Na podlagi ZViS, Ur. l. RS, št. 67/1993, in spremembe, Uradno prečiščeno besedilo: Ur. l. RS, št. 119/2006, Meril za kreditno vrednotenje študijskih programov, Ur. l. RS, št. 124/2004, Meril za akreditacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov, Ur. l. RS, št. 101/2004 in določil Statuta UL, Ur. l. RS, št. 8/2005, in spremembe je Senat Univerze v Ljubljani na 15. seji 29. maja 2007 sprejel

Pravilnik o postopku in merilih za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti

1. člen
Vsebina pravilnika

Ta pravilnik ureja postopek ugotavljanja, preverjanja, potrjevanja in priznavanja znanja ter merila za priznavanje znanja in spretnosti, ki jih kandidati pridobijo z neformalnim izobraževanjem pred vpisom in med študijem na članici Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju članica UL).

Neformalno izobraževanje je namerna izobraževalna aktivnost, ki poteka v ali izven izobraževalnih institucij. Izobraževalne aktivnosti, programi, tečaji in druge oblike slušatelju ne dajejo javno veljavne stopnje izobrazbe ali kvalifikacije.
V kategorijo neformalno pridobljenega znanja sodi tudi znanje, pridobljeno v okviru delovnih izkušenj, znanje, pridobljeno s samoizobraževanjem ali v okviru ljubiteljskih dejavnosti, kot tudi znanje, pridobljeno z izkustvenim učenjem.

2. člen
Priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti

Postopek ugotavljanja, preverjanja, potrjevanja in priznavanja neformalno pridobljenega  znanja in spretnosti je enak za kandidate, ki se nameravajo vpisati na članico UL, in za študente, ki so vpisani na članici UL.

Za postopek priznavanja lahko zaprosijo kandidati, ki želijo, da se jim neformalno pridobljeno znanje in spretnosti upoštevajo kot pogoji za vpis ali kot del obveznosti študijskega programa, na katerega so že vpisani.

Izraz kandidat se smiselno uporablja tudi za študente.

3. člen
Načela v postopku priznavanja neformalnih znanj in spretnosti

Članica UL kandidatom prizna neformalno pridobljeno znanje in spretnosti, ki po vsebini, obsegu in zahtevnosti v celoti ali delno ustrezajo splošnim oziroma predmetno specifičnim kompetencam, ki so določene s študijskim programom, v katerega bi se želel kandidat vpisati.

4. člen
Podlaga za priznavanje

Podlaga za priznavanje je potrdilo ali druga listina o opravljenem programu, v katerem so navedeni datum in ustanova, število kreditnih točk (če je to določeno) in program z vsebino, ki ga je kandidat obiskoval.
Potrdila oziroma druge listine, s katerimi kandidat lahko dokazuje pridobljeno znanje v neformalnih programih izobraževanja, so:

 • potrdilo izvajalcev izobraževanja in usposabljanja o uspešno končanem izobraževanju,
 • spričevalo o neformalnem izobraževanju,
 • potrdilo podjetja o praktičnem usposabljanju, izvedbi projekta ipd.,
 • predložitev izdelkov, objav in drugih avtorskih del kandidatov.


5. člen
Kreditno vrednotenje

Če se neformalna znanja in spretnosti priznajo kot opravljena študijska obveznost, jih je potrebno ovrednotiti po merilih za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS.

6. člen
Izvajalci postopka za priznavanje neformalno pridobljenega  znanja in spretnosti

Neformalno pridobljeno znanje in spretnosti kandidatov ugotavlja, preverja, potrjuje in priznava pristojni organ na članici.

7. člen
Merila v postopku priznavanja

V postopku priznavanja se upoštevajo naslednja merila:

 • ocenjevanje doseženih kompetenc mora temeljiti predvsem na izobraževalnih ciljih oziroma vstopnih pogojih študijskega programa, v katerega bi se želel vpisati kandidat,
 • dokazano pridobljene kompetence, ki so ustrezno dokumentirane in relevantne, se kandidatu priznajo ne glede na to, kje in kako jih je kandidat pridobil.

8. člen
Posebni primeri dokazovanja neformalno pridobljenih  znanj in spretnosti

Posebni primeri dokazovanja neformalno pridobljenih znanj in spretnosti so:

 • če kandidat predloži potrdilo ali drugo listino, ki potrjuje samo, da je kandidat obiskoval izobraževanje, ne pa tudi, da je bilo njegovo znanje preverjeno,
 • če kandidat potrdila ali druge listine ne more predložiti, ker izvajalec izobraževanja take listine ni izdal,
 • če kandidat ne more priskrbeti besedila izobraževalnega programa ali pa je to besedilo tako pomanjkljivo, da onemogoča primerjave.


9. člen
Priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih z delom, samoizobraževanjem in priložnostnim učenjem

Kandidat lahko zaprosi za priznavanje znanj in spretnosti, ki si jih je pridobil z opravljanjem dela, samoizobraževanjem in priložnostnim učenjem.
Postopek ugotavljanja, preverjanja, potrjevanja in priznavanja takega znanja je drugačen, ker praviloma ne obstajajo niti potrdila ali druge listine o doseženem znanju niti opisi izobraževalnega programa, ki bi omogočali primerjanje.

V postopku ugotavljanja, preverjanja, potrjevanja in priznavanja neformalno pridobljenega  znanja in spretnosti pristojni organ na članici odloči:

a) ali neformalno pridobljeno znanje oz. spretnosti preveri,
b) ali oceni izdelke in storitve, ki jih kandidat predložil kot dokaz, da obvlada določeno znanje ali spretnost.

a) Preverjanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti s preizkusi znanja in spretnosti

Za preverjanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti pristojni organ na članici izbere način, ki je glede na cilje in standarde znanja, ki naj bi se preverjali, najprimernejši.

Preverjanje znanja lahko poteka na naslednje načine:

 • z intervjujem, razgovorom ali zagovorom,
 • z zagovorom  v ta namen pripravljene seminarske naloge, projekta, z vrednotenjem izdelka,
 • z vrednotenjem postopkov, ki jih opravlja kandidat pri praktičnem preizkusu (delu, opravilu …), demonstracije, nastopa, simulacije,
 • z ustnim ali pisnim izpitom.

b) Ugotavljanje, preverjanje in potrjevanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti z ocenjevanjem izdelkov in storitev

Kandidat je lahko že izdelal kak izdelek, s katerim dokazuje, da obvlada del študijskega programa (modula, predmeta), v katerega se vpisuje. Tak izdelek lahko komisiji služi kot podlaga za pripravo ocene o učnih izidih in kompetencah, ki jih kandidat dosega.

Z ocenjevanjem izdelkov in storitev se lahko ugotavljajo, preverjajo in potrjujejo:

 • opravljeno praktično delo,
 • pisni izdelek,
 • opravljena storitev na delovnem mestu (izvedba projekta. ipd.).

10. člen
Vloga

Postopek priznavanja se začne na zahtevo kandidata, ki vloži vlogo za priznavanje na obrazcu, ki je sestavni del pravilnika, v referatu za študijske zadeve.
Če vloga ni popolna, mora referat od kandidata zahtevati, da se pomanjkljivosti odpravijo, in mu določiti rok, v katerem jih mora odpraviti.

11. člen
Obvezne sestavine vloge za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti

Vloga za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti (v nadaljevanju vloga) mora vsebovati:

 • spričevala,
 • druge listine (različni dokumenti, ki jih izda delodajalec in dokazujejo izkušnje, potrdila o udeležbi na seminarjih in usposabljanjih ipd.),
 • portfolio, v katerem kandidat pripravi svojo biografijo s podatki o izobrazbi, o zaposlitvah ter drugih izkušnjah in znanjih, ki jih je pridobil v preteklosti,
 • druga dokazila (izdelki, storitve, objave in druga avtorska dela kandidatov; projekti, izumi, patenti ipd.).

12. člen
Postopek priznavanja neformalno pridobljenega znanja in spretnosti

Postopek priznavanja neformalno pridobljenega znanja in spretnosti obsega:

 • oddajo vloge,
 • dopolnitev vloge,
 • obravnavo vloge na komisiji,
 • izdajo sklepa,
 • pritožbo kandidata.

Postopek od prejema popolne vloge do izdaje sklepa kandidatu mora biti zaključen najpozneje v roku dveh mesecev od datuma vložitve popolne vloge kandidata.

13. člen
Obravnava vloge na pristojnem organu članice

Če kandidat uveljavlja potrdila ali druge listine, iz katerih je mogoče ugotoviti, da neformalno pridobljeno znanje in spretnosti po vsebini, obsegu in zahtevnosti v celoti ali delno ustrezajo kompetencam, ki temeljijo na izobraževalnih ciljih študijskega programa, lahko pristojni organ članice sklepa o priznanju pridobljenih kompetenc kandidata.

Če pristojni organ članice sam ne more odločiti o priznavanju neformalno pridobljenega znanja in spretnosti kandidata, lahko za mnenje zaprosi ustreznega visokošolskega učitelja ali imenuje komisijo za ocenjevanje (KO), ki poda svoje mnenje.

14. člen
Ocenjevanje znanja in spretnosti za posebne primere

Uspeh kandidata pri preverjanju znanja in spretnosti se ocenjuje z opisno oceno »opravil« ali »ni opravil«.

Ko posreduje oceno pristojnemu organu članice, ta pa na svoji naslednji seji obravnava poročilo in sprejme sklep o priznanju neformalno pridobljenega znanja in spretnosti.

15. člen
Izdaja sklepa

Pristojni organ članice v svojem sklepu konkretno navede, katero znanje in veščine oziroma katere kompetence se kandidatu priznajo. Če se s tem priznava neka študijska obveznost, jo je treba v sklepu ovrednotiti po merilih za kreditno ovrednotenje študijskih programov po ECTS.

V primeru, da pristojni organ članice vloge delno ali v celoti ne prizna, mora v obrazložitvi to posebej pojasniti.

16. člen
Pritožba kandidata

Zoper sklep pristojnega organa članice, s katerim je bila prošnja kandidata za priznanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti zavrnjena, ima kandidat v 15 dneh po prejemu sklepa možnost pritožbe oz. ugovora na senat članice.
Sklep senata članice o ugovoru kandidata je dokončen.

17. člen
Vpis priznane študijske obveznosti v evidenco

Če se kandidat vpiše na članico UL, mu referat na podlagi izdanega sklepa vpiše priznano študijsko obveznost (število kreditnih točk) v evidenco in ob zaključku študija v prilogo k diplomi.

Evidence  prejetih vlog s prilogami se hranijo v skladu z ustreznimi predpisi o hrambi dokumentiranega in arhivskega gradiva, evidenca izdanih sklepov pa se hrani trajno.

18. člen
Stroški postopka

Stroške postopka priznavanja in uveljavljanja študijskih obveznosti plača kandidat na podlagi cenika UL.

19. člen
Končne določbe

Spremembe in dopolnitve tega pravilnika sprejema Senat UL.

20. člen

Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga je sprejel Senat UL.

21. člen

Pravilnik se objavi na spletnih straneh članic UL in na spletni strani UL.

REKTORICA
prof. dr. Andreja Kocijančič

PRILOGA:

Obrazec - Vloga za priznavanje neformalno pridobljenga znanja in spretnosti