s

g 

 

Na Univerzi v Ljubljani se zavzemamo za ničelno stopnjo strpnosti do vsakršnih oblik nasilja, spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja. Vsako vedenje ali ravnanje, ki žali dostojanstvo osebe, prekomerno posega v osebnostne pravice in integriteto posameznika ali ustvarja nevarno, zastraševalno, ponižujoče ali drugače sovražno okolje, je nesprejemljivo. Univerza v Ljubljani se zavezuje k ustvarjanju in ohranjanju akademskega okolja, v katerem se spoštuje dostojanstvo vseh oseb, ne glede na osebne okoliščine posameznika.

Okolje, v katerem se spoštuje dostojanstvo, je okolje, v katerem ni nadlegovanja, spolnega nadlegovanja, trpinčenja ali drugih oblik nasilja. Vsi na Univerzi v Ljubljani smo dolžni spodbujati in razvijati partnersko sodelovanje ter reševanje konfliktov in storiti vse, da se ne izvajajo aktivnosti ali povzročajo situacije, ki bi pomenile nespoštovanje dostojanstva.

Ob tem posebej poudarjamo, da je za nasilje vedno odgovoren povzročitelj oziroma povzročiteljica in ne žrtev.


nasilje IGVsako nasilje, spolno ali drugo nadlegovanje in trpinčenje pomenijo kršitev dostojanstva

Vsem, ki so žrtve kakršnega koli nasilja, želimo zagotoviti varen prostor in zaščito ter dosledno izpeljavo vseh za to predvidenih postopkov.

Na Univerzi v Ljubljani smo sprejeli Pravilnik o ukrepih proti nasilju, nadlegovanju in trpinčenju, ki določa ukrepe, s katerimi Univerza v Ljubljani ustvarja okolje, v katerem se spoštuje dostojanstvo vseh oseb ter postopek in ukrepe v primeru njegovega nespoštovanja. V kolikor doživljate nasilje se lahko obrnete na zaupno osebo na vaši fakulteti/akademiji/rektoratu.

Zaupna oseba

  • vam bo zagotovila podporo, poskrbela za varen prostor za pogovor z vami,
  • vas bo seznanila z vašimi pravicami in informirala o možnostih ukrepanja zoper izvajalca nasilja,
  • vas bo seznanila z možnimi oblikami psihosocialne pomoči,
  • vam nudila drugo podporo pred in med postopkom prijave, v kolikor se boste zanjo odločili,
  • bo varovala vse podatke, s katerimi jo boste seznanili. Razkritje podatkov tretjim osebam je mogoče le, če se boste s tem strinjali.

 Kontakti zaupnih oseb na fakultetah, akademijah in rektoratu Univerze v Ljubljani 

Članica Ime zaupne osebe  Skupina Kontakt zaupne osebe
AKADEMIJA ZA GLASBO doc. dr. Katarina Habe  
AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO Blaž Lukan  
Silva Bandelj  
doc. dr. Nina Žavbi  
Matjaž Zupančič  
Jožica Šmid  
Tina Kolenik  
AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE prof. mag. Milan Erič Pedagoški kader
Urška Vavpotič  Nepedagoški kader
BIOTEHNIŠKA FAKULTETA Maja Valič  

Tomaž Šimec
 
Mag. Mateja Kregar Tršar  
Dr. Andreja Čanžek Majhenič  
EKONOMSKA FAKULTETA Mateja Kozole, univ. dipl. prav.  
     
Aljaž Kotar Mlakar, univ. dipl. prav.  
FAKULTETA ZA ARHITEKTURO Katja Knez  
FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE doc. dr. Jernej Amon Prodnik  
Judita Goričar  
 

doc. dr. Simona Zavratnik

 

asist. Tonja Jerele

 

 

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO

prof. dr. Gregor Geršak  
Barbara Baraga  
FAKULTETA ZA FARMACIJO izr. prof. dr. Tihomir Tomašič   
doc. dr. Mirjam Gosenca Matjaž  
FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO Aleš Golja  
Peter Češarek  
Marjeta Kramar Fijavž    marjeta.kramar-fijavz@fgg.uni-lj.si
Romana Hudin    romana.hudin@fgg.uni-lj.si
FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO izr. prof. dr. Romana Cerc Korošec  
  izr. prof. dr. Janez Cerkovnik  
FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO prof. dr. Irena Drevenšek Olenik  
doc. dr. Gregor Cigler  
Ivana Jug  
FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET  
FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO  doc. dr. Tomaž Dobravec   
dr. Marjana Harcet  
FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO izr. prof. dr. Jelka Zorn   
Tanja Buda  
FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO Anja Novak  
FAKULTETA ZA ŠPORT dr. Maja Dolenc  
Maja Zdešar   maja.zdesar@fsp.uni-lj.si 
dr. Janez Pustovrh  
FAKULTETA ZA UPRAVO doc. dr. Lan Umek  
Marija Sušnik  
Domen Gril (iz vrst študentov)   varuh.studentov@fu.uni-lj.si
FILOZOFSKA FAKULTETA izr. prof. dr. Barbara Pihler Ciglič   
izr. prof. dr. Jasna Mažgon   
asist. dr. Jasna Podreka   
dr. Mojca Leskovec   
doc. dr. Katja Mahnič   
MEDICINSKA FAKULTETA      
 
     
NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA doc. dr. Tomislav Popit  
doc. dr. Sabina Bračko  
PEDAGOŠKA FAKULTETA

dr. Tomaž Vec

Doc. dr. Mija Marija Klemenčič Rozman  

Doc. dr. Jurij Bajc  

Doc. dr. Veronika Tašner  

Asist. dr. Karmen Mlinar  

Nina Kos, pomočnik tajnika   

 

 

mija.klemencic@pef.uni-lj.si 

 

Jurij.Bajc@pef.uni-lj.si

 

veronika.tasner@pef.uni-lj.si

 

karmen.mlinar@pef.uni-lj.si 

 

nina.kos@pef.uni-lj.si 

PRAVNA FAKULTETA izr. prof. dr. Luka Tičar
ZA osebnosti zaposlenih
prof. dr. Katja Filipčič  
TEOLOŠKA FAKULTETA doc. dr. Mateja Cvetek  
doc. dr. Mateja Pevec Rozman  
prof. dr. Branko Klun  
VETERINARSKA FAKULTETA

doc. dr. Jožica Ježek

Neža Grgurevič

Robert Frangež

 

ZDRAVSTVENA FAKULTETA

izr. prof. dr. Tina Kavčič

doc. dr. Andrej Ovca

 

REKTORAT UL Renata Bogataj Špenko