gts

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je dne 12. avgusta 2016 objavil Javni razpis projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - po kreativni poti do znanja 2016/17.

Namen izvedbe projektov je spodbujanje krepitve sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z okoljem (gospodarstvo, negospodarstvo), izvajanje modelov odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in gospodarstvom ter družbenim okoljem. V okviru projektov bodo študenti proučevali različne kreativne in inovativne rešitve za izzive gospodarskega in družbenega okolja, hkrati pa se bo s spodbujanjem medsebojne izmenjave znanj, izkušenj in dobrih praks visokošolskih učiteljev in strokovnjakov iz (ne)gospodarstva izvajal prenos strokovnega in akademskega znanja.

 Cilji projektov so:

  • z uporabo inovativnega, problemskega in skupinskega pristopa k reševanju praktičnih problemov se bo študentom omogočila podpora oziroma okolje za razvoj kompetenc, pridobivanje praktičnega znanja ter izkušenj;
  • s spodbujanjem inovativnosti, kreativnega razmišljanja, podjetniške miselnosti ter predmetno specifičnih kompetenc na študijskem področju in kompetenc s področja drugih ved izboljšati zaposljivost študentov ter spodbujanje ustvarjanja novih delovnih mest;
  • s spodbujanjem prenosa znanja na visokošolske zavode ter v (ne)gospodarstvo se omogoči izmenjava strokovnega znanja in izkušenj, kar prispeva h krepitvi dolgoročnega povezovanja visokošolskih zavodov z (ne)gospodarstvom in posledično prilagajanje izobraževalnega sistema potrebam (ne)gospodarstva.

Za sofinanciranje je bilo izbranih 100 projektov s 24 članic, v skupni vrednosti 1.944.874,00 EUR.

Rok za izvedbo projektov: do 31. 7. 2017

 

V spodnji tabeli so predstavljeni podatki o izbranih projektih. 

Članica

Naziv projekta

Sklep/

odobrena sredstva

AG

Razvoj montessori materialov za uporabo pri pouku nauka o glasbi

16.865,00

ALUO

Marij Pregelj pod drobnogledom, Raziskave slikarjeve tehnologije načrtovanje posegov ter sodelovanje pri konserviranju-restavriranju izbranih umetnin

19.235,00

ALUO

Interaktivna aplikacija za pomoč pri učenju osnov slovenskega jezika za tujce

20.785,00

ALUO

Razvoj, obdelava in preizkušanje novih materialov za izdelavo in konserviranje-restavriranje mozaikov

19.235,00

ALUO

Svetloba in akustika

19.235,00

ALUO

Razvoj konstrukcij za alternativne uporabe v kmetijstvu

19.235,00

BF

Mednarodno primerljiva standardizacija podatkovne baze o sestavi prehraniskih dopolnil

20.785,00

BF

Daljinsko in bližnje zaznavanje suše

20.785,00

BF

Črevesna mikrobiota nosečnic z gestacijskim diabetesom in pojav makrosomije

20.465,00

BF

Preučevanje vpliva prehranskih dodatkov s pomočjo celičnega modela

19.075,00

BF

Razvoj uporabniku prijazne akvaponike na primeru doma starejših občanov

20.785,00

EF

Krajinska ureditev in načrt trženja meddržavnega Krajinskega parka Beka

20.785,00

EF

Poglobitev prodajnih in tržnih kanalov proizvoda BREATHING+

19.235,00

EF

Prepoznavanje podjetniških priložnosti v zgodnji fazi

20.785,00

EF

Ocenjevanje ekonomsko sprejemljivih izgub v sistemu oskrbe s pitno vodo

17.435,00

EF

Illyrian turistični resort

20.785,00

FA

Raziskovanje dediščine Rupnikove linije

20.785,00

FA

Raziskovanje in zasnova novih oblik dinamičnih fasad

19.235,00

FA

Oblikovanje lesenega pohištva za šole in vrtce

20.785,00

FA

Programska oživitev opuščene trase nekdanje Južne železnice med Preserjami in Borovnico

20.785,00

FA

Projekt prenove spominskega kompleksa Kampor na Rabu

20.200,00

FDV

Izdelava promocijskih gradiv za večjo prepoznavnost Slovenije na Kitajskem trgu

20.625,00

FDV

Digitalni vsebinski marketing: nove komunikacijske tehnologije ter spremembe v strateškem načrtovanju in upravljanju lastnih medijev

18.915,00

FDV

Mreža za podporo energetski učinkovitosti

17.025,00

FDV

Model optimalne rešitve storitev

20.625,00

FDV

Varnostna tveganja pri uporabi brezpilotnih letalnikov

20.625,00

FE

Upravljanje in vodenje robotskega invalidskega vozička

20.465,00

FE

Metode računalniškega vida za okoljevarstveno robotsko plovilo

20.625,00

FE

Ocenjevanje vozniških sposobnosti v simulatorju vožnje

19.075,00

FE

Robotsko dodajanje materiala z varjenjem

20.785,00

FE

Profil socialnih signalov uporabnika

20.133,00

FF

Zdrava energija:razvoj rešitve za spodbujanje zdravega načina življenja v javnih stavbah

17.185,00

FF

Motiviranje za branje med inovacijo in pedagoško prakso

20.785,00

FF

Načrtovanje in pilotni ukrepi zelene infrastrukture ob reki Vipavi v občini Miren - Kostanjevica

20.465,00

FF

Partnersko kmetijstvo v Brkinih

20.561,00

FFA

Vzpostavitev biobanke za iskanje bioloških označevalcev za optimizacijo sistemskega zdravljenja bolnikov z luskavico

20.785,00

FFA

Razvoj in validacija metod za določanje farmacevtskih učinkovin in procesnih nečistot

18.915,00

FGG

Recilaža tekstilnih odpadkov iz filca z namenom izdelave toplotno izolativnega materiala za potrebe v gradbeništvu

19.075,00

FGG

Uvedba informacijskega sistema za gospodarno načrtovanje in upravljanje vodovodnih sistemov v realnem času

20.625,00

FGG

Razvoj naprednih metod za določitev trdnostnih razredov bukovine

20.200,00

FGG

Razvoj sistema samodejnega geodetskega monitoringa

20.200,00

FKKT

Priprava do okolja prijaznih funkcionalnih polimerov iz bioobnovljivih monomerov

19.075,00

FKKT

Vrednotenje in validacija izbranih analiznih metod

20.785,00

FKKT

Senzor za določanje debeline adsorbiranega sloja bioloških makromolekul in nanodelcev

18.650,00

FKKT

Protikorozijska zaščita objektov

19.235,00

FKKT

Uporaba metod ''Big Data Analysis'' v projektih aplikacij za mobilne telefone

18.650,00

FMF

Uporaba umetne inteligence v industriji

20.785,00

FMF

Data Mining Analyses, Razvoj izobraževanja o možnostih praktične uporabe rudarjenja podatkov v poslovnih organizacijah

19.075,00

FMF

Integrirana aplikacija za Arhiviranje, Manipulacijo,Obdelavo in analizo medicinskih Slik

20.785,00

FMF

Sklopniki za mikrostrukturirana optična vlakna

20.785,00

FMF

Optimizacija planiranja in procesov pri deljenih prevozih na zahtevo

18.665,00

FPP

Vpliv motenj na zagotavljanje kakovosti sistemov elektronskega cestninjenja

19.235,00

FPP

Slovenska terminologija v pomorstvu

19.075,00

FPP

Zasnova robotske jadrnice

15.315,00

FPP

Zasnova soproizvodnje elektrike in toplote iz geotermalne energije in biomase

19.235,00

FRI

Računalniški vid in inteligentna robotika za napredne oblike komuniciranja

20.785,00

FRI

Video meritve dolžin smučarskih skokov

20.625,00

FRI

Razvoj INFOrmacijskega sistema za sledenje, analizo in vodenje vzorcev na področju funkcijske GENomike

18.985,00

FRI

Ločevanje odpadkov na mobilni napravi

20.465,00

FRI

Razvoj in vzpostavitev vmesnikov API za potrebe digitalne preobrazbe in API ekonomije

20.785,00

FS

Vlakenski laserji z visokim energijskim izkoristkom

20.465,00

FS

Razvoj in postavitev polnilnice za električna letala

19.235,00

FS

Izboljšave industrisjkih procesov z uvajanjem laserskih mikroobdelav

19.235,00

FS

Optimizacija procesnih pogojev toplega stiskanja pri izdelavi zavornih ploščic in njihova analiza

20.785,00

FS

Projektiranje v smislu zmanjšanje rabe energije v stavbah

14.780,00

FSD

Odstiranja demence z uporabo umetniških izraznih sredstev

20.625,00

Športna oprema telovadnic glede na medgeneracijske spremembe v telesnih značilnostih otrok

20.785,00

Zanesljivost in veljavnost sistema Armbeep za merjenje biomehanskih parametrov in fizioloških odzivov športnikov v času tekme v različnih športih

15.405,00

Razvoj programov za učinkovito obvladovanje stresa in dvig produktivnosti prebivalstva

20.625,00

Zasnova sodobnega športnega programa na podlagi objektivno izmerjenih gibalnih vzorcev otrok

20.200,00

FU

Spletna promocija mikro in malih podjetij

17.025,00

FU

Digitalne veščine za digitalno Slovenijo

18.825,00

FU

YU_GO: Spletne in mobilne storitve za izboljšanje kulturne udeležbe

20.625,00

FU

Zdravo delovno okolje z elementi ''GIS''

17.435,00

FU

Ozaveščanje javnega sektorja v Sloveniji za zmanjševanje porabe energije in ogljičnega odtisa

17.025,00

MF

Hepy: Spletno orodje za informiranje in prepoznavanje okužbe z virusnimi hepatitisi

20.625,00

MF

Razvoj izboljšav sistema za eksperimente s pulznim ultrazvokom v biomedicini

19.075,00

MF

E-kvizi,naloge in izpiti v izobraževanju

20.200,00

NTF

Veččutna interaktivna stenska tipanka, namenjena slepim in slabovidnim otrokom in mladini

20.785,00

NTF

Ogroženost obale zaradi padanja kamenja v zalivu Sv. Križa v Strunjanu

20.785,00

NTF

Sodobne kreacije nacionalnih elementov prepoznavnosti in možnosti integracije za svečana uniformirana oblačila

20.785,00

NTF

Nova generacija visokotrdnega malolegiranega jekla PROTAC

19.235,00

NTF

Izdelava komercialne aluminijeve zlitine iz recikliranega aluminija

20.785,00

PEF

Izobraževalni turizem - priprava učitelja na obisk umetnostnega muzeja v okviru šolske ekskurzije

20.200,00

PEF

Razvoj didaktičnih gradiv za poučevanje tekstilnih vsebin na temelju trajnosti in tradicije

13.280,00

PEF

Obnovljivi viri energije v šoli

20.785,00

PEF

Modularni Verižni eksperiment

20.200,00

PEF

Promocija biotske pestrosti v Krajinskem parku Kolpa (PRO-BIO-KOLPA)

18.825,00

PF

Pravno urejeno, okolju prijazno in gospodarsko učinkovito ravnanje z odpadno embalažo v Sloveniji

20.625,00

PF

Problematika delovnopravnega položaja športnih trenerjev s poudarkom na nogometu

18.985,00

PF

Prihrani denar - rešuj življenje

17.025,00

PF

Mednarodna prodajna pogodba v praksi slovenskih gospodarskih subjektov

18.825,00

PF

Aktualni problemi medijskega kazenskega prava

18.665,00

VF

Znanje za zdravje družnih živali

18.650,00

VF

Publikacija o preventivni veterini in spremljanju zdravstvenega stanja populacije psov in mačk za lastnike

19.235,00

ZF

Temne skrivnosti hitre mode

14.065,00

ZF

Avtomatizacija Kontrole Kakovosti v Računalniški raDiografij

12.775,00

ZF

Biofeedback in otroci z ADHD

20.465,00

ZF

e-izobraževanje medicinskih sester

20.465,00

ZF

Vizualizacija teoretičnih vsebin za kompetentnejšo prakso zdravstvene nege

20.465,00

 

 

Posredniški organ
Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport

Upravičenec
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS ​

Izvajalec
Univerza v Ljubljani

Kontakt
​Projektna pisarna Univerze v Ljubljani
tel. št.: 01/2418 548 ali e-pošta:
Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji (www.eu-skladi.si). 


 

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.