Organigram UL 2023
 

Rektor
Rektor vodi, zastopa in predstavlja univerzo.

Senat 
Senat je najvišji strokovni organ univerze. Za člane senata (senatorji) so lahko izvoljeni učitelji članic, ki so zaposleni na univerzi s polnim delovnim časom, in študentje. Za člana senata univerze je lahko izvoljen tudi učitelj medicinskega kliničnega predmeta, ki ni zaposlen na univerzi s polnim delovnim časom.

Upravni odbor 
Upravni odbor je organ upravljanja, ki odloča zlasti o zadevah gospodarske narave in skrbi za nemoteno materialno poslovanje Univerze.

Študentski svet
Študentski svet univerze je organ študentov univerze. Študentski svet sestavljajo predsedniki in podpredsedniki študentskih svetov članic univerze.


  UL23_organigram_1B