Vrsta predmeta

Obštudijska dejavnost

Kreditne točke (ECTS KT)

3

Status prijave

Zaprta

Študijski program

Za uveljavljanje ECTS kreditnih točk v študijskih programih 1. in 2. stopnje.

Pogoji za vpis k predmetu in pristop k izpitu

Vpis na prvo oziroma drugo stopnjo študijskega programa Univerze v Ljubljani. Za pristop k izpitu je pogoj 75-odstotna prisotnost pri predmetu.

Terminska izvedba

Zimski in letni semester

Način izvedbe

V živo

Oblike dela

 • Predavanja: 10 ur.
 • Vaje: 50 ur.
 • Samostojno delo: 30 ur.

Način ocenjevanja

Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami od 1 do 10 v skladu s Statutom Univerze v Ljubljani. Teoretični (50 %) in praktični (50 %) izpit.

Vsebina predmeta

Predmet sestoji iz vadbenega oziroma trenažnega procesa, nadgrajevanja težavnostnih stopenj in v formalna napredovanja v stopnjah osvojenih znanj in veščin. Poleg vadbenih vsebin so zajeta pravila obnašanja v in izven športnih površin, uporaba primerne opreme za vadbo. Predmet zajema tudi zgodovinski pregled, osnovna tekmovalna pravila in uporabo osnovnih rekvizitov.

Cilji in kompetence

 • Poznavanje in razumevanje razlik med pojmoma borilne veščine in borilni športi.
 • Poznavanje osnov vadbe juda.
 • Poznavanje in razumevanje osnovnih tekmovalnih pravil, prilagojenih stopnji pridobljenega znanja.
 • Osvojitev pravil obnašanja pri vadbi juda na športnih površinah in v zasebnem življenju.
 • Skozi smiselno urejen, razumljiv in individualno prilagojen program osvojiti, utrditi in nadgraditi osnovne elemente juda in z njimi povezane vidike samoobrambe.
 • Izboljšanje samopodobe, samozavesti in varnosti.

Predvideni študijski rezultati

Poleg osnovnih znanj iz juda in samoobrambe tudi pridobitev vsestransko življenjsko uporabnega znanja padanja, vplivanje na izboljšanje motoričnih in funkcionalnih sposobnosti, krepitev notranje trdnosti, samozavest, s pridobljenimi znanji pa se vpliva tudi na večjo varnost, ki postaja v današnjem svetu vse bolj cenjena dobrina.

Razumevanje osnovnih načel in zakonitosti športne vadbe, usvojitev osnovnih znanj s področja juda, spoznavanje razlik med pojmom borilne veščine in borilni športi.

Razumevanje principov, načel in zakonitosti športne vadbe na področju juda, samonadzor v nepredvidenih situacijah, učinkovitejše reagiranje v nepredvidenih situacijah.

Razumevanje in povezovanje teorije s praktičnimi izkušnjami, ovrednotenje povezave med teoretičnimi načeli s praktičnim ravnanjem.

Spretnost uporabe literature, uporaba didaktičnih pripomočkov, identifikacija in reševanje problemov, kritična analiza, refleksija na prebrano literaturo in delo v skupini.

Literatura

 • Kovač, M. (2004). Bodi luč. Samozaložba.
 • Luschen, W. (1995). Judo stapvoorstap. Utrecht: Kosmos.
 • Middelkamp, J. (1998). Judo als spel. Amerongen: Hart&HartPublishing.
 • Radjo, I. (2001). Judo. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Fakultet sporta.
 • STAVREV, Vesna, VIDEMŠEK, Mateja, KARPLJUK, Damir, MEŠKO, Maja. Igra v judo vrtcu. V: ERČULJ, Frane (ur.), ŠIMENKO, Jožef (ur.). Borilni športi, (Šport, ISSN 0353-7455, Letn. 62, št. 1–2, 2014). Ljubljana: Fakulteta za šport, 2014, letn. 62, št. 1/2, str. 115–120. [COBISS.SI-ID 4531633].
 • Šimenko, J. (2013). Nekateri vidiki in prednosti treniranja juda za otroke in mladostnike. Šport : revija za teoretična in praktična vprašanja športa, 61 (1/2), 25–28.
 • Šimenko, J. (2014). Razvijanje gibalnih sposobnosti v predpubertetnem obdobju mladih judoistov. Šport : revija za teoretična in praktična vprašanja športa, 62 (1/2), 121–129.
 • Šimenko, J. (2015). Usage of 3D body scanning technology in judo. In H. Sertič, S. Čorak, in I. Segedi. (Ur.) Applicable research in judo: Book of Abstract (p. 20-21). 1st Scientific and professional conference on judo, Zagreb, Croatia, 13-14 February 2015. ZagrebUniversity of Zagreb, Faculty of Kinesiology.

Opombe

Oprema: Športna oblačila, brisača, plastenka z vodo.