skis

ŠTUDENTSKI INOVATIVNI PROJEKTI ZA DRUŽBENO KORIST 2016 – 2018

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je dne 31. marca 2017 objavil javni razpis Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem in regionalnem okolju - Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016 – 2018.

Univerza v Ljubljani se je na javni razpis prijavila z namenom, da študentom omogoči pridobivanje konkretnih, praktičnih izkušenj že med izobraževanjem in na ta način poveča njihovo zaposljivost v fazi prehoda iz izobraževanja na trg dela. V okviru projektov bodo študenti skupaj s pedagoškimi mentorji in strokovnimi sodelavci iz lokalnega in regionalnega okolja iskali rešitve na aktualna vprašanja lokalnega in družbenega okolja.

Izvajanje projektov Študentski inovativni projekti za družbeno korist (v nadaljevanju: projekti ŠIPK) bo prispevalo h krepitvi sodelovanja in povezovanja Univerze v Ljubljani z lokalnim in regionalnim okoljem, posledično pa bo izvedba projektov vplivala na prilagajanje izobraževalnega sistema potrebam lokalnega/regionalnega okolja oz. družbe nasploh.

Javni razpis vključuje naslednja roka za oddajo vloge:

  • 05. 2017 za prvo odpiranje; 
  • 10. 2017 za drugo odpiranje.

 

PROJEKTI ŠIPK 2016/2017

Na prvem roku za odpiranje je bilo izbranih 31 projektov z 18 članic, v skupni vrednosti 513.712,00 EUR.
Rok za izvedbo projektov, ki so bili izbrani na prvem roku za odpiranje, je do 31. 7. 2017.


V spodnji tabeli so navedeni izbrani projekti iz prvega odpiranja vlog: 

Članica

Naziv projekta

Sklep/
odobrena sredstva

ALUO

Likovna in vsebinska dopolnitev predstavitve gozdnih živali v Prirodoslovnem muzeju Slovenije

18.584,00

BF

Odnos človek - bober v obvodni krajini na porečju Krke

18.584,00

FDV

Sociološko - urbanistična analiza Rakove Jelše

18.584,00

FDV

Globalno za lokalno - lokalno za globalno

18.584,00

FDV

Sinergija spoznaj o okolju med akademsko in lokalno skupnostjo

18.584,00

FF

Strokovno spremljanje oseb z zmanjšano zmožnostjo v okviru izgradnje njihovih poklicnih karier

15.704,00

FKKT

Projektne delavnice iz kemije

18.584,00

FKKT

Študij biofizikalnih lastnosti načrtovanih proteinov

16.604,00

FMF

Inovativne interdisciplinarne aktivnosti študentov za odpravljanje socialne razslojenosti in spodbujanje ustvarjalnosti socialno

17.144,00

FMF

Spletnice

18.584,00

FPP

Monitoring z avtonomnim plovilom

14.264,00

FRI

Kriptogram - portal za kriptografijo in računalniško varnost

18.584,00

FRI

Računalniški vid na pametnih telefonih za obogatitev turističnih in izobraževalnih vsebin v lokalnem okolju

18.584,00

FRI

Mednarodni projekti za promocijo znanosti

18.584,00

FSD

Umetnost dezinstitucionalizacije

13.938,00

Inovativni pristopi k učinkovitem soočanju z izpitnimi napetostmi in stresom pri preverjanju znanja v VIZ

18.584,00

FU

Analiza promocije zdravja v delovnem okolju slovenske policije in oblikovanje novih rešitev (ukrepov)

17.144,00

FU

Promocija rokometa in vzporednih aktivnosti (Slovensko središče) v lokalnem okolju s pomočjo multimedijskih aktivnosti

15.704,00

FU

Vključevanje lokalnega prebivalstva v igranje tenisa in atraktivnejši življenjski slog

14.264,00

MF

Z možgani za možgane

18.584,00

NTF

Opremljanje zavoda Ars Viva s ciljnimi komunikacijskimi kanali novih -medijev

18.584,00

NTF

Popularizacija trajnostnih ročnih tehnik na temelju tekstilne tradicije in družbene inovacije

9.618,00

PEF

Razvoj prožne podpore stanovanjsko ogroženim družinam v njihovem življenjskem polju

18.584,00

PEF

Zmanjševanje škode na področju prostitucije -Sem Ana in nisem tvoja Ančka

11.744,00

PF

Merjenje socialnega vzdušja v zaporih

18.584,00

PF

Pravna zaščita okoljsko razseljenih oseb

16.064,00

PF

Uveljavljanje pravice do pravnega priznanja spola v Sloveniji

14.264,00

TEOF

Religijsko izobraževanje odraslih za celostno vseživljenjsko rast

15.704,00

ZF

Zmagaš, če pomagaš - zabavno učenje prve pomoči

15.704,00

ZF

Krepimo zdravje v starosti

14.264,00

ZF

Avtomatsko poročanje dozne obremenitve v ardiografiji

12.824,00


Univerza v Ljubljani je uspešno izvedla 30 projektov, katerih končna poročila najdete na http://www.sklad-kadri.si/si/razvoj-kadrov/studentski-inovativni-projekti-za-druzbeno-korist-sipk/koncna-porocila-o-dosezenih-ciljih/.

PROJEKTI ŠIPK 2017/2018

Na drugem roku za odpiranje je bilo izbranih 21 projektov z 14 članic, v skupni vrednosti 361.138,00 EUR.
Rok za izvedbo projektov, ki so bili izbrani na drugem roku za odpiranje, je do 31. 7. 2018.


V spodnji tabeli so navedeni izbrani projekti iz drugega odpiranja vlog: 

Članica

Naziv projekta

Sklep/
odobrena sredstva

BF

Ali lahko pri otrocih povečamo zanimanje za pisano sadje in zelenjavo?

13.938,00

BF

Idejne rešitve celostne ureditve Športno rekreacijskega centra Dobrava v Slovenskih Konjicah

18.584,00

EF

Spodbujanje podjetniških veščin osnovnošolcev

12.824,00

FDV

Globalni cilji za lokalni trajnostni razvoj

15.704,00

FDV

Prenos medkulturnega znanja in učenja prek zasledovanja skupnega med kulturama: islam in krščanstvo

18.584,00

FFA

Vpeljevanje sistema zagotavljanja neprekinjene oskrbe z zdravili ob sprejemu v bolnišnico in po odpustu v domače okolje

18.584,00

FKKT

Izzivi izobraževanja iz avtomatizacije tehnoloških procesov

18.584,00

FRI

Informacijski sistem za sledenje vzorcev, materiala in kemikalij v zdravstvu

18.584,00

FRI

Slovenska računalniška dediščina

18.584,00

FRI

Varstvo kulturne dediščine: dokumentiranje razstav sodobne umetnosti s pomočjo novih tehnologij

17.144,00

FSD

Podpora projektu Učenje za življenje

18.584,00

FSD

Center za zagovorništvo

18.584,00

FS

Robotski sistem za usposabljanje inženirk in inženirjev prihodnosti

18.584,00

FS

Interaktivna tehnika in tehnologija

18.584,00

FU

Ozaveščanje ljudi k zdravemu in aktivnemu življenjskemu slogu s pomočjo teniške igre

17.144,00

FF

Slovar starega orodja v govoru Loškega Potoka

18.584,00

MF

Genetska diagnostika krvnih bolezni

15.704,00

PEF

Premoščanje socialnih in čustvenih stisk šolajočih otrok in mladostnikov z ustvarjalnim izražanjem

17.144,00

TEOF

Razvoj čustvene pismenosti mladostnikov skozi glasbo

14.264,00

TEOF

Inovativni delavnice za delo z prikrajšanimi otroki in mladostniki

15.704,00

ZF

Iglober

17.144,00


Posredniški organ

Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport

Upravičenec
​Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS

Izvajalec
​Univerza v Ljubljani

Kontakt
​Projektna pisarna Univerze v Ljubljani:
tel. št.: 01/2418 548 ali e-pošta:

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji (www.eu-skladi.si).

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.