gts

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je dne 31. marca 2017 objavilo javni razpis »Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja v pedagoških študijskih programih«.

Univerza v Ljubljani je oddala vlogo za operacijo »IKT v pedagoških študijskih programih UL«.

Namen operacije je usposabljati študente, bodoče osnovnošolske in srednješolske učitelje, za didaktično uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) v učnem procesu, s poudarkom na prepoznavanju možnosti, ki jih nudi uporaba IKT za doseganje višje bralne pismenosti učencev in dijakov za vsa področja izobraževanja osnovnošolskih in srednješolskih učiteljev, ki jih izvaja Univerza v Ljubljani. Poleg višje bralne pismenosti je vloga IKT prepoznana kot ključna pri omogočanju kreativnosti in inovacij v izobraževanju, usposabljanju ter nasploh pri učenju.

Cilji operacije so: 

 • analizirati stanje o znanju, kompetencah in veščinah didaktične uporabe IKT v pedagoških študijskih programih na UL ter v primerljivih akademskih okoljih v posameznih državah EU,
 • priprava strokovnih podlag za didaktično uporabo IKT za 6 področij izobraževanja osnovnošolskih in srednješolskih učiteljev, ki jih izvaja UL,
 • priprava priporočil za opremljenost šol z IKT in zagotavljanje informacijske podpore učiteljem, kar bo prispevalo k neposrednemu prenosu spoznanj projekta v obstoječo in bodočo šolsko prakso,
 • usposobiti bodoče učitelje za didaktično uporabo IKT na začetku učiteljske kariere za delo z učenci in dijaki pri poučevanju na osnovnih in srednjih šolah
 • posodobljena učna okolja pedagoških študijskih programov, ki bodo bodočim učiteljem neposredno omogočala razvoj komunikacijskih in medosebnih veščin, razvoj kritičnega mišljenja ter razvoj ustvarjalnost kar predstavlja ključne veščine, ki so pomembne z vidika zaposljivosti bodočih diplomantov. 

Predvideni rezultati so:

 • organizacija 4 posvetov, od tega dva z mednarodno udeležbo,
 • izvedba vsaj 6 delavnic za učitelje, pedagoške in strokovne sodelavce, namenjene medsebojni izmenjavi dobrih praks, izkušenj in znanj,
 • izvedba več kot 50 pilotnih projektov poučevanj s študenti na 6 področjih izobraževanja osnovnošolskih in srednješolskih učiteljev, ki jih izvaja UL (Jeziki; Družboslovje in humanistika; Matematika-računalništvo-tehnika; Naravoslovje; Umetnost in Interdisciplinarno),
 • oblikovanje 6 strokovnih podlag za didaktično uporabo IKT (za vsako posamezno področje izobraževanja osnovnošolskih in srednješolskih učiteljev, ki jih izvaja UL),
 • priprava priporočil za opremljenost šol z IKT in zagotavljanje informacijske podpore učiteljem na OŠ in SŠ
 • zaključna konferenca s predstavitvijo rezultatov. 

Višina zaprošenih sredstev za operacijo je 659.955,39 EUR, od tega znaša: 

 • prispevek Evropske unije 527.964,30 EUR (80 %),
 • pripadajoča slovenska udeležba 131.991,09 EUR (20 %).

 

Rok za izvedbo operacije: do 30. 9. 2018

REZULTATI PROJEKTA

V projektu smo ob sodelovanju VIS učiteljev in sodelavcev UL (AG, BF, FF, FKKT, FMF, FRI, FŠ, PEF in TEOF in FE):

 • Razvili spletno stran projekta (www://ikt-projekti.uni-lj.si);
 • Vzpostavili skupino visokošolskih učiteljev in sodelavcev, ki izvajamo pedagoške študijske programe na 9 članicah UL (vsebinska področja: 1-Jeziki, 2-Družboslovje in humanistika, 3-Matematika-računalništvo-tehnika, 4-Naravoslovje, 5-Umetnost, 6-Interdisciplinarna);
 • Vzpostavili interno projektno sodelovalno okolje za izmenjevanje informacij in sodelovanje  (https://intranetul.uni-lj.si/ProjektnaPisarna/NIO9);
 • Izvedli analizo stanja glede uporabe IKT na članicah UL, ki izvajamo pedagoške študijske programe (v prilogi);
 • Izvedli in evalvirali  65 pilotnih posodobitev študijskih predmetov namenjenih izobraževanju bodočih učiteljev v osnovnih in srednjih šolah na različnih predmetnih področjih;
 • Organizirali 4 mednarodne strokovne posvete namenjene poglabljanju znanja o možnostih uporabe IKT na različnih vsebinskih področjih, izmenjavi dobrih praks in izkušenj med učitelji in sodelavci ter predstavitvi delnih rezultatov projekta;
 • Organizirali 10 delavnic s področja uporabe IKT v pedagoškem procesu (npr. Glasovalni sistemi, Interaktivna učna gradiva, Sodelovalna učna okolja, Didaktične igre, Moodle osnovna, Moodle napredna, Dostopnost tehnologij za navidezno in obogateno resničnost v izobraževanju, Ustvarjalni laboratorij v pedagoškem procesu, Razvoj multimedijskih učnih gradiv - osnovne video produkcije, Orodja in postopki za urejanje video posnetkov);
 • V podporo VIS učiteljem in sodelavcem izvajali individualna svetovanja (120 ur);
 • Glede na izražene potrebe VIS učiteljev in sodelavcev razvili podporna učna gradiva in video-vodiče (53 učnih gradiv/video-vodičev), ki so dostopni na spletni strani projekta;
 • Oblikovali strokovne podlage za didaktično uporabo IKT v izobraževalnem procesu na 6 vsebinskih področjih (v prilogi);
 • Pripravili priporočila za opremljenost šol z IKT in zagotavljanje informacijske podpore učiteljem z namenom prenosa spoznanj po izobraževalni vertikali (v prilogi);
 • V sodelovanju z Univerzo v Mariboru in Univerzo na Primorskem organizirali zaključno konferenco z namenom predstavitve rezultatov projektov ter izmenjave dobrih praks in izkušenj o možnostih uporabe IKT na različnih vsebinskih področjih;

PRILOGE (PO VRSTNEM REDU)

 

 

Posredniški organ
Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport

Upravičenec
​Univerza v Ljubljani

Kontakt
​Projektna pisarna Univerze v Ljubljani
tel. št.: 01/2418 541 ali e-pošta: i

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si 

 

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.