glava

 

 

 

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je dne 22. junija 2018 objavilo javni razpis »Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja«.

Univerza v Ljubljani je skupaj z Univerzo v Mariboru, Univerzo na Primorskem in Fakulteto za informacijske študije v Novem mestu oddala vlogo za operacijo »Inovativno učenje in poučevanje za kakovostne kariere diplomantov in odlično visoko šolstvo«.

Namen operacije  izboljšati kakovost visokošolskega izobraževanja z uvedbo prožnejših oblik učenja in poučevanja ter krepitev prenosa spretnosti in znanj na študente, saj je pomembno, da mladi v času izobraževanja pridobijo znanja, kompetence in spretnosti, ki jim bodo zagotavljale uspešno vključevanje v družbo in na trg dela.

Projektu se je pridružilo še 29 samostojnih visokošolskih zavodov.

Cilji operacije so: 

 • povečati delež visokošolskih učiteljev (redni profesorji, izredni profesorji, docenti in lektorji ter predavatelji in višji predavatelji) in strokovnih sodelavcev (asistent, bibliotekar, strokovni svetnik, višji strokovni sodelavec, strokovni sodelavec in učitelj veščin), ki izvajajo prožne oblike učenja za izboljšanje kompetenc mladih
 • izvedba usposabljanj visokošolskih učiteljev in strokovnih sodelavcev za uporabo novih učnih metod in učnih oblik, učnih pristopov in inovativno delo s študenti
 • Preko posodobljenih, inovativnih in prožnih oblik poučevanja in učenja se bo omogočilo udeležencem usposabljanja okrepiti usposobljenost, da bodo prispevali k dvigu splošnih kompetenc (npr. sposobnost načrtovanja in reševanja problemskih nalog, samostojnega dela, analitičnega razmišljanja, kreativnosti, podjetnosti), ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje in poklicnih kompetenc študentov ter  usposobljenost za uporabo novih didaktičnih metod in inovativno delo s študenti
 • Z oblikovanjem multiplikatorjev omogočiti prenos znanja in primerov dobrih praks iz tujine in njihovo vključitev v slovenski visokošolski sistem

 

 Predvideni rezultati so:

 •   vključitev 50 visokošolskih zavodov
 •  vključitev najmanj 6183 visokošolskih učiteljev in strokovnih delavcev v usposabljanja    
 • vključitev najmanj 110 multiplikatorjev v različne oblike usposabljanj v tujini        
 • priprava analize stanja na nacionalni ravni s predlogi za pripravo strateškega dokumenta o poučevanju na področju visokega šolstva        
 • oblikovanje gradiv o didaktiki iz vseh študijskih področij

 

Višina zaprošenih sredstev za operacijo je 3.288.106,00 EUR, od tega znaša: 

 • prispevek Evropske unije 2.630.484,80 EUR (80 %),
 • pripadajoča slovenska udeležba 657.621,2 EUR (20 %).

 

Rok za izvedbo operacije: do 30. 9. 2022

 

Posredniški organ
Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport

Upravičenec
​Univerza v Ljubljani

Kontakt
Projektna pisarna Univerze v Ljubljani
tel. št.: 01/2418 689 ali e-pošta: inovup@uni-lj.si

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si

 

 

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.