Razvoj raziskovalne infrastrukture za mednarodno konkurenčnost slovenskega RRI prostora – RI-SI- ELIXIR

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014- 2020 v okviru prednostne osi 1: "Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva", prednostne naložbe 1.1 "Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena", specifičnega cilja 1.1.1 "Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja".

Datum začetka

Rok za izvedbo

Status projekta

Zaključen

Vsebinske oznake

ESS – Evropski strukturni in investicijski skladi 2014–2020, ESS – Evropski strukturni in investicijski skladi 2021–2027

Financiranje

Višina zaprošenih sredstev za operacijo je 5.260.000 EUR, od tega znaša:
prispevek EU: 4.208.000 EUR
prispevek SLO: 1.052.000 EUR.

 • RS MVI
 • UL
 • Evropski socialni sklad

Namen

 • krepitev nacionalnih raziskovalnih kapacitet na področjih ved o življenju (life sciences),
 • učinkovit prenos novega znanja v zdravstvo in gospodarske veje, povezane z biološkimi procesi,
 • učinkovito povezovanje konzorcijskih partnerjev s sorodnimi partnerji v drugih nacionalnih infrastrukturah v naravoslovju, znanostih o življenju in naprednih računalniških tehnologijah,
 • plodno povezovanje vozlišča ELIXIR-SI z drugimi vozlišči v evropskem omrežju ELIXIR,
 • vzpostavljanje raziskovalnega, razvojnega in študijskega okolja, ki bo omogočilo dvig znanja in inovativnosti naših raziskovalcev na najvišji mednarodni nivo.

Cilji

 • vzpostavitev osrednjega nacionalnega podatkovnega vozlišča v koordinaciji z ostalimi komplementarnimi infrastrukturami znotraj NRRI,
 • vzpostavitev osrednje nacionalne infrastrukture za pridobivanje visokogostotnih podatkov,
 • vzpostavitev Središča za izobraževanje in usposabljanje na področju ved o življenju za uporabo bioinformatskih orodij in storitev.

Koordinatorji

Univerza v Ljubljani s članicami Medicinsko fakulteto UL, Biotehniško fakulteto UL, Fakulteto za računalništvo in informatiko UL in Veterinarsko fakulteto UL.

Partnerji

Inštitut Jožef Stefan

Kemijski inštitut

Kmetijski inštitut Slovenije

Nacionalni inštitut za biologijo

Univerza v Mariboru

Posredniško telo

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport