s

g 

 

Na Univerzi v Ljubljani se zavzemamo za ničelno stopnjo strpnosti do vsakršnih oblik nasilja, spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja. Vsako vedenje ali ravnanje, ki žali dostojanstvo osebe, prekomerno posega v osebnostne pravice in integriteto posameznika ali ustvarja nevarno, zastraševalno, ponižujoče ali drugače sovražno okolje, je nesprejemljivo. Univerza v Ljubljani se zavezuje k ustvarjanju in ohranjanju akademskega okolja, v katerem se spoštuje dostojanstvo vseh oseb, ne glede na osebne okoliščine posameznika.

Okolje, v katerem se spoštuje dostojanstvo, je okolje, v katerem ni nadlegovanja, spolnega nadlegovanja, trpinčenja ali drugih oblik nasilja. Vsi na Univerzi v Ljubljani smo dolžni spodbujati in razvijati partnersko sodelovanje ter reševanje konfliktov in storiti vse, da se ne izvajajo aktivnosti ali povzročajo situacije, ki bi pomenile nespoštovanje dostojanstva.

Ob tem posebej poudarjamo, da je za nasilje vedno odgovoren povzročitelj oziroma povzročiteljica in ne žrtev.


nasilje IGVsako nasilje, spolno ali drugo nadlegovanje in trpinčenje pomenijo kršitev dostojanstva

Vsem, ki so žrtve kakršnega koli nasilja, želimo zagotoviti varen prostor in zaščito ter dosledno izpeljavo vseh za to predvidenih postopkov.

Na Univerzi v Ljubljani smo sprejeli Pravilnik o ukrepih proti nasilju, nadlegovanju in trpinčenju, ki določa ukrepe, s katerimi Univerza v Ljubljani ustvarja okolje, v katerem se spoštuje dostojanstvo vseh oseb ter postopek in ukrepe v primeru njegovega nespoštovanja. V kolikor doživljate nasilje se lahko obrnete na zaupno osebo na vaši fakulteti/akademiji/rektoratu.

Zaupna oseba

  • vam bo zagotovila podporo, poskrbela za varen prostor za pogovor z vami,
  • vas bo seznanila z vašimi pravicami in informirala o možnostih ukrepanja zoper izvajalca nasilja,
  • vas bo seznanila z možnimi oblikami psihosocialne pomoči,
  • vam nudila drugo podporo pred in med postopkom prijave, v kolikor se boste zanjo odločili,
  • bo varovala vse podatke, s katerimi jo boste seznanili. Razkritje podatkov tretjim osebam je mogoče le, če se boste s tem strinjali.

 Kontakti zaupnih oseb na fakultetah, akademijah in rektoratu Univerze v Ljubljani 

Članica Ime zaupne osebe  Skupina Kontakt zaupne osebe
AKADEMIJA ZA GLASBO doc. dr. Katarina Habe  
AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO
 
Blaž Lukan  
Silva Bandelj  
doc. dr. Nina Žavbi  
Matjaž Zupančič  
Jožica Šmid  
Tina Kolenik  
doc. dr. Maja Krajnc  

maja.krajnc@agrft.uni-lj.si

AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE prof. mag. Milan Erič  
Urška Vavpotič   
BIOTEHNIŠKA FAKULTETA Maja Valič  

Tomaž Šimec
 
Mag. Mateja Kregar Tršar  
Dr. Andreja Čanžek Majhenič  
EKONOMSKA FAKULTETA Mateja Kozole, univ. dipl. prav.  
     
     
FAKULTETA ZA ARHITEKTURO Katja Knez  
FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE doc. dr. Jernej Amon Prodnik  
Matjaž Štefančič   
 

doc. dr. Simona Zavratnik

 

asist. Tonja Jerele

 

 

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO

prof. dr. Gregor Geršak  
Barbara Baraga  
FAKULTETA ZA FARMACIJO izr. prof. dr. Tihomir Tomašič   
doc. dr. Mirjam Gosenca Matjaž  
FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO Aleš Golja  
Peter Češarek  
Marjeta Kramar Fijavž    marjeta.kramar-fijavz@fgg.uni-lj.si
Romana Hudin    romana.hudin@fgg.uni-lj.si
FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO prof. dr. Romana Cerc Korošec  
  izr. prof. dr. Janez Cerkovnik  
FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO prof. dr. Irena Drevenšek Olenik  
doc. dr. Gregor Cigler  
Ivana Jug  
FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET  
FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO  doc. dr. Tomaž Dobravec   
     
FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO izr. prof. dr. Jelka Zorn   
as. dr. Mojca Šeme   Mojca.Seme@fsd.uni-lj.si
FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO Anja Novak  
FAKULTETA ZA ŠPORT izr. prof. dr. Tanja Kajtna  
Maja Zdešar    
dr. Janez Pustovrh  
FAKULTETA ZA UPRAVO doc. dr. Lan Umek  
Sandra Pšeničny  
     
FILOZOFSKA FAKULTETA prof. dr. Barbara Pihler Ciglič  Zaupna oseba za področje spolnega nadlegovanja, nadlegovanja ali trpinčenja za pedagoški kader in študentke ter študente
prof. dr. Jasna Mažgon  Zaupna oseba za področje spolnega nadlegovanja, nadlegovanja ali trpinčenja za pedagoški kader in študentke ter študente
doc. dr. Jasna Podreka  Zaupna oseba za področje spolnega nadlegovanja, nadlegovanja ali trpinčenja za pedagoški kader in študentke ter študente
doc. dr. Mojca Leskovec  Zaupna oseba za področje spolnega nadlegovanja, nadlegovanja ali trpinčenja za nepedagoški kader
doc. dr. Katja Mahnič  Zaupna za študente in študentke s posebnimi potrebami in posebnim statusom
MEDICINSKA FAKULTETA      
 
     
NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA doc. dr. Tomislav Popit  
doc. dr. Sabina Bračko  
PEDAGOŠKA FAKULTETA

Doc. dr. Mija Marija Klemenčič Rozman  

Doc. dr. Jurij Bajc  

Doc. dr. Veronika Tašner  

Asist. dr. Karmen Mlinar  

  

 

 

mija.klemencic@pef.uni-lj.si 

 

Jurij.Bajc@pef.uni-lj.si

 

veronika.tasner@pef.uni-lj.si

 

karmen.mlinar@pef.uni-lj.si 

 

 

PRAVNA FAKULTETA izr. prof. dr. Luka Tičar Zaupna oseba za zaščito dostojanstva zaposlenih
prof. dr. Katja Filipčič Zaupna oseba za zaščito dostojanstva in osebnosti študentk in študentov
TEOLOŠKA FAKULTETA doc. dr. Mateja Cvetek  
doc. dr. Mateja Pevec Rozman  
prof. dr. Branko Klun  
VETERINARSKA FAKULTETA

doc. dr. Jožica Ježek

doc. dr. Neža Grgurevič

prof. dr. Robert Frangež

 

ZDRAVSTVENA FAKULTETA

izr. prof. dr. Tina Kavčič

doc. dr. Andrej Ovca

 

REKTORAT UL Renata Bogataj Špenko  

Prepoznavanje in preprečevanje nasilja v akademskem okolju

Nasilje ter njegovo prepoznavanje in preprečevanje so izjemno pomembne teme, zato je ključnega pomena, da ima vsakdo možnost, da se s to problematiko pobližje seznani. Vabljeni k ogledu posnetkov okroglih miz z dne 9. 4. 2021, kjer smo govorili o prepoznavanju nasilja, ustreznem ukrepanju ob zaznanem pojavu nasilja, pomoči in podpori žrtvi nasilja ter o ničelni stopnji strpnosti do nasilja.
 
Za študente: https://www.youtube.com/watch?v=d1ebbO8X_Ko
za zaposlene: https://www.youtube.com/watch?v=U6nv8dia2wQ