Postopek priznavanja tujega izobraževanja se začne na podlagi prijave na študij na Univerzi v Ljubljani. Prijavni obrazec je za vse kandidate s tujo izobrazbo hkrati tudi vloga za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja. Postopek vodi pooblaščena oseba na univerzi, kamor se kandidat prijavi za študij pod prvo željo.

Navodila za izpolnjevanje vloge in podrobnejše informacije o dokazilih, ki jih morajo kandidati za vpis v prvi prvi letnik dodiplomskih in enovitih magistrskih študijskih programov poslati, so objavljeni na spletnih straneh portala eVŠ – prijava za vpis.

Postopek priznavanja

Dokazila, potrebna za postopek priznavanja tujega izobraževanja za namen nadaljevanja študija za vpis v prvi letnik na dodiplomskih in enovitih magistrskih študijskih programih na Univerzi v Ljubljani:

 1. E-kopija ali fotografija listin/-e o zaključenem izobraževanju v tujini, za katerega kandidat želi, da se prizna za obravnavo v prijavno-sprejemnem postopku, brez legalizacije. Verodostojnost kopije listine o izobraževanju bo visokošolski zavod preverjal pri izdajatelju izvirne listine. V kolikor visokošolski zavod ne bo mogel potrditi verodostojnosti listine, se bo kandidate pozvalo, naj pošljejo original listin/-e o zaključenem izobraževanju v tujini, ki je legaliziran po predpisih in glede na državo izvora.

  Z​ahteve po legalizaciji glede na državo izvora listin/-e:
  • Brez legalizacije: Avstrija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Češka republika, Francija, Grčija, Hrvaška, Madžarska, Romunija, Severna Makedonija in Srbija.
  • Žig Apostille: države podpisnice haaške konvencije, pristojni organi za legalizacijo.
  • Legalizacija v skladu z Zakonom​ o overitvi listin v mednarodnem prometu: vse ostale države. Na podlagi zakona se listina overi v skladu s predpisi posamezne tuje države, vključno z ministrstvom za zunanje zadeve. Žig in podpis pooblaščene osebe ministrstva za zunanje zadeve tuje države se nato overi še s strani diplomatskega ali konzularnega predstavništva Republike Slovenije v tujini, ki je akreditirano za to državo oz. s strani Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.
 2. E-kopija ali fotografija sodno overjenega prevoda listine o izobraževanju iz 1. točke v slovenski ali angleški jezik. V primeru, da mora kandidat poslati prevod listine, bo zanj naknadno pozvan na spletnem portalu eVŠ.
 3. E-kopija ali fotografija dokazil/-a o vsebini in trajanju izobraževanja ter opravljenih obveznostih med izobraževanjem. V primeru, da mora kandidat poslati prevod/-e dokazil/-a, bo zanj/-e naknadno pozvan na spletnem portalu eVŠ.
 4. E-kopija ali fotografija kratkega kronološkega opisa izobraževanja, relevantnega za postopek prijave za vpis in priznavanja tujega izobraževanja. Napišite ga v nekaj stavkih vključno z letnicami, kako je potekalo vaše dosedanje izobraževanje.

Postopek vrednotenja

Visokošolska prijavno-informacijska služba ovrednoti posameznikov učni uspeh in ocene, pridobljene v srednješolskem izobraževanju v primeru študijskega programa z omejitvijo vpisa. Pri tem upošteva ocenjevalne lestvice tujih srednješolskih izobraževalnih sistemov in Pravila vrednotenja tujih srednješolskih spričeval (priloga 5).