Vrsta predmeta

Obštudijska dejavnost

Kreditne točke (ECTS KT)

3

Status prijave

Zaprta

Študijski program

Za uveljavljanje ECTS kreditnih točk v študijskih programih 1. in 2. stopnje.

Pogoji za vpis k predmetu in pristop k izpitu

Vpis na prvo oziroma drugo stopnjo študijskega programa Univerze v Ljubljani. Za pristop k izpitu je pogoj 75-odstotna prisotnost pri predmetu.

Terminska izvedba

Zimski in letni semester

Način izvedbe

V živo

Oblike dela

 • Predavanja: 10 ur.
 • Vaje: 50 ur.
 • Samostojno delo: 30 ur.

Način ocenjevanja

Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami od 1 do 10 v skladu s Statutom Univerze v Ljubljani. Teoretični (50 %) in praktični (50 %) izpit.

Vsebina predmeta

Predmet ju jitsa sestoji iz vadbenega oziroma trenažnega procesa, nadgrajevanja težavnostnih stopenj in v formalna napredovanja v stopnjah osvojenih znanj in veščin. Poleg vadbenih vsebin so zajeta pravila obnašanja v in izven športnih površin, uporaba primerne opreme za vadbo. Predmet zajema tudi zgodovinski pregled, osnovna tekmovalna pravila in uporabo osnovnih rekvizitov.

Cilji in kompetence

 • Poznavanje in razumevanje razlik med pojmoma borilne veščine in borilni športi.
 • Poznavanje osnov ju jitsa.
 • Poznavanje in razumevanje osnovnih tekmovalnih pravil, prilagojenih stopnji pridobljenega znanja.
 • Osvojitev pravil obnašanja pri vadbi ju jitsa na športnih površinah in v zasebnem življenju.
 • Skozi smiselno urejen, razumljiv in individualno prilagojen program osvojiti, utrditi in nadgraditi osnovne elemente ju jitsa in z njimi povezane vidike samoobrambe.
 • Izboljšanje samopodobe, samozavesti in varnosti.

Predvideni študijski rezultati

Ju jitsu je borilna veščina, ki zajema širok spekter različnih tehnik (blokade, udarci, meti, vzvodi), ki omogočajo samoobrambo, poleg tega pa je tudi tekmovalni šport.

Razumevanje osnovnih načel in zakonitosti športne vadbe, usvojitev osnovnih znanj s področja ju jitsa, spoznavanje razlik med pojmom borilne veščine in borilni športi.

Razumevanje principov, načel in zakonitosti športne vadbe na področju ju jitsa, samonadzor v nepredvidenih situacijah, učinkovitejše reagiranje v nepredvidenih situacijah.

Razumevanje in povezovanje teorije s praktičnimi izkušnjami, ovrednotenje povezave med teoretičnimi načeli in praktičnim ravnanjem.

Spretnost uporabe literature, uporaba didaktičnih pripomočkov, identifikacija in reševanje problemov, kritična analiza, refleksija na prebrano literaturo in delo v skupini.

Literatura

 • Kovač, M. (2004). Bodi luč. Samozaložba.
 • Mikić, B. (2001). Kondicijska pripremakaratista i boksera. Tuzla: Univerza u Tuzli, Filozofski fakultet.
 • Vrhunc, M. in Rotar, B. (1994). Borilne veščine. Priročnik za športno vzgojo vojakov na služenju vojaškega roka. Ljubljana: Republiški štab za teritorialno obrambo.

Opombe

Oprema: Športna oblačila, brisača, plastenka z vodo.