Vrsta predmeta

Obštudijska dejavnost

Kreditne točke (ECTS KT)

3

Status prijave

Zaprta

Študijski program

Za uveljavljanje ECTS kreditnih točk v študijskih programih 1. in 2. stopnje.

Pogoji za vpis k predmetu in pristop k izpitu

Vpis na prvo oziroma drugo stopnjo študijskega programa Univerze v Ljubljani. Za pristop k izpitu je pogoj 75-odstotna prisotnost pri predmetu.

Terminska izvedba

Zimski semester

Način izvedbe

V živo

Oblike dela

 • Predavanja: 10 ur.
 • Vaje: 50 ur.
 • Samostojno delo: 30 ur.

Način ocenjevanja

Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami od 1 do 10 v skladu s Statutom Univerze v Ljubljani. Teoretični (30 %) in praktični (70 %) izpit.

Vsebina predmeta

Temeljna vsebina predmeta je vezana na osvajanje praktičnega in teoretičnega znanja smučanja tako začetnikov kot tudi študentov z dobrim smučarskim predznanjem. V jesenskem času bo objavljeno uvodno predavanje na temo priprave na smučanje in izbiro ustrezne in cenovno najugodnejše smučarske opreme za različne kategorije smučarjev (začetniki, boljši smučarji ...).

Praktični del predmeta bo potekal strnjeno v obliki nekajdnevne izvedbe, kjer bo delo na snegu potekalo v – glede na predznanje – homogenih skupinah pod vodstvom strokovno najvišje usposobljenih učiteljev smučanja. Napredek v tehniki smučanja bodo udeleženci poskušali doseči na osnovi izbire najučinkovitejših poti učenja smučanja glede na njihove sposobnosti in predznanje (posredniške in korektivnih vaje, uporaba pripomočkov, individualno-skupinsko delo …).

Po končanem praktičnem delu na snegu bo po skupinah pod vodstvom učiteljev vsak dan organizirana video analiza posnetih smučarskih izvedb vsakega posameznika. Uporaba video kamere je zelo učinkovit del pedagoškega procesa, zlasti kar zadeva popravljanje pomanjkljivosti tehnike smučanja.

Zadnji dan izvedbe predmeta bo na programu tudi preverjanje praktičnega znanja smučanja. Za vse prisotne bo to pomenilo zaključek predmeta in izpolnitev pogojev za pridobitev 3 ECTS kreditnih točk.

Cilji in kompetence

 • Osnovni namen je izobraževanje študentov vseh fakultet s področja alpskega smučanja:
 • Temeljni cilj je posredovati ustrezna znanja ter panoge in zainteresirati študente, da bi oblikovali trajno aktiven odnos do športa kot kompenzacijske dejavnosti ob študiju in delu.
 • Ozaveščanje o vrednotah športa in preko tega vplivanje na oblikovanje pozitivnih stališč do športa in navajanje na zdrav način življenja.
 • Odpravljanje in preprečevanje posledic pomanjkanja gibanja oziroma skrb za izboljšanje psihofizičnih sposobnosti, krepitev zdravja in ustvarjalna izraba prostega časa.
 • Informativna seznanitev z osnovnimi zakonitostmi smučanja in s pripravo na prvi smučarski dan.
 • Poznavanje ustrezne smučarske opreme (smuči, palice, čevlji) za različne kategorije smučarjev.
 • Osvojitev in obvladanje osnovnih oblik drsenja (prilagajanje na smuči in osnovne položaje, drsenja s kombinacijo osnovnih položajev, preprosto spreminjanje smeri).
 • Osvojitev in obvladanje začetnih oblik smučanja (smučarski loki s klinastim zavojem, zavoj s klinastim odrivom).
 • Osvojitev nadaljevanih oblik smučanja (osnovno vijuganje, terensko vijuganje v širšem hodniku in vijuganje v ožjem hodniku).
 • Spoznavanje z določenimi izvedbami enostavnejših dopolnilnih oblik smučanja.
 • Poznavanje varnosti na smučiščih ter zavedanje odgovornosti v smučarskem prometu.

Predvideni študijski rezultati

Razumevanje pojmov, zakonitosti, pojavov, struktur, procesov, relacij in postopkov pri alpskem smučanju.

Oblikovanje razumskega in čustvenega odnosa do telesnega napora, poznavanje teorije aktivnega počitka in metod za regeneracijo telesa.

Uporaba pridobljenih znanj v vsakdanjem življenju in za kompenzacijo negativnih učinkov enostranskih obremenitev v času študija.

Lastno razumevanje teorije in izkušenj v praksi.

Skozi pridobljena znanja zagotovitev večje kakovosti življenja in večje učinkovitosti pri študiju.

Spretnost uporabe domače in tuje literature, uporaba didaktičnih pripomočkov, identifikacija in reševanje problemov, kritična analiza, refleksija na prebrano literaturo in delo v skupini.

Literatura

 • Pišot R., Videmšek M. (2004). Smučanje je igra. Ljubljana: Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije. / Skiing is a Game. Ljubljana: AssociationofTeachersandTrainersofSkiingin Slovenia.
 • Lešnik, B., Žvan, M. (2007). Naše smučine. Ljubljana: Fakulteta za šport. / OurSki-paths. Ljubljana: Facultyof Sport.
 • Lešnik B. & M. Žvan (2008). Sklopi storitev Slovenske nacionalne šole alpskega smučanja. Žepni priročnik, Ljubljana: SZS-ZUTS Slovenije / SetsofServicesoftheSlovenianNational School of Alpine Skiing. Pocketmanual, Ljubljana: SZS-ZUTS ofSlovenia.

Opombe

Oprema: Smučarska oprema: smuči, smučarski čevlji, smučarske palice, smučarska oblačila, smučarska čelada.