Univerza v Ljubljani s podeljevanjem nagrad za najboljša dela spodbuja kakovost znanstveno-raziskovalne in umetniške dejavnosti študentov do zaključene 2. bolonjske stopnje izobrazbe in enovitega magistrskega študija.

Študenti predložijo dela članici, s katerimi se želijo potegovati za nagrado, vsako leto najpozneje do 10. septembra. Delo strokovno ocenita dva visokošolska učitelja, ki ju določi pristojni organ članice. Mentor kot ocenjevalec dela ne more sodelovati. Ocenjevalca izročita ocenjena dela pristojnemu organu članice. Ta jih obravnava, uskladi merila, predlaga dela za nagrade in določi vrstni red. Nato članica najpozneje do 10. oktobra predloži komisiji najboljša dela, ki so po njeni oceni najprimernejša za nagrado.

Prešernove nagrade vsako leto ob obletnici Prešernovega rojstva in ob Tednu univerze slovesno podeljuje rektor. Nagrajenec prejme diplomo z gravirano Prešernovo podobo in denarno nagrado.

Merila za ocenjevanje predlaganih del za nagrade

  • jasnost opredelitve raziskovalnega problema in oblikovanja hipotez,
  • znanstvena odličnost ali uporabna vrednost,
  • širina in poglobljenost teoretske zasnove naloge in metodološka korektnost izvedbe,
  • poznavanje domače in tuje literature ter doslednost pri njenem navajanju,
  • razčlenjevanja temeljitost,
  • samostojnost, prodornost, izvirnost, ustvarjalnost in odmevnost naloge (morebitna objava v znanstveni ali strokovni literaturi),
  • zmogljivost oblikovanja besedila in jezikovna kultura.

Umetniška dela se ocenjujejo glede na

  • vsebino,
  • izraz,
  • ustvarjalno izvirnost in opaznost v slovenski kulturi.