnica, 01 280 92 61, izposoja@fsd.uni-lj.si, Topniška 31, Ljubljana 
FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO  Knjižnica, 01 477 11 61, knjiznica@fs.uni-lj.si, Aškerčeva 6, Ljubljana 
FAKULTETA ZA ŠPORT  Knjižnica, 01 520 77 47, library@fsp.uni-lj.si, Gortanova 22, Ljubljana 
FAKULTETA ZA UPRAVO  Knjižnica, 01 580 55 82, knjiznica@fu.uni-lj.si, Gosarjeva ul. 5, Ljubljana 
FILOZOFSKA FAKULTETA  Osrednja humanistična knjižnica, 01 241 11 80, info.ohk@ff.uni-lj.si, Aškerčeva 2, Ljubljana 
MEDICINSKA FAKULTETA  Centralna medicinska knjižnica, 01 543 77 30, infocmk@mf.uni-lj.si, Vrazov trg 2, Ljubljana 
Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko, Osrednji specializirani informacijski center za medicino, 01 543 77 77, osicm@mf.uni-lj.si, Vrazov trg 2, Ljubljana 
NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO Knjižnica, 059 232 71, bioloska.knjiznica@nib.si, Večna pot 111, Ljubljana 
NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA  Oddelek za geologijo, Knjižnica, 01 470 46 30, knjiznica-og@ntf.uni-lj.si, Aškerčeva 12, Ljubljana 
Oddelek za geotehnologijo in rudarstvo, Oddelek za materiale in metalurgijo, Knjižnica, 01 470 45 23, knjiznica-ogr-omm@ntf.uni-lj.si, Aškerčeva 12, Ljubljana 
Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, Knjižnica, 01 200 32 23, library@ntf.uni-lj.si, Snežniška 5, Ljubljana 
Osrednji specializirani informacijski center za naravoslovje, 01 200 32 30, osicn@ntf.uni-lj.si, Snežniška 5, Ljubljana 
NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA  01 200 11 88, info@nuk.uni-lj.si, Turjaška 1, Ljubljana 
PEDAGOŠKA FAKULTETA  Knjižnica, 01 589 23 32, knjiznica@pef.uni-lj.si, Kardeljeva ploščad 16, Ljubljana 
PRAVNA FAKULTETA  Knjižnica, 01 420 32 31, knjiznica@pf.uni-lj.si, Poljanski nasip 2, Ljubljana 
Depozitarna knjižnica Združenih narodov, 01 420 31 31, dl-27.ozn@pf.uni-lj.si, Poljanski nasip 2, Ljubljana 
TEOLOŠKA FAKULTETA  Knjižnica UL TEOF, knjiznica@teof.uni-lj.si
Enota Knjižnica Ljubljana, 01 434 58 24, knjiznica-lj@teof.uni-lj.si, Poljanska 4, p.p. 2007, Ljubljana 
Enota Teološka knjiižnica Maribor, 059 080 146, knjiznica-mb@teof.uni-lj.si, Slomškov trg 20, Maribor
VETERINARSKA FAKULTETA  Knjižnica, 01 477 92 54, knjiznicavf@vf.uni-lj.si, Cesta v Mestni log 47, Ljubljana 
ZDRAVSTVENA FAKULTETA  Knjižnica, 01 300 11 57, knjiznica@zf.uni-lj.si, Zdravstvena pot 5, Ljubljana