Založba Univerze v Ljubljani (ZUL) povezuje založniško dejavnost na članicah UL, izvaja založniško dejavnost na UL ter izdaja njene publikacije. Organizirana je kot skupna organizacijska enota. V pravnem prometu nastopa v imenu in za račun Univerze v Ljubljani ter sklepa pravne posle v skladu s pooblastili rektorja Univerze v Ljubljani. Osnova za dejavnost ZUL je založniška dejavnost na članicah UL, zato programska (vsebinska) zasnova založništva poteka na posameznih članicah UL.

Ime založbe: Založba Univerze v Ljubljani
Skrajšano ime: ZUL
Ime založbe v angleškem jeziku: University of Ljubljana Press
Skrajšano ime v angleškem jeziku: ULP
Sedež: Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana
Vodja organizacije enote Založba UL: dr. Matevž Rudolf
E-pošta:
Spletna knjigarna: https://knjigarna.uni-lj.si/
Portal Revije Založbe UL: https://journals.uni-lj.si/
Portal E-knjige Založbe UL: https://ebooks.uni-lj.si/
Telefon: 01 241 11 81

Založba UL deluje v skladu s Pravilnikom o delovanju Založbe Univerze v Ljubljani.

Delo Založbe UL usmerja svetovalni in nadzorni organ, poimenovan Svet za založništvo Založbe UL. Člane Sveta za založništvo imenuje Senat UL, in sicer po dva predstavnika članic UL za vsako raziskovalno področje. Aktualni člani Sveta za založništvo:

Predsednik Sveta za založništvo: prorektor prof. dr. Anton Ramšak

Naravoslovje:

 • Prof. dr. Simon Širca (UL FMF)
 • Doc. dr. Barbara Modec (UL FKKT)

Tehnika:

 • Prof. dr. Diana Gregor Svetec (UL NTF)
 • Prof. dr. Sašo Blažič (UL FE)

Medicina:

 • Prof. dr. Zvonka Zupanič Slavec (UL MF)
 • Izr. prof. dr. Raja Dahmane Gošnak (UL ZF)

Biotehnika:

 • Prof. dr. Robert Brus (UL BF)
 • Stanislava Ujc (UL VF)

Družboslovje:

 • Izr. prof. dr. Mojca Marc (UL EF)
 • Izr. prof. dr. Jurij Selan (UL PEF)

Humanistika:

 • Prof. dr. Mojca Smolej (UL FF)
 • Doc. dr. Miran Špelič (UL TEOF)

Umetnost:

 • Izr. prof. dr. Barbara Predan (UL ALUO)
 • Doc. dr. Nina Žavbi (UL AGRFT)