Sofinanciranje šolnine

Uredba o sofinanciranju doktorskega študija (Uradni list RS, št. 22/17 in 105/20) in novela Zakona o visokem šolstvu urejata sofinanciranje javnoveljavnih doktorskih študijskih programov.

Na doktorskih študijskih programih Univerze v Ljubljani bo sofinanciranje šolnine v študijskem letu 2023/2024 omogočeno študentom, ki izpolnjujejo pogoje iz Uredbe o sofinanciranju doktorskega študija ter na Senatu UL sprejetih Pogojev in meril za izbiro kandidatk in kandidatov za sofinanciranje šolnine na doktorskem študiju.

Do sofinanciranja šolnine so upravičeni doktorandi, ki:

  • so vpisani v 1. letnik doktorskega študija in imajo povprečno oceno zaključene izobrazbe najmanj 8,00, pri čemer se upoštevajo ocene vseh akreditiranih študijskih obveznosti na vseh zaključenih visokošolskih študijskih programih

ali

  • so vpisani v 2., 3.  ali 4. letnik doktorskega študija in so med študijem redno napredovali v vse višje letnike, pri čemer se za redno napredovanje šteje tudi podaljšanje statusa iz upravičenih razlogov v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, in Statutom UL, v skladu z 49. členom Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo ter v skladu z 41. členom Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023;
  • še nimajo pridobljene ravni izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po doktorskih študijskih programih tretje stopnje;
  • iz javnih sredstev nimajo oziroma še niso imeli sofinanciranega študija po študijskih programih za pridobitev doktorata znanosti, četudi doktorskega študija niso končali. Skladno s tem določilom do sofinanciranja niso upravičeni študenti, ki so že bili sofinancirani in se po merilih za prehode redno vpišejo v višji letnik v drug doktorski študijski program. Do sofinanciranja prav tako niso upravičeni mladi raziskovalci.

Vzporedni študij se ne sofinancira, prav tako do sofinanciranja niso upravičeni študenti, ki so vpisani v dodatno leto.

Doktorandi predvidoma ob vpisu podpišejo izjavo, s katero potrdijo izpolnjevanje zgoraj navedenih pogojev za sofinanciranje doktorskega študija in obenem izrazijo namero za sofinanciranje doktorskega študija. Podrobnejše informacije o postopku ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za sofinanciranje lahko kandidati dobijo na posamezni članici, na kateri se vpišejo.

višini sofinanciranja  so doktorandi obveščeni po vpisu na doktorski študij, predvidoma meseca decembra, saj je višina sofinanciranja za posameznega doktoranda/ko odvisna od števila vpisanih študentov, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje v posameznem študijskem letu. 

V primeru zagotovljenih sredstev ministrstva za novo študijsko leto in izpolnjevanja pogojev bodo študenti upravičeni do nadaljnega sofinanciranja.