gts

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je dne 31. marca 2017 objavilo javni razpis »Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja v pedagoških študijskih programih«.

Univerza v Ljubljani je oddala vlogo za operacijo »IKT v pedagoških študijskih programih UL«.

Namen operacije je usposabljati študente, bodoče osnovnošolske in srednješolske učitelje, za didaktično uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) v učnem procesu, s poudarkom na prepoznavanju možnosti, ki jih nudi uporaba IKT za doseganje višje bralne pismenosti učencev in dijakov za vsa področja izobraževanja osnovnošolskih in srednješolskih učiteljev, ki jih izvaja Univerza v Ljubljani. Poleg višje bralne pismenosti je vloga IKT prepoznana kot ključna pri omogočanju kreativnosti in inovacij v izobraževanju, usposabljanju ter nasploh pri učenju.

Cilji operacije so: 

 • analizirati stanje o znanju, kompetencah in veščinah didaktične uporabe IKT v pedagoških študijskih programih na UL ter v primerljivih akademskih okoljih v posameznih državah EU,
 • priprava strokovnih podlag za didaktično uporabo IKT za 6 področij izobraževanja osnovnošolskih in srednješolskih učiteljev, ki jih izvaja UL,
 • priprava priporočil za opremljenost šol z IKT in zagotavljanje informacijske podpore učiteljem, kar bo prispevalo k neposrednemu prenosu spoznanj projekta v obstoječo in bodočo šolsko prakso,
 • usposobiti bodoče učitelje za didaktično uporabo IKT na začetku učiteljske kariere za delo z učenci in dijaki pri poučevanju na osnovnih in srednjih šolah
 • posodobljena učna okolja pedagoških študijskih programov, ki bodo bodočim učiteljem neposredno omogočala razvoj komunikacijskih in medosebnih veščin, razvoj kritičnega mišljenja ter razvoj ustvarjalnost kar predstavlja ključne veščine, ki so pomembne z vidika zaposljivosti bodočih diplomantov. 

Predvideni rezultati so:

 • organizacija 4 posvetov, od tega dva z mednarodno udeležbo,
 • izvedba vsaj 6 delavnic za učitelje, pedagoške in strokovne sodelavce, namenjene medsebojni izmenjavi dobrih praks, izkušenj in znanj,
 • izvedba več kot 50 pilotnih projektov poučevanj s študenti na 6 področjih izobraževanja osnovnošolskih in srednješolskih učiteljev, ki jih izvaja UL (Jeziki; Družboslovje in humanistika; Matematika-računalništvo-tehnika; Naravoslovje; Umetnost in Interdisciplinarno),
 • oblikovanje 6 strokovnih podlag za didaktično uporabo IKT (za vsako posamezno področje izobraževanja osnovnošolskih in srednješolskih učiteljev, ki jih izvaja UL),
 • priprava priporočil za opremljenost šol z IKT in zagotavljanje informacijske podpore učiteljem na OŠ in SŠ
 • zaključna konferenca s predstavitvijo rezultatov. 

Višina zaprošenih sredstev za operacijo je 659.955,39 EUR, od tega znaša: 

 • prispevek Evropske unije 527.964,30 EUR (80 %),
 • pripadajoča slovenska udeležba 131.991,09 EUR (20 %).

 

Rok za izvedbo operacije: do 30. 9. 2018
 

Posredniški organ
Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport

Upravičenec
​Univerza v Ljubljani

Kontakt
​Projektna pisarna Univerze v Ljubljani
tel. št.: 01/2418 541 ali e-pošta: i

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si 

 

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.