Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je 22. julija 2022 objavilo javni razpis »Krepitev vloge kariernih centrov v celostni obravnavi študentov«

Univerza v Ljubljani je oddala vlogo na javni razpis, kot projekt »Karierni centri Univerze v Ljubljani: opremljeni za karierno pot.«

Rok za izvedbo

Status projekta

Zaključen

Vsebinske oznake

ESS – Evropski strukturni in investicijski skladi 2014–2020, ESS – Evropski strukturni in investicijski skladi 2021–2027

Financiranje

Višina odobrenih sredstev je 320.324,94 EUR

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nadaljnjega delovanja in nadgradnje kariernih centrov visokošolskih zavodov s spodbujanjem prilagojenih oblik pomoči posebnim skupinam študentov.

Namen

Namen javnega razpisa je izboljšanje odzivnosti izobraževalnega sistema za potrebe trga dela in s tem povezano usklajevanje znanj in pričakovanj mladih.

Med posebne skupine študentov uvrščamo študente s posebnim statusom, študente s posebnimi potrebami, študente v stiski, ki lahko negativno vpliva na duševno zdravje , študente, ki so podvrženi nasilju, ki pomeni poseg v telesno in psihično integriteto osebe (nasilje v družini, spolno nasilje, spolno nadlegovanje, ustrahovanje ali trpinčenje, ipd.), študente s skrbstvenimi obveznostmi , študente z drugimi osebnimi okoliščinami  in druge netradicionalne skupine študentov. Tradicionalni študenti so študenti, ki neposredno po zaključeni srednji šoli vstopijo na visokošolski študij, medtem ko so netradicionalni študenti tisti študenti, ki so že vstopili na trg dela, pogosto pa imajo družino, kar predstavlja zanje dodatno usklajevanje študentskega in zasebnega življenja (zaradi družine ali skrbi za starše ipd).

Cilj

Cilj javnega razpisa je spodbujanje celovite visokokakovostne karierne orientacije skozi celoten študijski proces od vpisa do zaposlitve ter usklajevanje pridobljenih znanj študentov s potrebami na trgu dela, obenem pa spodbujanje prilagojenih oblik pomoči posebnim skupinam študentov. Cilj bo dosežen z vključevanjem visokošolskih zavodov, ki bodo v okviru kariernih centrov izvajali karierno orientacijo za študente.

Posredniški organ in upravičenec

Posredniški organ
Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport

Upravičenec
​Univerza v Ljubljani

Kontakt

​Projektna pisarna Univerze v Ljubljani
pp@uni-lj.si

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.