Kandidat pred vpisom izbere mentorja in najkasneje ob vpisu predloži njegovo pisno soglasje o prevzemu mentorstva ter seznam treh njegovih znanstvenih objav s področja predvidene teme kandidatove doktorske disertacije. Mentor oziroma somentor pri izdelavi doktorske disertacije mora imeti veljaven naziv visokošolskega učitelja (docent, izredni, redni profesor) oz. znanstvenega delavca (znanstveni sodelavec, višji znanstveni sodelavec in znanstveni svetnik) in ima izkazano raziskovalno aktivnost z ustrezno znanstveno bibliografijo s področja teme doktorske disertacije. Poleg osnovnih kriterijev je minimalni pogoj za izkazovanje raziskovalne aktivnosti (so) mentorja, da v zadnjih petih letih doseže 150 Z točk po SICRIS-u in hkrati doseže več kot 0 točk pri kazalcu pomembnih dosežkov A1/2.

Naloga mentorja je usmerjanje študenta pri študiju in zagotavljanje pogojev za delo. Pri raziskavah, vezanih na laboratorijsko delo, mora mentor zagotoviti razpoložljivost raziskovalnih kapacitet oziroma raziskovalne infrastrukture.

Mentor je lahko tudi tuj strokovnjak z nazivom, ki je primerljiv z našimi učiteljskimi oziroma znanstvenimi nazivi.

Seznam potencialnih mentorjev

Interdisciplinarni doktorski študijski program Biomedicina izvajajo številni habilitirani učitelji, znanstveni sodelavci in strokovnjaki z različnih področij biomedicine, ki sodelujejo pri organiziranih oblikah pouka in mentorstvih ter nudijo raziskovalno infrastrukturo kandidatom za izdelavo doktorskega dela.

Ker si mora kandidat mentorja izbrati pred vpisom v program, s katerim skupaj oblikujeta predmetnik in določita raziskovalni program, smo oblikovali seznam potencialnih mentorjev doktorskega študija Biomedicina. Seznam potencialnih mentorjev je okviren in v pomoč študentom pri iskanju mentorjev na doktorskem študiju.