Recenzirane publikacije, ki obravnavajo raziskovalne podatke, morajo biti shranjene v repozitorije in odprto dostopne prek repozitorijev (tudi če so odprto dostopne na založnikovem spletnem mestu). Začasna nedostopnost vsebine ni mogoča, publikacije morajo biti prek repozitorijev odprto dostopne takoj po izidu.

Avtorske pravice na recenziranih člankih morajo avtorji upravljati z licenco Creative Commons Priznanje avtorstva (CC BY 4.0), na daljših besedil (monografijah) pa lahko z licenco, ki omejuje nadaljnjo komercialno uporabo ali predelavo dela (CC BY-NC 4.0 ali CC BY-ND 4.0).


Ugodnosti pri objavi odprtodostopnih člankov za avtorje UL

Slovenija je z večjimi mednarodnimi založniki sklenila pogodbe, ki poleg branja revij omogočajo tudi objavo odprtodostopnih člankov avtorjev z organizacij, članic konzorcija za posameznega založnika. UL sodeluje v vseh tovrstnih pogodbah.

Ugodnosti, dodeljene UL, lahko koristijo dopisni avtorji, katerih ena od afiliacij, navedenih na članku, je članica UL.V tabeli v slovenskem in v angleškem jeziku so navedene ugodnosti glede APC vavčerjev in revij, v katerih jih je mogoče koristiti, ter kontakti za dodatna pojasnila.

Koriščenje APC vavčerjev

Koriščenje  APC vavčerja se izvede v založnikovem informacijskem sistemu. Izraz »vavčer« je zavajajoč, ker ne gre za potrdilo, APC vavčer pomeni pravico objave odprtodostopnega članka brez plačila APC.

APC vavčerje lahko koristijo samo dopisni avtorji člankov (corresponding author) za članke, ki so bili v objavo sprejeti v letu veljavne pogodbe z založnikom (Accepted). Dopisni avtor ima lahko na članku navedenih več afiliacij, ena od njih pa mora biti članica UL, da lahko koristi APC vavčer iz kvote UL. 

Dopisni avtor UL (visokošolski učitelj ali sodelavec, raziskovalec, doktorski študent) v založnikov sistem odda rokopis članka, na katerem je med afiliacijami navedena tudi ena od članic UL. 

Ko je zaključeno recenziranje in je članek sprejet v objavo, založnik pozove dopisnega avtorja, naj v njegovem sistemu izpolni obrazce. Dopisni avtor UL iz šifranta organizacij izbere članico UL in založnikov sistem ga prepozna kot upravičenega za koriščenje APC vavčerja. Dopisni avtor še izbere licenco in elektronsko podpiše obrazce.

Založnikov sistem pošlje e-pošto kontaktni osebi UL, ta preveri, če je dopisni avtor zaposlen na UL ali doktorski študent UL in potrdi upravičenost do koriščenja APC vavčerja.

Dopisni avtor UL od založnikovega sistema prejme pošto, da bo njegov članek objavljen kot odprto dostopen. S tem je postopek koriščenja APC vavčerja zaključen.

Spremljanje porabe APC vavčerjev za leto 2024

Open Research Europe

Open Research Europe je založniška platforma Evropske komisije za brezplačno objavo odprtodostopnih člankov iz projektov Obzorja 2020 in Obzorja Evropa.

V Repozitorij UL shranimo objavljeno publikacijo ali recenzirani rokopis

Avtorji UL naj ob objavi nove publikacije, npr. članka, ob prošnji knjižnici za izdelavo zapisa COBISS za bibliografijo raziskovalca navedejo tudi, da želijo shranitev publikacije v Repozitorij UL. Če je treba v repozitorij shraniti recenzirani rokopis, ga morajo predložiti knjižnici. Kadar je v repozitoriju lahko shranjena objavljena publikacija, jo bo knjižnica pridobila s spletnega mesta založnika.