Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je dne 23. septembra 2016 objavilo javni razpis »Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih v letih 2016-2018«.

Univerza v Ljubljani, ki je oddala vlogo za operacijo »Gostujoči tuji strokovnjaki Univerze v Ljubljani 2016-2018«, v okviru katere je prijavila najvišje možno število gostujočih tujih strokovnjakov, to je 110, je bila s prijavo uspešna.

Rok za izvedbo

Status projekta

Zaključen

Vsebinske oznake

ESS – Evropski strukturni in investicijski skladi 2014–2020, ESS – Evropski strukturni in investicijski skladi 2021–2027

Financiranje

Višina odobrenih sredstev za operacijo je 620.482,00 EUR, od tega znaša:
prispevek Evropske unije 496.385,60 EUR (80 %),
pripadajoča slovenska udeležba 124.096,40 EUR (20 %).

  • RS MVI
  • UL
  • Evropski socialni sklad

Namen

Namen operacije je spodbujanje in krepitev vključevanja gostujočih tujih strokovnjakov v pedagoški proces na Univerzi v Ljubljani, in sicer preko izvedbe krajših in daljših gostovanj. Pri tem je Univerza v Ljubljani posebno pozornost namenila vključitvi slovenskega strokovnega in akademskega osebja, ki je zaposleno na institucijah v tujini, saj želi razvijati trajnejše oblike sodelovanja z njimi in tudi z institucijami, s katerih prihajajo. Gostovanja tujih strokovnjakov so poleg izmenjave znanja in izkušenj služila tudi k vzpostavitvi in razvijanju dolgoročnih mednarodnih, še posebej strateških  partnerstev ter mrež UL z univerzami v Evropi in svetu, s ciljem vsestranskega medsebojnega sodelovanja na pedagoškem, raziskovalnem  in razvojnem področju. 

Doseženi cilji operacije

  • krepitev sodelovanja in povezovanja, medsebojni prenos znanja, izkušenj ter pedagoških in raziskovalnih praks s partnerji v Evropi in svetu,
  • vzpostavitev in razvijanje dolgoročnih mednarodnih, še posebej strateških partnerstev ter mrež UL z univerzami v Evropi in svetu,
  • omogočiti študentom vseh stopenj študija, še posebej pa tistim, ki nimajo izkušnje iz mednarodne mobilnosti, mednarodno izkušnjo oz. spoznavanje in navezovanje stikov s tujimi strokovnjaki in učitelji,
  • razvoj učnega okolja, ki spodbuja odprtost, ustvarjalnost in inovativnost, posodabljanje študijskih programov, večjo kakovost poučevanja ter posledično kakovost učenja in učnih izidov študentov.

Rezultati operacije

V obdobju od 1. oktobra 2016 do 30. junija 2018 je na Univerzi v Ljubljani gostovanje zaključilo 108 gostujočih tujih strokovnjakov, od teh 5 v letu 2016, 58 v letu 2017 in 45 v letu 2018. V okviru neposredne pedagoške obveznosti, ki so jo izvajali gostujoči tuji strokovnjaki na krajšem gostovanju, je bilo vključenih 8740 študentov.
 

Posredniški organ

Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport

Upravičenec

Univerza v Ljubljani