Ena najpomembnejših sestavin uspešnega doktorskega študija je kakovostno mentoriranje. Z naslednjimi nasveti, ki so nastali po najboljših zgledih iz naše in drugih univerz, želimo prispevati k uveljavljanju najboljše prakse mentoriranja na Univerzi v Ljubljani. Nasveti bodo v pomoč mentorjem pri delu, doktorandom pa v pomoč pri oblikovanju pričakovanj glede mentoriranja na Univerzi v Ljubljani. Nasveti veljajo tudi za somentorja.

Znanstvena podpora, infrastruktura in vodenje

Mentor:

 • je uveljavljen na področju raziskovalnega dela doktoranda ali na področju, ki je s tem tesno povezano;
 • doktorandu zagotavlja prostor za delo, potrebna sredstva in opremo, informacijsko infrastrukturo, vključno z internetno povezavo;
 • jamči za kakovost raziskovalnega načrta doktoranda;
 • pomaga pri zagotavljanju  sredstev, potrebnih za doktorandovo delo (s posredovanjem informacij o razpisih, podporo pri prijavah itn);
 • z lastnim delovanjem daje zgled za etično raziskovalno delo
 • poskrbi, da število doktorandov, ki jih mentorira, ne preseže s Pravilnikom za doktorski študij priporočenega števila.

Spodbuda, spremljanje in ocenjevanje doktoranda

Mentor:

 • je redno v stiku z doktorandom in natančno spremlja njegovo raziskovalno delo;
 • nudi pomoč pri razvoju in prilagoditvi raziskovalnega načrta, če je ta potrebna;
 • pomaga doktorandu umestiti raziskovanje v širši kontekst.

Načrtovanje dela

Mentor:

 • v sodelovanju z doktorandom oblikuje načrt raziskovalnega dela in usposabljanja ter načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki;
 • svetuje pri določanju načina in standardov dela na doktorski disertaciji in opozarja na že znana dejstva na področju raziskovanja;
 • zagotovi, da so doktorandove obveznosti (npr. poučevanje) organizirane tako, da ne ogrožajo dokončanja doktorske disertacije v predvidenem roku;
 • je odgovoren za napredek in dokončanje doktorske disertacije znotraj predvidenih časovnih okvirov.

Znanstvena socializacija in spodbuda

Mentor:

 • vključuje doktoranda v ožjo in širšo raziskovalno skupnost (raziskovalno skupino in raziskovalne mreže) ter mu posreduje svoje profesionalne in organizacijske izkušnje;
 • povezuje doktoranda s kolegi, ki bi mu lahko pomagali pri raziskovanju;
 • spodbuja doktoranda, da sodeluje z drugimi doktorandi;
 • spodbuja doktoranda k udeležbi na konferencah;
 • doktorandu svetuje glede razvoja njegovega raziskovalnega dela;
 • doktoranda na splošno motivira in spodbuja njegovo znanstveno navdušenje;
 • spodbuja doktoranda k zastavljanju in doseganju ambicioznih, a realnih ciljev raziskovanja in objavljanja ter promocije znanstvenih rezultatov;
 • podpira doktoranda ob morebitnih profesionalnih ali osebnih težavah;
 • podpira doktoranda pri načrtovanju karierne poti v akademski sferi ali zunaj nje.

Ocenjevanje dela

Mentor:

 • je vedno jeprisoten je na predstavitvi različnih faz doktorandovega raziskovalnega dela in mu po predstavitvah nudi povratno informacijo;
 • skupaj z doktorandom sproti ocenjuje napredek raziskovanja in svetuje o potrebnih prilagoditvah, da raziskovalno delo sledi načrtu dela;
 • doktorandu daje pravočasne in celovite odzive glede napredka raziskovalnega dela.

Objava rezultatov raziskovalnega dela

Mentor:

 • opozori doktoranda na možnosti za objavo in mu pomaga pri pripravi objav;
 • je soodgovoren ne le za doktorandovo doktorsko disertacijo, temveč tudi za članke in izvlečke, ki izhajajo iz njegovega raziskovalnega dela,
 • zagotovi navedbo virov financiranja ter afiliacije Univerze v Ljubljani v skladu s Pravilnikom o doktorskem študiju Univerze v Ljubljani.

Mentor pomaga pri prenosu raziskovalnih rezultatov v prakso, kjer je to možno in potrebno